Tiedotteet

Uuden ohjelmakauden ensimmäinen EAKR-hankehaku on avattu

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on avannut ensimmäisen hankehaun uudella EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027. Tällä hakukierroksella maakuntaliitossa on haettavana rahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämis- ja investointihankkeille. Rahoitusta on käytettävissä yhteensä neljä miljoonaa euroa.

Tuettavien hankkeiden tulee kohdistua jollekin seuraavista Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman erityistavoitteista:

1. Innovatiivinen Suomi

  • Erityistavoite (ET) 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
  • ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

2. Hiilineutraali Suomi

  • ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
  • ET 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Rahoituksella tuetaan tutkimus- ja kehittämisvalmiuksien kasvattamista sekä elinkeinoelämän tarpeista lähtevien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen kehittämistä ilmasto- ja kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden. TKI-toiminnassa keskeistä on monialainen yhteistyö eri toimijoiden sekä valtion ja kansainvälisten kumppaneiden välillä.

Lisäksi rahoitusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa, yksityisen ja julkisen sektorin haasteissa, palveluiden kehittämisessä ja saavutettavuudessa, jatkuvassa oppimisessa sekä teknologisiin murroksiin liittyvissä uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa. 

Rahoitusta suunnataan myös Suomen hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisiin hankkeisiin, joissa näkökulmina ovat erityisesti energiatehokkuus ja kiertotalous. Tavoitteena on tukea energiajärjestelmän muutosta, joka tähtää kasvihuonekaasupäästöjen määrän nopeaan ja merkittävään vähenemiseen. Kiertotalouteen kohdistuvilla toimenpiteillä edistetään luonnonvarojen kestävää ja säästeliästä käyttöä sekä materiaalitehokkuutta eri tuotantoprosesseissa ja julkisen sektorin toiminnassa.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään yhtä POKAT 2025 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman teemaa.

Hae rahoitusta 14.8.2022 mennessä

Rahoitusta haetaan sähköisen EURA 2021-järjestelmän kautta, jossa julkaistaan myös kaikki avoimet hankehakemusilmoitukset. Hakuilmoitukseen kannattaa tutustua huolella ennen hakemuksen valmistelua, sillä se sisältää tarkempaa tietoa muun muassa haun reunaehdoista, käytössä olevista kustannusmalleista ja hankkeiden valintaperusteista.

Maakuntaliitto voi myöntää tukea julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi. Näitä ovat esimerkiksi kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, tutkimuslaitokset, toisen asteen koulutuksen järjestäjät, valtion viranomaiset, kunnat, kuntayhtymät sekä näiden muodostamat verkostot ja innovaatioekosysteemit, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Maakuntaliitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen.

Katso hakuilmoitus: https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/5d360303-deb3-41b6-aa07-705384947c21/