Kategoriat
Tiedote

AgroRES-hankkeessa kehite­tään uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tusta maaseudulla

AgroRES-hankkeessa kehite­tään uusiu­tuvan energian projek­tien rahoi­tusta maaseu­dulla Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on ollut mukana AgroRES-hankkeessa vuodesta 2019. Hankkeessa ediste­tään uusiu­tuvan energian hyödyn­tä­mistä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla Pohjois-Karjalassa. Hankkeen kumppa­nia­lueet sijait­sevat Espan­jassa, Puolassa, Iso-Britanniassa, Romaniassa, Italiassa ja Irlan­nissa. Hankkeen kolmen ensim­mäistä vuotta ovat pitäneet sisäl­lään alueiden välistä oppimista, asian­tun­te­muksen vaihtoa ja opitun tiedon jakamista omilla alueilla. Kukin AgroRES-hankepartneri on […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2022 Ahmovaara, kunnia­mai­ninta Nurmijärvelle

Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi Ahmovaara, kunnia­mai­ninta Nurmi­jär­velle Pohjois-Karjalan Kylät ry ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ovat valin­neet Pohjois-Karjalan Vuoden kyläksi 2022 Ahmovaaran Juuasta. — Kylä toimii erittäin aktii­vi­sesti kylän ja kyläläisten hyväksi. Kylä on osoit­tanut monipuo­li­sella toimin­nal­laan uuden­laista ajattelua maaseudun kehit­tä­mi­seen, elinvoiman lisää­mi­seen ja yhtei­söl­li­syyden kasvat­ta­mi­seen. Kylä tekee yhteis­työtä kolmen kunnan alueella (Juuka, Polvi­järvi ja Lieksa), kunta- ja […]


Kategoriat
Tiedote

AgroRES-kumppanit tutus­tuivat pohjois­kar­ja­lai­siin uusiu­tuvan energian ratkaisuihin

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto isännöi AgroRES-projektin hanke­vie­railua Pohjois-Karjalassa 30.11.–1.12.2021. Vierailun tavoit­teena oli tekninen tiedon­vaihto maata­louden ja maaseudun uusiu­tu­vaan energiaan liittyen tutus­tu­malla pohjois­kar­ja­lai­siin kohtei­siin. Vierai­lulle osallistui AgroRES-hankkeen partnerit ja sidos­ryhmiä Iso-Britanniasta, Espan­jasta, Italiasta, Irlan­nista, Puolasta, Romaniasta ja Suomesta. Interreg Europe ‑rahoit­teinen AgroRES-hanke edistää uusiu­tuvan energian käyttöä maata­lou­dessa ja maaseu­dulla. Vierailun kohteina olivat Enon energiao­suus­kunta, BioKymppi, Sirkkalan energia­puisto, MottiMikko […]