Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi Ahmovaara, kunnia­mai­ninta Nurmijärvelle

Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ovat valin­neet Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2022 Ahmovaaran Juuasta.

- Kylä toimii erittäin aktii­vi­sesti kylän ja kyläläisten hyväksi. Kylä on osoit­tanut monipuo­li­sella toimin­nal­laan uuden­laista ajattelua maaseudun kehit­tä­mi­seen, elinvoiman lisää­mi­seen ja yhtei­söl­li­syyden kasvat­ta­mi­seen. Kylä tekee yhteis­työtä kolmen kunnan alueella (Juuka, Polvi­järvi ja Lieksa), kunta- ja kylära­joista riippu­matta. Ahmovaaran tekemisen ote on innova­tii­vinen, ja sen toiminta on sätei­levää, osallis­tavaa ja kekseliästä.

Voitta­ja­kylä pääsee ehdolle valta­kun­nal­li­seen Vuoden Kylä ‑kilpai­luun, jonka järjestää Suomen Kylät ry.

Lisäksi Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto palkitsee Vuoden kylä 2022 ‑kilpailun kunnia­mai­nin­nalla Nurmi­järven kylän Lieksasta ansiok­kaasta ja pitkä­jän­tei­sestä työstä alueen ja kylätoi­minnan hyväksi.

- Nurmi­järven kylä edustaa esimer­kil­li­sesti pohjois­kar­ja­laista kylätoi­mintaa, jossa yhteistyö ja talkoo­henki koros­tuvat. Kylässä on osallis­tava, iloinen ja rento tekemisen meininki.

Vuoden kylän valin­nalla halutaan nostaa esiin kylien monipuo­lista toimintaa ja lisätä kylätoi­minnan tunnet­ta­vuutta ja näkyvyyttä. Tavoit­teena on löytää aktii­visia kyliä, tulok­sel­lista kylätoi­mintaa ja saada hyviä esimerk­kejä kylien toimin­nasta ja yhteistyöstä.

Tunnus­tukset jaettiin lauan­taina 11.6. Avoimet kylät ‑päivän yhtey­dessä Ahmovaaran monikäyt­tö­ta­lolla. Kuvassa vasem­malta Pohjois-Karjalan kylät toimin­nan­joh­taja Maarit Hämäläinen-Koljonen, Mäkikylät ry:n puheen­joh­taja Päivi Soleh­mainen, maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, Kolin seudun kehit­tä­mi­syh­distys ry:n puheen­joh­taja Pirjo Timonen, Ahman pojat ry varapu­heen­joh­taja Hanna Kähkölä ja Kolin seudun kehit­tä­mi­syh­distys ry:n sihteeri Sirpa-Liisa Pääkkönen.

Vuoden kylät ja kunnia­mai­ninnat Pohjois-Karjalassa

 • 2021 Mäkikylät (Maukkula, Paavon­vaara ja Issakka), Ilomantsi sekä kunnia­mai­ninta Lipin­lahti, Nurmes
 • 2020 Karhunpää (kyläpari Karhunpää ja Kallio­järvi), Nurmes sekä kunnia­mai­ninta Saari­vaara, Joensuu
 • 2019 Rikka­vesi, Outokumpu
 • 2018 Kyläpari, Kitee, kunnia­mai­ninta Paihola, Kontiolahti
 • 2017 Louhioja, Eno/Joensuu, kunnia­mai­ninta Sotkuma, Polvijärvi
 • 2016 Varpa­ranta, Kontiolahti
 • 2015 Kaurila-Musko, Tohmajärvi
 • 2014 Viuru­niemi, Outokumpu
 • 2013 Rasimäki, Valtimo
 • 2012 Oravisalo-Varpasalo, Rääkkylä
 • 2011 Ahveninen, Eno
 • 2010 Selkie, Kontiolahti
 • 2009 Tikkala, Tohmajärvi
 • 2008 Höljäkkä, Nurmes
 • 2007 Vuokon Eteläiset kylät, Juuka
 • 2006 Kiihte­lys­vaaran Eteläiset kylät, Kiihtelysvaara
 • 2005 Salokylä, Liperi
 • 2004 Kontio­niemi, Kontiolahti
 • 2003 Timant­ti­kylät, Juuka
 • 2002 Vuonis­lahti, Lieksa
 • 2001 Möhkö, Ilomantsi
 • 1998 Jakokoski, Kontiolahti
 • 1994 Öllölä, Tuupovaara
 • 1990 Mutalahti, Ilomantsi
 • 1985 Kuore­vaara, Polvijärvi

Valta­kun­nal­liset Vuoden Kylät Pohjois-Karjalasta

 • 2017 Louhioja, Eno/Joensuu kunniamaininta
 • 2015 Kaurila-Musko, Tohma­järvi II kunniamaininta
 • 2013 Rasimäki, Valtimo I kunniamaininta
 • 2002 Vuonis­lahti, Lieksa
 • 2001 Möhkö, Ilomantsi II kunniamaininta
 • 1998 Jakokoski, Kontiolahti
 • 1994 Öllölä, Tuupovaara
 • 1990 Mutalahti, Ilomantsi
 • 1985 Kuore­vaara, Polvijärvi

Lisätiedot: kyläasia­mies Maarit Hämäläinen-Koljonen, 044 2940 800, [email protected]