Tiedotteet

Alueellinen kuljetustuki laajennettava Saimaan kanavaa käyttäneisiin yrityksiin

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto esittää, että alueellinen kuljetustuki tulee laajentaa Saimaan kanavaa kuljetuksiin käyttäneisiin yrityksiin.

– Se, etteivät kuljetukset Saimaan kanavalla ole mahdollisia, vaikuttaa itäsuomalaisten vientiyritysten ohella myös monien tuontiraaka-aineista riippuvaisten tuotannollisten yritysten toimintaan. Esimerkiksi betoniteollisuuden Joensuussa tarvitsema sementti on aiemmin tullut Saimaan kanavan kautta, mutta nyt kuljetuskustannukset ovat vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen käytön takia nousseet rajusti ja tilanne on vaikeutunut, maakuntaliitto lausuu ehdotuksesta, joka koskee valtioneuvoston asetusta Alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2023–2025.

Maakuntaliiton mukaan alueellisen kuljetustuen tulee olla kaksisuuntaista: tuen myöntämisen tulee olla mahdollista myös yritysten tuotannossaan tarvitsemien raaka-aineiden ja puolivalmisteiden kuljetuskustannusten nousun kompensoimiseksi. Tätä puoltaa vahvasti myös se, että aiemmin syksyllä laaditussa valtiosihteerityöryhmän Itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi -selvityksessä todettiin, että alueellista kuljetustukea laajennetaan sekä käynnistetään selvitys uuden, raaka-ainekuljetuksiin keskittyvän alueellisen väliaikaisen kuljetustuen käyttöönottamiseksi.

Kaiken kaikkiaan Pohjois-Karjalan maakuntaliitto pitää alueellisen kuljetustuen jatkamista vuosille 2023–2025 erittäin tervetulleena päätöksenä. Sillä on kompensoitu Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asuttujen alueiden pk-yritysten pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuneita lisäkustannuksia.

– Tuen merkitys on entistä korostuneempi muuttuneessa geopoliittisessa tilanteessa. Alueen vientiyritykset ovat joutuneet hakemaan vaihtoehtoisia logistiikkaväyliä ja monissa tapauksissa myös korvaavia markkinoita jalostamilleen tuotteille. Tilanteen haasteellisuutta on entisestään lisännyt polttoainekustannusten nousu, maakuntaliiton lausunnossa todetaan.

Myös kuljetustuen jatkuvuus on varmistettava vuoden 2025 jälkeiselle ajalle. Lisäksi tukeen osoitettavien myöntövaltuuksien tulee olla valtion budjetissa riittävät suhteessa äkillisesti muuttuneen toimintaympäristön aiheuttamiin lisäkustannuksiin yrityksille.

– Tavoitteena on oltava tuotannollisten yritysten kilpailukyvyn ja toiminnan jatkuvuuden turvaaminen koko maan laajuisesti, myös yrityksille, jotka sijaitsevat kaukana toimivista tuonti- ja vientisatamista.