Tiedot­teet

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin investointiohjelmaan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus edellyttää, että pitkällä suunnit­te­lussa oleva ja aiemmin jo inves­toin­tioh­jel­massa ollut valta­tien 9 paran­ta­minen Ylämyllyn kohdalla (yhteensä 49 miljoonaa euroa) palau­te­taan takaisin inves­toin­tioh­jel­maan ja tiesuun­nit­telua on jatkettava.

Liiken­ne­tur­val­li­suuden ja seudul­lisen työmat­ka­lii­ken­teen kannalta tärkeän kärki­hank­keen pudot­ta­minen tuoreim­masta ohjel­masta ei ole hyväksyttävää.

Toteut­ta­mi­seen on ohjel­massa esitet­tävä tarvit­tava määrä­raha ja toteutus käynnis­tet­tävä mahdol­li­simman nopeasti. 

Lisätiedot: maakun­ta­hal­li­tuksen puheen­joh­taja Hanna Huttunen, p. 0400 673 114, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p. 050 357 7739, [email protected]