Tiedot­teet

Toimiva itäisen Suomen rataverkko varmistaa koko maan huolto­var­muuden ja kilpailukyvyn

Itärata Oy piti ensim­mäisen osakas­ko­kouk­sensa 23.11.2022 Kouvo­lassa. Paikalla oli noin 50 hankeyh­tiön osakkaiden sekä halli­tuksen edustajaa. Valtio­neu­voston terveiset osakas­ko­kouk­seen toi liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teri Timo Harakka.

Itärata Oy:n toimia­lana on Lentorata–Porvoo–Kouvola ‑osuuden nopeaan junayh­tey­teen liittyvä raide­lii­ken­nein­fra­struk­tuurin suunnit­telu raken­ta­mis­val­miu­teen asti. Helsingin ja Kouvolan välinen raideyh­teys on Suomen merkit­tä­vimpiä raideyh­teyksiä, jonka kehit­tä­misen laaja-alaiset tarpeet on tunnis­tettu. Yhtiön osakkaita ovat valtio sekä 24 kaupunkia tai kuntaa. Pohjois-Karjalasta mukana ovat Joensuu, Lieksa, Kitee ja Nurmes.

Muuttunut geopo­liit­tinen tilanne on koros­tanut itäisen Suomen merki­tystä koko Euroo­passa. Itäisen Suomen rataverkon kehit­tä­minen sekä rauta­teiden matkustaja- ja tavara­lii­ken­teen sujuvuuden ja kapasi­teetin turvaa­minen ovat nousseet koko Suomen huolto­var­muuden ja kilpai­lu­kyvyn kannalta yhä merkit­tä­väm­pään rooliin. Vahva ja elinvoi­mainen itäinen Suomi sekä Nato-jäsenyys lisäävät maan turvallisuutta.

Rataverkon kehit­tä­mistä varten perus­tet­tujen hankeyh­tiöiden, kuten Itäradan, käynnis­tämän suunnit­te­lu­työn jatku­minen, rauta­tie­alan suunnit­te­lu­re­surs­sien ja ‑osaamisen riittä­vyys sekä ylimaa­kun­nal­listen suurten ratahank­keiden päätök­sen­teon sujuvuus on pitkä­jän­tei­sesti turvat­tava merkit­tä­vien ja koko Suomea hyödyt­tä­vien yhteis­kun­nal­listen vaiku­tusten aikaansaamiseksi.

Osakas­ko­kouk­sessa yhtiön hallitus ja toimi­tus­joh­taja esittäy­tyivät osakkaille. Halli­tuksen puheen­joh­taja on Arto Räty. Vakitui­seksi toimi­tus­joh­ta­jaksi nimet­tiin lokakuussa Petteri Portaan­korva, ja muun henki­löstön rekry­toinnit ovat loppusuoralla.

Yhtiö on käynnis­tänyt ensim­mäiset selvi­tys­hank­keensa sekä osallis­tunut aktii­vi­sesti hankeyh­tiön toimia­laan liitty­vään yhteis­työhön sekä sidos­ryh­mien toteut­ta­miin selvityshankkeisiin. 

Lisätiedot: halli­tuksen puheen­joh­taja Arto Räty, p. 050 411 7384, arto.raty@miltton.fi, toimi­tus­joh­taja Petteri Portaan­korva, p. 050 357 7581, petteri.portaankorva@itarata.fi