Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 

Kuntien ilmas­to­toi­men­pi­teillä on väliä

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 ‑hankkeen tavoit­teena on kehittää kuntien ilmasto‑, energia- ja kierto­ta­lous­osaa­mista ja vakiin­nuttaa nämä osaksi kuntien päivit­täistä työtä. Hankkeen kautta pyritään tukemaan maakunnan Hinku-tavoitteen, eli 80 % päästö­vä­hen­nys­ta­voit­teen saavut­ta­mista edistä­mällä ilmas­to­työtä kunnissa ja yrityksissä.

Kuntien ilmas­to­toi­men­pi­teillä on olennainen rooli vihreän siirtymän edistä­mi­sessä ja merkit­tävä vaikutus paikal­lisen kestä­vyyden kannalta. Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 2030 ‑hanke vahvistaa Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä, integroi­malla sen osaksi päivit­täistä toimintaa ja samalla vahvis­taen kuntien osaamista ja elinkei­noe­lämän toimin­tae­del­ly­tyksiä. Lisäksi hankkeessa pyritään edistä­mään nuorten osalli­suutta kuntien ilmas­to­työhön liitty­vässä päätök­sen­teossa ja tukemaan turve­tuo­tan­toa­lueiden jälkikäyttöä.

Hanke on jaettu neljään toimen­pi­tee­seen: ilmas­to­työn vakiin­nut­ta­minen kunnissa, ilmas­to­joh­ta­minen, kestävää kasvua kierto­ta­lou­desta sekä vaikut­tava ilmas­to­vies­tintä. Kunnille tarjo­taan ilmas­to­joh­ta­misen koulu­tuksia ja tukea ilmas­to­suun­ni­telman laati­mi­seen, kierto­ta­lous­työn vakiin­nut­ta­mi­seen sekä suunni­tel­mal­li­seen ilmas­to­vies­tin­tään. Lisäksi hankkeessa perus­te­taan maakun­nal­linen Ilmastovahti-verkkosivu, joka kokoaa yhteen Pohjois-Karjalan ilmas­to­ta­voit­teet, ilmas­to­toi­men­pi­teet ja niiden seurannan kunta­koh­tai­sesti ja maakunnan tasolla. Hankkeen toteu­tusaika on 1.1.2024–31.5.2026, ja kokonais­bud­jetti on 553 738 euroa. Hankkeelle myönnetty tuki Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahas­tosta (JTF) on 442 999 euroa.

Lisätie­toja