Tiedot­teet

Ehdota meille Pohjois-Karjalan vuoden kylää!

Kuka tahansa voi antaa ehdotuk­sensa Pohjois-Karjalan vuoden kylä ‑tunnus­tuksen saajaksi, esimer­kiksi kylä itse, kunta tai maaseudun kehit­täjät. Asiasta on kuitenkin hyvä kertoa myös ehdote­tulle kylälle. 

Haku tapahtuu täyttä­mällä hakulo­make ja lähet­tä­mällä se Pohjois-Karjalan Kylät ry:lle 30.4.2023 mennessä. Hakulo­mak­keen voi lähettää joko sähkö­pos­tilla [email protected] tai postitse Pohjois-Karjalan Kylät ry, Kauppa­katu 23b A 8, 80100 Joensuu.

Hakulo­mak­keesta täyte­tään kylää koskevat kohdat. Jos joku lomak­keessa kysyt­tävä asia ei löydy kylästä, voi lomak­kee­seen kirjoittaa, mitä kylässä asiasta ajatel­laan. Emme etsi täydel­listä kylää, vaan kylää, josta välittyy hyvä fiilis ja tekemisen meininki!

Pohjois-Karjalan Kylät ry:n ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton nimeämä raati valitsee esitysten perus­teella 2–4 kylää tarkem­paan selvi­tyk­seen. Näiltä kyliltä pyyde­tään tarvit­taessa lisätie­toja tai kylissä tullaan vierai­le­maan. Pohjois-Karjalan vuoden kylän julkis­ta­minen tapahtuu Avoimet kylät ‑päivänä 10.6.2023.

Pohjois-Karjalan vuoden kylää esite­tään myös valta­kun­nal­li­seksi vuoden kyläksi 2024. 

Viime vuoden kylä Pohjois-Karjalassa oli Juuan Ahmovaara.

Lisätie­toja: toiminnanjohtaja-kyläasiamies Maarit Hämäläinen-Koljonen, puh. 044 2940 800, [email protected]