Tiedot­teet

Pohjois-Karjala pääsi mukaan Euroopan laajui­seen innovointihankkeeseen

Pohjois-Karjala on valittu Euroopan komis­sion ja Euroopan alueiden komitean käynnis­tä­mään alueel­lisen innovaa­tion kumppa­nuus­pi­lot­tiin (PRI). Näin maakunta voi osaltaan edistää metsä­bio­ta­louden innovointia hyödyn­tä­mällä tehok­kaammin alueel­lisia ja EU:n rahoitusvälineitä.

Euroopan komissio on ilmoit­tanut 63 alueesta, seitse­mästä kaupun­gista ja neljästä jäsen­val­tiosta, jotka on valittu alueel­lisen innovoinnin kumppa­nuuksia koske­vaan pilot­ti­hank­kee­seen (PRI). Pilotti on kehitetty yhdessä Euroopan alueiden komitean kanssa.

Pilot­tiin osallis­tujat jakavat kokemuksia hyvistä toimin­ta­ta­voista sekä kehit­tävät ja kokei­levat uusia välineitä, joilla saadaan käyttöön monen­laisia rahoi­tus­läh­teitä. Kitey­tet­tynä hankkeessa ediste­tään kestävän kehityksen muutosta ja yhdis­te­tään paikal­liset strate­giat EU:n tason aloitteisiin.

Pilotissa on laaja edustus EU:n innovaa­tio­eko­sys­tee­mistä, jossa on mukana jäsen­val­tioita, useita eri alueita ja alueiden verkostoja.Pohjois-Karjala, Nordheim-Westfalen (Saksa) ja Baskimaa (Espanja) valit­tiin mukaan alueryh­mänä Biore­gions Facility ‑yhteis­työn kautta.

Biore­gions Facilityn näkökul­masta pilotti tuli oikeaan aikaan tehos­ta­maan metsä­poh­jai­seen biota­lou­teen liittyvää innovointia. 

Pohjois-Karjalalla on itse asiassa tuplae­dustus pilotissa, koska myös Itä- ja Pohjois-Suomen yhteis­työ­alue valit­tiiin mukaan. Käytän­nössä koko Suomi on mukana Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Itämeren alueiden verkos­tojen kautta.

Alueel­lisen innovoinnin kumppa­nuuk­sien ja PRI Pilot Action ‑kumppa­nuuk­sien tärkein asiakirja on Partners­hips for Regional Innova­tion Playbook, jossa esite­tään tapoja, joilla voidaan tehostaa innovoin­ti­käy­tän­teitä. Asiakirjan ensim­mäinen painos esittelee näitä koetel­tuja “työka­luja” Euroo­passa ja muualla maail­massa. Pilot­tiin osallis­tuvat testaavat käytän­teitä kesäkuuhun 2023 asti.

Kumppa­nuuksi hyödyn­ne­tään uudessa euroop­pa­lai­sessa innovaatio-ohjelmassa. Keskei­senä tavoit­teena on edistää muutosta vihreän ja digitaa­lisen Euroopan luomi­seksi. Samalla paran­ne­taan euroop­pa­laisten kestä­vien arvoket­jujen ja teknologia-alojen kykyä selviytyä häiriötilanteista.