Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki […]


Kategoriat
Tiedote

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maaliviivaa

Nelivuo­tinen AgroRES-hanke lähenee maali­viivaa AgroRES-hankkeessa on edistetty maata­louden uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä ja vaihdettu hyviä käytän­töjä seitsemän EU-maan maakun­tien välillä elokuusta 2019 alkaen. Pohjois-Karjalan AgroRES-asiantuntijaryhmä kokoontui 12.5. käymään läpi hankkeen tuloksia, terveisiä Roomassa pidetystä aluei­den­vä­li­sestä päätös­kon­fe­rens­sista sekä kuulu­misia uusiu­tuvan energian alalta omasta maakun­nasta. Jokai­selle partne­ria­lu­eelle on laadittu kunkin tarpeista lähtien oma alueel­linen toimin­taoh­jelma. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton AgroRES-toimintaohjelman […]


Kategoriat
Tiedote

NPA-rahoitusta jaossa kansain­vä­li­siin innovaatio‑, ilmasto- ja yhteistyöhankkeisiin

NPA-rahoitusta jaossa kansain­vä­li­siin innovaatio‑, ilmasto- ja yhteis­työ­hank­kei­siin Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 ‑ohjelman (NPA) kolmas varsi­nainen haku on avattu. Hanke­ha­ke­muksia voi jättää kaikkiin toimin­ta­lin­joihin 26.5. saakka. Hakijoiden kannattaa tutustua huolel­li­sesti erityi­sesti tätä hakua koske­viin ehtoihin, joista lyhyesti alla ja lisää ohjelman netti­si­vulla. Toimin­ta­linjat 1 ja 2 Varsi­naisten hakemusten (main projects) tulee kohdistua toimin­ta­lin­jojen 1 ja 2 […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille Hanke­haku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille on avoinna 13.12.2022–28.2.2023. Venäjän Ukrai­nassa käynnis­tämän hyökkäys­sodan vaiku­tukset ulottuvat myös Suomeen. Vaiku­tukset koskevat ensi vaiheessa erityi­sesti itäistä rajaseutua. Avautu­neella rahoi­tus­haulla vasta­taan tarpee­seen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaat­tisia tai muita verkos­toja sekä lisätä yhteis­työtä alueiden, kuntien ja kansal­listen toimi­joiden kesken muuttu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Rahoi­tus­haulla voidaan […]


Kategoriat
Hankeuutiset

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehittämiseen

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän vuoden viimei­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin kehit­tä­mis­hank­keita yhteensä noin 4,8 miljoonan arvosta. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset nousevat lähes seitse­mään miljoo­naan euroon, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus. Yhteis­työ­ryhmän käsit­telyä ja lausuntoa edellyt­tä­neitä hankkeita oli viisi kappa­letta. Tiedok­seen MYR sai yhdeksän hankkeen rahoi­tus­pää­tökset. Hankkeiden joukossa oli vielä puolenkymmentä […]


Kategoriat
Tiedote

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkeisiin

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkei­siin  Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avaa uuden hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille 16.1.2023. Tällä hakukier­rok­sella rahoi­tusta voi hakea hankkeille, jotka kohdis­tuvat joihinkin seuraa­vista Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityis­ta­voit­teista: 1. Innova­tii­vinen Suomi Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton paran­ta­minen Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansalaisten, […]


Kategoriat
Tiedote

Tietoa Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjel­masta 19.12.

Tietoa Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjel­masta 19.12. Järjes­tämme kansal­lisen tiedo­tus­ti­lai­suuden Pohjoinen periferia ja arktinen 2021–2027 ‑ohjel­masta ja rahoi­tuksen hakemi­sesta maanan­taina 19.12. klo 13– 15.30. Tiedo­tus­ti­lai­suus pidetään Teamsissa. Tilai­suus on suunnattu erityi­sesti toimi­joille, joille NPA-ohjelma ei ole ennes­tään tuttu tai jotka haluavat päivittää tietonsa uudesta ohjel­masta. Toki mukaan saa tulla kaikki kiinnos­tu­neet.  Ilmoit­taudu tilai­suu­teen torstaihin 15.12. […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjelmassa

Rahoi­tusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjel­massa Interreg Itämeren alueen ohjelma sisältää innova­tii­vista yhteis­kuntaa (muutos­jous­ta­vuus, reagoi­vuus), vesivii­sasta yhteis­kuntaa (kestä­vyys, sininen talous), hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa (kierto­ta­lous, energia­siir­tymä ja älykäs liikku­minen) sekä yhteis­työn hallin­nointia tukevia toimia. Ohjelman toinen hakukierros on avattu ja EAKR-rahoitusta on käytet­tä­vissä vielä noin 120 miljoonaa euroa. Kaikki toimin­ta­linjat ja ohjel­ma­ta­voit­teet ovat haetta­vissa. Ohjeet hakijalle löytyvät […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman toinen hakukierros avattu

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 Interreg-ohjelman toinen hakukierros avoinna 5.12. saakka Interreg Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman toinen varsi­nainen haku on avattu.  Euroopan komis­sion hyväksyi uuden Interreg NPA-ohjelman 8.9.2022 ja näin vahvisti lopul­li­sesti ohjelman toimin­ta­linjat ja tavoit­teet. Tältä pohjalta seuran­ta­ko­mitea pystyi syyskuun lopussa päättä­mään ensim­mäiset kahdeksan rahoi­tet­tavaa hanketta sekä avaamaan toisen varsi­naisten hankkeiden hakukier­roksen.  Tässä […]


Kategoriat
Tiedote

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) syyskauden ensim­mäi­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin viittä kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ketta. MYR sai tiedok­seen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen seuraa­ville hankkeille: Toiminnan ja proses­sien tarkas­telu digita­li­suus huomioiden (ESR/TL 9). Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 156 144 euroa. Mission Possible 2.0 (ESR/TL 5). Hakija Joensuun Nuorisoverstas […]