Tiedot­teet

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehittämiseen

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän vuoden viimei­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin kehit­tä­mis­hank­keita yhteensä noin 4,8 miljoonan arvosta. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset nousevat lähes seitse­mään miljoo­naan euroon, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus. Yhteis­työ­ryhmän käsit­telyä ja lausuntoa edellyt­tä­neitä hankkeita oli viisi kappa­letta. Tiedok­seen MYR sai yhdeksän hankkeen rahoituspäätökset.

Hankkeiden joukossa oli vielä puolen­kym­mentä edellisen EU-rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, kautta rahoi­tet­tavaa hanketta, mutta myös Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2021 – EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjel­masta rahoi­tet­tavia hankkeita alkaa käynnistyä kiihty­vään tahtiin. Uuden ohjel­ma­kauden yritys­tu­ki­ha­ke­muksia voidaan jo rahoittaa, mutta kehit­tä­mis­hank­keiden rahoi­tus­pää­tösten tekeminen ei ole vielä päässyt täyteen vauhtiin EURA 2021 ‑järjes­telmän teknisten murheiden takia.

Yksi uusista avauk­sista on Innokau­punki Joensuu ‑yhteis­hanke, jonka tavoit­teena on vahvistaa innovaa­tioihin perus­tuvaa kilpai­lu­kykyä, kasvua, elinvoimaa, työlli­syyttä ja kansain­vä­lis­ty­mistä Joensuun seudulla. Taustalla on Joensuun ja valtion välinen Innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pimus vuosille 2021–2027. Valtio on sopinut vastaavia, halli­tus­oh­jel­maan perus­tuvia ekosys­tee­mi­so­pi­muksia myös muiden yliopis­to­kau­pun­kien kanssa. Kyse on uudesta kansal­li­sesta kehit­tä­mis­po­li­tii­kasta ja ohjel­masta, jonka tavoit­teena on luoda Suomesta vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaa­tio­ym­pä­ristö. Rahoitus tulee Euroopan alueke­hi­tys­ra­has­tolta (EAKR), jossa maakun­tien liitot toimivat rahoi­tuksen hallinnoijina.

Joensuussa hanketta koordinoi Business Joensuu Oy, ja osato­teut­ta­jina ovat Itä-Suomen yliopisto, Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy, Luonnon­va­ra­keskus ja Joensuun kaupunki. Toimijat luovat yhteisen kasvustra­te­gian ja toimin­ta­suun­ni­telman toimen­pi­tei­neen metsäbio- ja fotoniik­ka­toi­mia­loille. Samalla yhtenäis­te­tään metsä­bio­ta­louden ja fotoniikan viestintää ja markkinointia.

MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolle rahoittaa hanketta 838 835 eurolla. Hanke toteuttaa Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 tavoit­teita, kuten myös Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman POKAT 2025 älykkään erikois­tu­misen painopisteitä.

Koronan koette­le­mille yrityk­sille tukea muutokseen

Yritysten muutos­ky­vyk­kyys, vihreä siirtymä ja digita­li­saatio (React Itä-Suomi) ‑hanke on puoles­taan edellisen rakennerahasto-ohjelman viimei­simpiä rahoi­tet­tavia hankkeita.

Hankkeen tavoit­teena on tukea pohjois­kar­ja­laisia sekä pohjois- ja etelä­sa­vo­laisia pk-yrityksiä korona­pan­de­mian aiheut­ta­masta kriisistä toipu­mi­sessa. Hanke tarjoaa mm. ammat­ti­kor­kea­kou­lujen verkos­to­yh­teis­työnä yrityk­sille uutta osaamista, mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta. Näillä ediste­tään yritysten ja niiden henki­löstön valmiuksia sekä muutoskyvykkyyttä.

MYR antoi sitovan puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-keskukselle 288 000 euron rahoi­tuksen myöntä­mi­sestä Karelia-ammattikorkeakoulu Oy:lle, joka vastaa hankkeen Pohjois-Karjalan osuudesta. Pohjois-Savossa hankkeen toteut­taja on Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Etelä-Savossa Kaakkois-Suomen Ammat­ti­kor­kea­koulu. Koko hankkeen hakema rahoitus on yhteensä 658 340 euroa.

Muita MYR puoltavan lausunnon saaneita hankkeita ovat:

 • ICT Hub Joensuu – kasvuoh­jelma, 1.1.2023–30.6.2025. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 532 559 euroa
 • Puu-TKI ‑kehit­tä­mis­hanke (ryhmä­hanke), 1.1.2023–30.6.2025. Hakijat Itä-Suomen yliopisto, Luonnon­va­ra­keskus ja Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 606 883 euroa.
 • Puu-TKI ‑inves­toin­ti­hanke (ryhmä­hanke), 1.1.2023–31.12.2024. Hakijat Itä-Suomen yliopisto, Luonnon­va­ra­keskus ja Karelia ammat­ti­kor­kea­koulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 433 263 euroa.

Lisäksi MYR:lle saatet­tiin tiedoksi seuraavat sihtee­ristön kokouk­sissa 23.11. ja 12.12. myönteisen rahoi­tus­pää­töksen saaneet hankkeet:

 • Luontoa­vus­teiset palvelut hyvin­voinnin ja kuntou­tu­misen tukena, 1.10.2022–31.12.2023. Hakija Itä-Live-säätiö sr. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 160 488 euroa (Pohjois-Karjalan osioon).
 •  Latva­ve­siltä osaksi Saimaan matkailu- ja satama­ver­kostoa – Liperin satama-alueen kehit­tä­mistä tukevien inves­toin­tien toteut­ta­minen, 1.1.202 –31.12.2023. Hakija Liperin kunta. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 267 960 euroa (lisära­hoitus ja jatkoaika).
 • Taidolla töihin 2020–2022, 1.1.2021–31.12.2023. Hakija Pielisen Karjalan Kehit­tä­mis­keskus Oy PIKES. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 337 404 euroa (lisära­hoitus ja jatkoaika).
 • Turval­li­suusalan koulu­tus­kes­kit­tymä, 1.1.2021–31.12.2023. Hakija Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 455 643 euroa.
 • Ilmas­to­kau­punki Joensuu 2025. 1.1.2021–30.6.2023. Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 264 196 euroa.
 • Puhoksen teolli­suusa­lueen liiken­ne­jär­jes­telmän kehit­tä­mis­suun­ni­telma. 1.2.2023–24.4.2024. Hakija Kiteen kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 99 991 euroa.
 • Joensuun aseman­seudun liiken­teel­lisen saavu­tet­ta­vuuden paran­ta­minen. 1.1.2023–31.12.2025. Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 404 076 euroa.
 • Digitaa­linen Joensuu 3.0. 1.1.2023–30.6.2025. Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 439 288 euroa.