Tiedot­teet

Maakun­ta­päivän tapah­tu­ma­tukea myönnet­tiin kymme­nelle tapahtumalle

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto tukee tänä vuonna kymmentä maakun­ta­päivän kulttuu­rie­lä­mystä. Tapah­tumia haettiin kääntei­sellä kilpai­lu­tuk­sella, joka toi tarjouksia peräti 40 kappaletta.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on valinnut kymmenen kulttuu­ri­toi­mijaa toteut­ta­maan maakun­ta­päivän tapah­tumia elokuun jälki­puo­lis­kolla. Tapah­tu­mien järjes­täjiä haettiin touko­kuussa ns. kääntei­sellä kilpai­lu­tuk­sella. Tänä vuonna tuettujen tapah­tu­mien määrä on pienempi kuin edellis­vuo­sina, mutta tapah­tumaa kohden myönnet­tävä tuki suurempi.

Määrä­ai­kaan mennessä jätet­tiin 40 tarjousta. Niiden määrä ja laatu yllät­tivät myönteisesti.

- Valinta hienojen tapah­tu­mien välillä oli vaikea. Toivomme, että rahoi­tusta saaneiden tapah­tu­mien lisäksi myös mahdol­li­simman moni näistä muista tarjous­kil­pai­luun osallis­tu­neista tapah­tu­mista toteu­tuisi, toteaa maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen.

Valin­ta­pro­ses­sissa arvioi­tiin tarjousten sopivuutta maakun­ta­päivän yleisö­ta­pah­tu­maksi kulttuu­ri­teeman alla sekä alueel­lista katta­vuutta. Valitut tapah­tumat ovat:

  1. Maakunta laulaa, Eläke­liiton Pohjois-Karjalan piiri, 23.8.–1.9. Lieksa, Joensuu, Rääkkylä.
  2. Da da da da da ‑nykytai­de­ta­pah­tuma, Jaap Kleve­ring, 25.–27.8. Joensuu.
  3. Valon yö Möhkössä, Möhkön Matkai­lu­yh­distys ry, 27.8. Ilomantsi.
  4. Sydämen syrjä – esitys hoiva­ko­teihin, OSK Pohjois-Karjalan kansan­teat­teri, 22.–28.8. Kitee, Kesälahti, Tohma­järvi, Rääkkylä, Hammas­lahti ja Tuupovaara.
  5. Heino Kaski – Kevään ikuinen kaipuu, Pielisen Karjalan senio­rio­pet­tajat ry, 27.8. klo 16–18. Lieksa.
  6. Värttinä palaa kotiin, Sari Kaasinen Oy, 27.8. Rääkkylän Rasivaara.
  7. Sirkus Supiainen: Citroën Jumper, Sirkus Supiainen, 12.–28.8. Seitsemän paikka­kunnan kiertue.
  8. Maakun­ta­päivä 2022 Sinkko­lassa, Teatteri otsot ry, 27.8., Joensuu.
  9. Konsertti Joensuun torilla, UEF Orche­stra Rytmi­Häi­riköt ry, 27.8. Joensuu.
  10. Baba yaga – Häpeä­mätön!, Väärä­pyörä ry, 27. ja 28.8. Outokumpu ja Kontiolahti.

Osa tapah­tu­mista strii­ma­taan, joten niistä pääsee nautti­maan myös etänä tai myöhemmin. Maakun­ta­liitto järjestää strii­maus­kou­lu­tusta tapah­tu­mien järjes­tä­jille yhteis­työssä Karelia-ammattikorkeakoulun Smart Event Managers ‑hankkeen kanssa.

Maakun­ta­päi­vänä jaetaan myös Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto ja tunnus­tus­pal­kinto maakunnan eteen tehdystä työstä.

Maakun­ta­päivää on vietetty vuodesta 2018, ja pääpäivä on elokuun viimeinen lauantai. Tänä vuonna se on 27.8.

Lisätiedot: markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 050 366 2597, [email protected], viestin­tä­pääl­likkö Sami Tolvanen, p. 050 305 7850, [email protected]