Kategoriat
Hankeuutiset

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkostohankkeille

Hanke­haku avautui itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille Hanke­haku itäisen Suomen elinvoimaa tukeville verkos­to­hank­keille on avoinna 13.12.2022–28.2.2023. Venäjän Ukrai­nassa käynnis­tämän hyökkäys­sodan vaiku­tukset ulottuvat myös Suomeen. Vaiku­tukset koskevat ensi vaiheessa erityi­sesti itäistä rajaseutua. Avautu­neella rahoi­tus­haulla vasta­taan tarpee­seen vahvistaa alueiden/kuntien välisiä temaat­tisia tai muita verkos­toja sekä lisätä yhteis­työtä alueiden, kuntien ja kansal­listen toimi­joiden kesken muuttu­neessa toimin­taym­pä­ris­tössä. Rahoi­tus­haulla voidaan […]


Kategoriat
Hankeuutiset

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehittämiseen

MYR:n kautta lähes viisi miljoonaa euroa Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän vuoden viimei­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin kehit­tä­mis­hank­keita yhteensä noin 4,8 miljoonan arvosta. Hankkeiden kokonais­kus­tan­nukset nousevat lähes seitse­mään miljoo­naan euroon, kun mukaan laske­taan niiden muualta saama rahoitus. Yhteis­työ­ryhmän käsit­telyä ja lausuntoa edellyt­tä­neitä hankkeita oli viisi kappa­letta. Tiedok­seen MYR sai yhdeksän hankkeen rahoi­tus­pää­tökset. Hankkeiden joukossa oli vielä puolenkymmentä […]


Kategoriat
Tiedote

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkeisiin

EAKR-rahoitusta jaossa muun muassa energia­siir­tymää vauhdit­ta­viin hankkei­siin  Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto avaa uuden hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille 16.1.2023. Tällä hakukier­rok­sella rahoi­tusta voi hakea hankkeille, jotka kohdis­tuvat joihinkin seuraa­vista Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityis­ta­voit­teista: 1. Innova­tii­vinen Suomi Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton paran­ta­minen Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansalaisten, […]


Kategoriat
Tiedote

Tietoa Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjel­masta 19.12.

Tietoa Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjel­masta 19.12. Järjes­tämme kansal­lisen tiedo­tus­ti­lai­suuden Pohjoinen periferia ja arktinen 2021–2027 ‑ohjel­masta ja rahoi­tuksen hakemi­sesta maanan­taina 19.12. klo 13– 15.30. Tiedo­tus­ti­lai­suus pidetään Teamsissa. Tilai­suus on suunnattu erityi­sesti toimi­joille, joille NPA-ohjelma ei ole ennes­tään tuttu tai jotka haluavat päivittää tietonsa uudesta ohjel­masta. Toki mukaan saa tulla kaikki kiinnos­tu­neet.  Ilmoit­taudu tilai­suu­teen torstaihin 15.12. […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjelmassa

Rahoi­tusta jaossa Interreg Itämeren alueen ohjel­massa Interreg Itämeren alueen ohjelma sisältää innova­tii­vista yhteis­kuntaa (muutos­jous­ta­vuus, reagoi­vuus), vesivii­sasta yhteis­kuntaa (kestä­vyys, sininen talous), hiili­neut­raalia yhteis­kuntaa (kierto­ta­lous, energia­siir­tymä ja älykäs liikku­minen) sekä yhteis­työn hallin­nointia tukevia toimia. Ohjelman toinen hakukierros on avattu ja EAKR-rahoitusta on käytet­tä­vissä vielä noin 120 miljoonaa euroa. Kaikki toimin­ta­linjat ja ohjel­ma­ta­voit­teet ovat haetta­vissa. Ohjeet hakijalle löytyvät […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman toinen hakukierros avattu

Pohjoinen periferia ja Arktinen 2021–2027 Interreg-ohjelman toinen hakukierros avoinna 5.12. saakka Interreg Pohjoinen periferia ja Arktinen ‑ohjelman toinen varsi­nainen haku on avattu.  Euroopan komis­sion hyväksyi uuden Interreg NPA-ohjelman 8.9.2022 ja näin vahvisti lopul­li­sesti ohjelman toimin­ta­linjat ja tavoit­teet. Tältä pohjalta seuran­ta­ko­mitea pystyi syyskuun lopussa päättä­mään ensim­mäiset kahdeksan rahoi­tet­tavaa hanketta sekä avaamaan toisen varsi­naisten hankkeiden hakukier­roksen.  Tässä […]


Kategoriat
Tiedote

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta

Nuorten arkeen tukea kahden hankkeen kautta Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmän (MYR) syyskauden ensim­mäi­sessä kokouk­sessa käsitel­tiin viittä kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ketta. MYR sai tiedok­seen, että ELY-keskus on tehnyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen seuraa­ville hankkeille: Toiminnan ja proses­sien tarkas­telu digita­li­suus huomioiden (ESR/TL 9). Hakija Joensuun kaupunki. Haettu EU:n ja valtion rahoitus 156 144 euroa. Mission Possible 2.0 (ESR/TL 5). Hakija Joensuun Nuorisoverstas […]


Kategoriat
Tiedote

Kerta­kor­vaus­hank­keiden kautta vauhtia tutki­muk­seen, digita­li­saa­tioon ja kiertotalouteen

Kerta­kor­vaus­hank­keiden kautta vauhtia tutki­muk­seen, digita­li­saa­tioon ja kierto­ta­lou­teen Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut hanke­haun Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston kerta­kor­vaus­hank­keille, jotka toteut­tavat seuraavia toimin­ta­lin­joja ja erityis­ta­voit­teita: Toimin­ta­linja 1 Innova­tii­vinen Suomi • Erityis­ta­voite 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton paran­ta­minen • Erityis­ta­voite 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyn­tä­minen kansa­laisten, yritysten ja julkis­hal­linnon hyväksi Toimin­ta­linja 2 Hiili­neut­raali Suomi • Erityis­ta­voite 2.1 Energia­te­hok­kuus­toi­men­pi­teiden edistä­minen ja […]


Kategoriat
Tiedote

Tietoa rajat ylittä­vien yhteis­työ­alueoh­jel­mien tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista 9.9.

Tietoa rajat ylittä­vien yhteis­työ­alueoh­jel­mien tarjoa­mista mahdol­li­suuk­sista 9.9. Itä-Suomen maakun­ta­liitot järjes­tävät info-tilaisuuden Interreg-ohjelmien sisäl­löistä ja tulevista rahoi­tus­hauista 9. syyskuuta kello 9.00. Webinaari on tarkoi­tettu itäsuo­ma­lai­sille kansain­vä­li­sistä rahoi­tus­oh­jel­mista kiinnos­tu­neille kunnille, oppilai­tok­sille ja korkea­kou­luille, tutki­mus­lai­tok­sille, yhdis­tyk­sille, säätiöille, kehit­tä­mi­sor­ga­ni­saa­tioille ja yrityk­sille. Interreg-ohjelmilla tuetaan raja-alueiden ja laajem­pien, rajat ylittä­vien yhteis­työ­alueiden integroi­tu­mista sekä alueiden ja kaupun­kien välisten verkos­tojen synty­mistä ja vahvistumista. […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku avautuu 29.8.

Pohjoinen periferia ja arktinen ‑ohjelman valmis­te­lu­hank­keiden haku avautuu 29.8. Varsi­naisia hankkeita suunnit­te­levat voivat kehitellä ideoi­taan yhdessä, etsiä sopivia kumppa­neita ja kartoittaa muita vastin­ra­hoi­tus­läh­teitä eri maissa. Interreg-rahoitteisen Pohjoinen periferia ja arktinen 2021–2027 ‑ohjelman ensim­mäinen valmis­te­lu­hank­keiden haku toteu­te­taan 29.8.–19.9.2022. Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) ‑yhteis­työ­oh­jelma perustuu aikai­sem­pien ohjel­mien hyviin kokemuk­siin. Ohjelma-alue on nyt suppeampi, kun Pohjois-Irlanti ja […]