Tiedotteet

Hallitusohjelmassa huomioitava Ukrainan kriisin vaikutukset rajamaakunnille

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on valmistellut listaa maakunnalle tärkeistä asioista, joita seuraavan maan hallituksen tulisi edistää ja toteuttaa. Kevään 2023 eduskuntavaalien jälkeen alkavissa hallitusneuvotteluissa valmistellaan ohjelma, jonka perusteella maassa toimitaan seuraavat neljä vuotta.

Maakuntahallitus kävi kokouksessaan 23.5. evästyskeskustelun maakunnalle tärkeistä teemoista.

Pohjois-Karjalan esityksistä erityisen nopeaa kansallista reagointia vaativa asia on maakunnan kehittämisedellytysten turvaaminen Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa. Esimerkiksi maakunnan yritysten vienti Venäjälle on ollut noin 130 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa noin 1 300 työpaikkaa. Osuus maakunnan kokonaisviennistä on ollut 9 %, mikä on lähes kaksi kertaa suurempi kuin valtakunnallisesti. Tässä tilanteessa on tärkeää tukea uusien vientimarkkinoiden löytämistä, ja mm. logistiikkatuilla on suuri merkitys, koska polttoaineiden hinnat ovat nousseet jyrkästi. Tuonnissa muutokset liittyvät etenkin metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoon sekä energiantuotantoon.

Maakuntaliitto esittääkin, että valtion on autettava vaikeuksiin joutuneita alueita ja niiden yrityksiä laaja-alaisella paketilla. Myös Venäjä-yhteistyöhön tarkoitettu rahoitus tulee kohdentaa tilanteesta eniten kärsiville rajamaakunnille, jonne rahoitus alun perin oli tarkoitettukin.

Infrastruktuuri-investoinneissa on huomioitava Saimaan kanavan sulkemisen aiheuttamat ongelmat Itä-Suomen teollisuudelle, ja kanavan investointirahat tulee ohjata Karjalan radan kehittämiseen, mikä palvelee myös henkilöliikennettä.

Pohjois-Karjalassa tuulivoimarakentamiseen on ollut vaikea saada lupia maanpuolustuksellisista syistä. Tämä vaikuttaa niin, että maakunta menettää mahdollisuuksia puhtaaseen energiantuotantoon ja samalla kunnat menettävät merkittävästi kiinteistöverotuloja. Maakuntaliitto esittääkin kompensaatiomallia kunnille, joissa puolustusvelvoite estää tuulivoimaloiden rakentamisen.

Ensimmäisen vaiheen kaavaehdotus maakuntavaltuuston käsittelyyn

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntakaava 2040:n ensimmäisen vaiheen kaavaehdotuksen ja esittää sitä maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi. Maakuntavaltuusto kokoontuu 13. kesäkuuta.

Maakuntakaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 28.3. ja 29.4. välisen ajan. Ehdotukseen annettiin 19 muistutusta. Maakuntaliitto on laatinut muistutuksiin vastineet ja ne on käsitelty maakuntakaavatyöryhmässä.

Palaute oli pääosin maltillista ja hyväksyvää, mutta myös kriittistä palautetta saatiin. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta määräyksiä pidetään oikeansuuntaisina, mutta toisaalta ohjausvaikutus nähdään tulkinnanvaraisena. Turvetuotannon osalta kritiikki kohdistuu muun muassa turvetuotannon ilmastovaikutuksiin. Soidensuojelualueita haluttaisiin myös lisättävän.

Maakuntaliitto ei muuta kaavaratkaisua. Kaava perustuu laadittuihin selvityksiin, vaikutusten arviointiin sekä laajaan kunta- ja sidosryhmäyhteistyöhön. Maakuntakaavaselostukseen on tehty lisäys, joka koskee huoltovarmuutta. Myös ilmastovaikutusten arviointia on täsmennetty.

Maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi esitettävään maakuntakaavaan osoitetaan EO/tu -merkinnällä jo tuotannossa olevat tai tuotantoon luvitetut turvetuotantoalueet (2 995 ha). Uutena osoitetaan 29 tuotantopotentiaalista suota (4 021 ha) turvetuotantoon soveltuvan osa-aluealuerajauksen (tu) sisäpuolelle (5 611 ha). Luonnonsuojelullisesti arvokkaita soita kaavaehdotuksessa on 26 kappaletta (4 372 ha) luonnonsuojelualuetta osoittavalla merkinnällä (SL).

Kaavaehdotus sisältää 326 kohdetta ja 22 aluetta maakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä osoittavalla merkinnällä (ma/km). Merkinnän alla on 95 uutta kohdetta ja kuusi uutta aluetta. Merkintä yhdistetään voimassa olevan maakuntakaavan vastaavaan merkintään.

Maakuntaliiton ehdokkaat taidetoimikuntiin

Maakuntahallitus nimesi kokouksessa Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ehdokkaat valtion taidetoimikuntiin ja Pohjois-Karjalan taidetoimikuntaan Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) pyynnöstä.

Valtion taidetoimikuntien ehdokkaiksi nimettiin tekstiilitaiteilija Riitta Turunen; valotaiteilija Kari Kola; FM, kirjailija, festivaalijohtaja Juri Mikael Nummelin; teatterinjohtaja, teatteritaiteen maisteri Rauli Katajavuori; professori, kotimainen kirjallisuus Risto Turunen; kuvataiteilija YAMK, ympäristö- ja yhteisötaiteilija Tuija Hirvonen-Puhakka; musiikkipedagogi/muusikko, rytmimusiikin lehtori Jari Lappalainen ja sellotaiteilija, diplomisellisti Jussi Makkonen.

Alueellisen taidetoimikunnan ehdokkaiksi nimettiin kuvataiteen maisteri, taidegraafikko, kuvataiteilija, kuvittaja ja designer Kaisa Jussila; kuvataiteilija AMK Tuomas Ollikainen; tanssitaiteilija Petra Maria Mathilda Kauppila; näyttelijä FIA, FM Kirsi Kärnä; kirjailija Matti Kettunen; musiikkipedagogi, muusikko, rytmimusiikin lehtori Jari Lappalainen ja sellotaiteilija, diplomisellisti Jussi Makkonen.

Taidetoimikunnat ovat Taiken asiantuntijaelimiä ja ne päättävät apurahoista ja palkinnoista.

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.6.

Lisätiedot: Hanna Huttunen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, p. 040 067 3114, hanna.huttunen@eduskunta.fi; Markus Hirvonen, maakuntajohtaja, p. 050 357 7739, markus.hirvonen@pohjois-karjala; Jarno Turunen, yhteyspäällikkö, 0400 818 352, jarno.turunen@pohjois-karjala.fi; Timo Korkalainen, aluesuunnittelupäällikkö, p. 045 663 5376, timo.korkalainen@pohjois-karjala.fi