Kategoriat
Tiedote

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan Pohjois-Karjala hakee aktii­vi­sesti yhteis­työ­kump­pa­neita eri puolilta maailmaa metsä­bio­ta­louden saralla. Tuoreim­pana kohteena on Pohjois-Amerikka. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi aieso­pi­muksen kanada­laisen Quesnelin kaupungin kanssa. Sopimuk­sessa Pohjois-Karjalan ja Quesnelin yhteis­työhön sisäl­tyvät kestävä metsän­hoito, tutkimus ja innovaa­tiot, metsä­teol­li­suuden tekno­logia ja siihen liittyvät ratkaisut sekä alan koulutus ja työvoiman kehit­tä­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mista voidaan edistää mm. hankkeiden avulla. Pohjois-Karjalassa […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjala ei hyväksy Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telmaa – sähkö­verkon kapasi­teetti on elintärkeä asia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ei hyväksy Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telmaa – sähkö­verkon kapasi­teetti on elintärkeä asia Fingridin kanta­verkon kehit­tä­mis­suun­ni­telma vuosille 2024–2033 ei ole mukavaa luettavaa pohjois­kar­ja­lai­sille. Suunni­telman luonnok­sessa Pohjois-Karjala on ainoa maakunta Suomessa, jonne ei olla osoit­ta­massa kanta­verkon vahvis­ta­misen suunni­telmia seuraa­vaan kymme­neen vuoteen. Maakun­nassa on kuitenkin pitkä lista energia­sek­torin hankkeita ja inves­toin­teja sekä suunnit­te­lu­pöy­dillä että kaavoi­tuk­sessa – aivan […]


Kategoriat
Tiedote

Visit Karelian toiminnan mahdol­li­sessa alasajossa otettava huomioon maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita ohjaava lainsäädäntö

Visit Karelian toiminnan mahdol­li­sessa alasajossa otettava huomioon maakun­ta­liiton rahoit­tamia hankkeita ohjaava lainsää­däntö Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus kokoontui Outokum­mussa. Hallitus myös tutustui Geolo­gian tutki­mus­kes­kuksen (GTK) Outokummun yksikössä vireillä oleviin inves­toin­teihin. Kokouk­sessa käsitel­tiin Visit Karelia Oy:n tilan­netta. Visit Karelia on pyytänyt maakun­ta­lii­tolta ohjeis­tuksia maakun­ta­liiton rahoit­ta­mien hankkeiden osalta, jos yhtiön toiminta ajetaan alas. Yhtiön omista­ja­kun­nissa on käyty keskus­telua yhtiön tehtävistä […]


Kategoriat
Tiedote

Liiken­teen katkaisu Syrjä­salmen silta­työn takia on vasta viimeinen vaihtoehto

Liiken­teen katkaisu Syrjä­salmen silta­työn takia on vasta viimeinen vaihtoehto Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa keskus­tel­tiin Karjalan radan tilan­teesta. Väylä­vi­rasto on ilmoit­tanut, että maakunnan junayh­teys joudu­taan katkai­se­maan Imatran suuntaan Syrjä­salmen uuden ratasillan raken­ta­misen ajaksi vuonna 2024. — Maakun­ta­hal­li­tuksen vahva viesti on se, että kaikki keinot on etsit­tävä raide­lii­ken­teen jatku­mi­seksi ilman katkoa. Mikäli mitään keinoa ei löydy, tulee saada […]


Kategoriat
Tiedote

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi Pohjois-Karjalan eduna­ja­misen kärki­hank­keet hyväk­syt­tiin maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa maanan­taina 27.3. Vaikut­ta­misen kärjet 2024 ‑asiakir­jaan on koottu ne maakunnan elinvoi­malle tärkeät asiat, joiden edisty­minen riippuu maakunnan ulkopuo­li­sesta päätök­sen­teosta. Julkaisu ja sen pohjalta tehtävä vaikut­ta­mistyö tähtäävät valtion vuoden 2024 talous­ar­vioon vaikut­ta­mi­seen. Eduskun­ta­vaalit ovat parhail­laan käynnissä, joten Vaikut­ta­misen kärjissä on myös esityksiä tulevaan halli­tus­oh­jel­maan. Pohjois-Karjala […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin investointiohjelmaan

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin inves­toin­tioh­jel­maan Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus edellyttää, että pitkällä suunnit­te­lussa oleva ja aiemmin jo inves­toin­tioh­jel­massa ollut valta­tien 9 paran­ta­minen Ylämyllyn kohdalla (yhteensä 49 miljoonaa euroa) palau­te­taan takaisin inves­toin­tioh­jel­maan ja tiesuun­nit­telua on jatket­tava. Liiken­ne­tur­val­li­suuden ja seudul­lisen työmat­ka­lii­ken­teen kannalta tärkeän kärki­hank­keen pudot­ta­minen tuoreim­masta ohjel­masta ei ole hyväk­syt­tävää. Toteut­ta­mi­seen on ohjel­massa esitet­tävä tarvit­tava määrä­raha ja […]


Kategoriat
Tiedote Yleinen

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakunnille

Väylä­verkon inves­toin­ti­suun­ni­telmat pettymys itäisen Suomen maakun­nille Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 on monelta osin pettymys itäiselle Suomelle. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi kokouk­ses­saan Etelä-Savon maakun­ta­liiton, Kainuun liiton, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Pohjois-Savon liiton lausunnon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Pohjois-Karjalalle ikävin yllätys oli luonnos­ver­siosta poistettu valtatie 9 paran­ta­minen Liperin Ylämyllyn kohdalla. Joensuun seudun kärki­hank­kei­siin kuuluvan kohteen suunnit­telu on jo pitkällä ja […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Näin maakun­ta­liitto haluaa kannustaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia löytä­mään liikunnan ilon, koska liikunta on yksi tehok­kaim­mista tavoista vaikuttaa hyvin­voin­tiin. — Viime vuonna nostimme maakun­ta­päi­vänä esille kulttuurin merki­tyksen yhteis­kun­nalle, kun takana oli niin kansa­laisia kuin kulttuu­rialaa koetellut korona­ra­joi­tusten jakso. […]


Kategoriat
Tiedote

Aurin­ko­puistot raken­net­tava jo valmiiksi puutto­mille alueille

Aurin­ko­puistot raken­net­tava jo valmiiksi puutto­mille alueille Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto esittää, että maakunnan metsäisiä alueita ei muutet­taisi aurin­ko­puis­toiksi. Aurin­ko­puistot tulisi sijoittaa ensisi­jai­sesti jo raken­net­tujen alueiden yhtey­teen, puutto­mille alueille tai jouto­maille lähelle olemassa olevia energian­siir­to­verk­koja. Maakun­ta­liiton kannan­otto aurin­ko­puis­tojen perus­ta­mi­sesta käsitel­tiin maakun­ta­hal­li­tuk­sessa 21.11. Kannan­oton taustalla on aurin­koe­ner­gian herät­tämä suuri kiinnostus maakun­nassa, terve­tul­leita inves­toin­teja on tulossa esimer­kiksi Joensuuhun ja Tohmajärvelle. […]


Kategoriat
Tiedote

Tiehank­keiden suunnit­telu käynnis­tet­tävä nopeasti

Tiehank­keiden suunnit­telu käynnis­tet­tävä nopeasti Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­li­tuksen lokakuun kokous pidet­tiin Ammat­tio­pisto Luovin tiloissa Liperissä. Kokouksen alussa maakun­ta­hal­litus sai katsauksen perus­väy­län­pidon rahoi­tuk­seen ja tiehank­kei­siin Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infra­struk­tuuri ‑vastuu­alueen johtaja Tommi Huttuselta. Perus­väy­län­pidon rahoitus on ensi vuonna 80,6 miljoonaa euroa Itä-Suomessa. Niukka rahoitus ja hinta­tason nousu vaikut­tavat niin, että maanteiden korjaus­velka kasvaa. Itä-Suomessa oli vuoden 2021 […]