Kategoriat
Tiedote

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi Pohjois-Karjalan eduna­ja­misen kärki­hank­keet hyväk­syt­tiin maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa maanan­taina 27.3. Vaikut­ta­misen kärjet 2024 ‑asiakir­jaan on koottu ne maakunnan elinvoi­malle tärkeät asiat, joiden edisty­minen riippuu maakunnan ulkopuo­li­sesta päätök­sen­teosta. Julkaisu ja sen pohjalta tehtävä vaikut­ta­mistyö tähtäävät valtion vuoden 2024 talous­ar­vioon vaikut­ta­mi­seen. Eduskun­ta­vaalit ovat parhail­laan käynnissä, joten Vaikut­ta­misen kärjissä on myös esityksiä tulevaan halli­tus­oh­jel­maan. Pohjois-Karjala […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin investointiohjelmaan

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin inves­toin­tioh­jel­maan Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus edellyttää, että pitkällä suunnit­te­lussa oleva ja aiemmin jo inves­toin­tioh­jel­massa ollut valta­tien 9 paran­ta­minen Ylämyllyn kohdalla (yhteensä 49 miljoonaa euroa) palau­te­taan takaisin inves­toin­tioh­jel­maan ja tiesuun­nit­telua on jatket­tava. Liiken­ne­tur­val­li­suuden ja seudul­lisen työmat­ka­lii­ken­teen kannalta tärkeän kärki­hank­keen pudot­ta­minen tuoreim­masta ohjel­masta ei ole hyväk­syt­tävää. Toteut­ta­mi­seen on ohjel­massa esitet­tävä tarvit­tava määrä­raha ja […]


Kategoriat
Tiedote Yleinen

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakunnille

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakun­nille Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 on monelta osin pettymys itäiselle Suomelle. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi kokouk­ses­saan Etelä-Savon maakun­ta­liiton, Kainuun liiton, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Pohjois-Savon liiton lausunnon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Pohjois-Karjalalle ikävin yllätys oli luonnos­ver­siosta poistettu valtatie 9 paran­ta­minen Liperin Ylämyllyn kohdalla. Joensuun seudun kärki­hank­kei­siin kuuluvan kohteen suunnit­telu on jo pitkällä ja […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Näin maakun­ta­liitto haluaa kannustaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia löytä­mään liikunnan ilon, koska liikunta on yksi tehok­kaim­mista tavoista vaikuttaa hyvin­voin­tiin. — Viime vuonna nostimme maakun­ta­päi­vänä esille kulttuurin merki­tyksen yhteis­kun­nalle, kun takana oli niin kansa­laisia kuin kulttuu­rialaa koetellut korona­ra­joi­tusten jakso. […]


Kategoriat
Tiedote

Aurin­ko­puistot raken­net­tava jo valmiiksi puutto­mille alueille

Aurin­ko­puistot raken­net­tava jo valmiiksi puutto­mille alueille Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto esittää, että maakunnan metsäisiä alueita ei muutet­taisi aurin­ko­puis­toiksi. Aurin­ko­puistot tulisi sijoittaa ensisi­jai­sesti jo raken­net­tujen alueiden yhtey­teen, puutto­mille alueille tai jouto­maille lähelle olemassa olevia energian­siir­to­verk­koja. Maakun­ta­liiton kannan­otto aurin­ko­puis­tojen perus­ta­mi­sesta käsitel­tiin maakun­ta­hal­li­tuk­sessa 21.11. Kannan­oton taustalla on aurin­koe­ner­gian herät­tämä suuri kiinnostus maakun­nassa, terve­tul­leita inves­toin­teja on tulossa esimer­kiksi Joensuuhun ja Tohmajärvelle. […]


Kategoriat
Tiedote

Tiehank­keiden suunnit­telu käynnis­tet­tävä nopeasti

Tiehank­keiden suunnit­telu käynnis­tet­tävä nopeasti Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen lokakuun kokous pidet­tiin Ammat­tio­pisto Luovin tiloissa Liperissä. Kokouksen alussa maakun­ta­hal­litus sai katsauksen perus­väy­län­pidon rahoi­tuk­seen ja tiehank­kei­siin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infra­struk­tuuri ‑vastuu­alueen johtaja Tommi Huttuselta. Perus­väy­län­pidon rahoitus on ensi vuonna 80,6 miljoonaa euroa Itä-Suomessa. Niukka rahoitus ja hinta­tason nousu vaikut­tavat niin, että maanteiden korjaus­velka kasvaa. Itä-Suomessa oli vuoden 2021 […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liiken­ne­pää­töksiä budjettiriihestä

Pohjois-Karjala odottaa hyviä liiken­ne­pää­töksiä budjet­ti­rii­hestä Maan hallitus käsit­telee talous­ar­vio­esi­tystä budjet­ti­rii­hes­sään 31. elokuuta ja 1. syyskuuta. Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa budjet­ti­riihen tuloksia seura­taan erityisen tarkasti, koska riihessä käsitel­lään myös ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvis­ta­vista toimen­pi­teistä ja siitä, miten lähia­lueyh­teis­työn rahoi­tusta tullaan käyttä­mään. Maanan­taina 29.8. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus sai tilan­ne­kat­sauksen asioista, jotka ovat pohjois­kar­ja­lai­sit­tain tärkeitä. Venäjän Ukrai­nassa aloittaman […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan vihreän siirtymän suunni­telmat kansal­li­seen käsittelyyn

Pohjois-Karjalan vihreän siirtymän suunni­telmat kansal­li­seen käsit­te­lyyn Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi EU:n oikeu­den­mu­kaista siirtymää (JTF) koskevan Pohjois-Karjalan suunni­telman 20.6. Suunni­telma toimi­te­taan työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riöön ja edelleen valtio­neu­voston kautta EU-komission käsit­te­lyyn. JTF-rahoitus on osa EU:n vihreää siirtymää (Green Deal), ja Suomessa rahoi­tusta ohjataan alueille, joihin turpeen energia­käytön muutos vaikuttaa. Suunni­telman valmis­te­lu­ryhmä on muodos­tunut Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja […]


Kategoriat
Tiedote

Halli­tus­oh­jel­massa huomioi­tava Ukrainan kriisin vaiku­tukset rajamaakunnille

Halli­tus­oh­jel­massa huomioi­tava Ukrainan kriisin vaiku­tukset rajamaa­kun­nille Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on valmis­tellut listaa maakun­nalle tärkeistä asioista, joita seuraavan maan halli­tuksen tulisi edistää ja toteuttaa. Kevään 2023 eduskun­ta­vaa­lien jälkeen alkavissa halli­tus­neu­vot­te­luissa valmis­tel­laan ohjelma, jonka perus­teella maassa toimi­taan seuraavat neljä vuotta. Maakun­ta­hal­litus kävi kokouk­ses­saan 23.5. evästys­kes­kus­telun maakun­nalle tärkeistä teemoista. Pohjois-Karjalan esityk­sistä erityisen nopeaa kansal­lista reagointia vaativa asia on maakunnan […]


Kategoriat
Tiedote

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi muutoksin Itä-Suomen maakun­tien yhteisen lausunnon valtion väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Vuosia 2023–2030 koskeva inves­toin­tioh­jelma on Väylä­vi­raston tietoon perus­tuva ehdotus uusien rata‑, maantie- ja vesiväy­lä­hank­keiden toteut­ta­mi­sesta ja niiden vaiku­tuk­sista. Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ovat huoles­tu­neita inves­toin­tioh­jelman alueel­li­sesta painot­tu­mi­sesta etelään ja länteen. Luonnok­seen sisäl­ty­vistä rataverkon […]