Tiedot­teet

Etätyö­pis­teiden verkostoa kokeil­laan Pohjois-Karjalassa

Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hankkeessa pilotoi­daan etätyö­pis­teiden verkostoa Joensuussa, Kontio­lah­della ja Rääkky­lässä. Pilotoinnin tulosten perus­teella hankkeessa laadi­taan suunni­telma maakun­nal­lisen etätyö­ver­koston muodostamiseksi.

Ensim­mäi­sessä vaiheessa kartoi­te­taan erityi­sesti hankkeessa olevien kuntien asukkaiden kiinnos­tusta tehdä töitä perus­tet­ta­vissa etätyö­pis­teissä. Kiinnos­tu­nei­siin asukkaihin otetaan yhteyttä siinä vaiheessa, kun etätyö­pis­teitä suunnitellaan.

Kyselyyn pääsee vastaa­maan osoit­teessa https://link.webropol.com/s/Etatyopistekartoitus. Kysely on avoinna 22.4. klo 16 saakka.

Pohjois-Karjalassa on hyvin taval­lista työmat­ka­lii­kenne eri kaupun­kien ja kuntien välillä. Samalla tielii­ken­teen osuus maakunnan päästöistä on merkit­tävä, 24,6 prosenttia. Aiemmin Joensuun toteut­ta­massa hankkeessa todet­tiin kodin ulkopuo­lelle, omalle paikka­kun­nalle perus­tet­tujen yhteisten etätyö­pis­teiden vähen­tävän liiken­teen päästöjä ja lisäävän työnte­ki­jöiden vähähii­listä liikkumista.

Monipaik­kainen etätyö­ver­kosto hyödyntää työnte­kijän kotikun­nassa sijait­sevia, tyhjiä olemassa olevia kiinteis­töjä ja tiloja.

Kyselyyn vastan­neiden kesken arvotaan kahden hengen menu (arvo 138 euroa) ravin­tola Kieloon.

Pilotointi on osa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton hallin­noimaa Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanketta, jolle on myönnetty ympäris­tö­mi­nis­te­riön Alueet kuntien ilmas­to­työn tukena ‑rahoi­tusta. Vuoden kestävän hankkeen kustan­nusarvio on 114 000 euroa, josta ympäris­tö­mi­nis­te­riön avustuksen osuus on 70 prosenttia.