Tiedot­teet

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut käyntiin maaliskuussa

Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä tänä ja ensi vuonna Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta yhteensä 31,198 miljoonaa euroa. Maakun­taan ohjataan samoille vuosille Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR+) ja valtion rahoi­tusta 15,077 miljoonaa euroa sekä Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoi­tusta 45,021 miljoonaa euroa.

Valtio­neu­vosto päätti viime viikon torstaina Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ‑ohjelman vuoden 2023 varojen jaosta eli myöntö­val­tuu­tuk­sista maakun­tien liitoille ja ELY-keskuksille. Valtio­neu­vosto jakoi yhteensä noin 649 miljoonaa euroa EAKR‑, ESR+- ja JTF-rahoitusta.

Nyt ensim­mäisen kerran käytössä olevalla JTF-rahoituksella tuetaan vihreän talouden työpaik­koja ja liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia sekä vihreän tekno­lo­gian ratkai­sujen kehit­tä­mistä. Rahaston taustalla on turpeen energia­käytön puolit­ta­mi­sesta koitu­vien vaiku­tusten kompen­sointi, mutta se ei ole niin sanotusti turpeessa kiinni, vaan tarjoaa monipuo­lisia mahdol­li­suuksia maakunnan elinkei­no­ra­ken­teen uudis­ta­mi­seen energia­mur­rok­sessa. JTF-rahoitushaut käynnis­tyvät maalis­kuussa, ja rahoi­tusta on haetta­vissa Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta ja ELY-keskukselta.

Uudis­tuva ja osaava Suomi ‑ohjel­masta rahoi­te­taan tutkimus- ja kehit­tä­mis­toi­mintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpai­lu­kykyä, energia­te­hok­kuutta, ilmas­ton­muu­tok­seen sopeu­tu­mista ja kierto­ta­loutta sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa paikal­lisia liiken­ne­hank­keita. Ohjel­masta rahoi­tet­tavat hankkeet tukevat myös työllis­ty­mistä, koulut­tau­tu­mista sekä syrjäy­ty­misen ehkäisyä.

Puhete­ra­peut­tien täyden­nys­kou­lu­tusta vahvistetaan

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä antoi sitovan puoltavan lausunnon kahdelle hankkeelle. 

Moniam­ma­til­linen yhteistyö logope­dia­kou­lu­tuksen opetuk­sessa ja tutki­muk­sessa (Multi­Logos) ‑hankkeessa kehite­tään syksyllä 2021 alkanutta Itä-Suomen yliopiston logope­dian koulu­tusta. Hankkeen tavoit­teena on muun muassa vahvistaa koulutus- ja harjoit­te­lu­ver­koston toimintaa ja kehittää puhete­ra­peut­tien täyden­nys­kou­lu­tusta. Itä-Suomessa ja laajemmin koko maassa on laillis­tet­tujen puhete­ra­peut­tien vaje. Myös työssä olevien puhete­ra­peut­tien täyden­nys­kou­lu­tuk­selle on tarvetta.

Hankkeen toteut­ta­mi­saika on 1.1.2023–31.12.2025. Itä-Suomen yliopisto haki hankkeelle ELY-keskukselta 531 985 euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus on 186 159 euroa. Hanke rahoi­te­taan Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelmasta.

Syksyllä 2021 käynnis­tynyt Lieksa react – Koronasta kohti uutta normaalia ‑hanke sai 80 402 euron rahoi­tuksen jatkoa­jalle, joka kestää kuluvan vuoden loppuun. Lieksan Kehitys Oy:n toteut­tama hanke on auttanut löytä­mään uuden kasvun mahdol­li­suuksia koronasta kärsi­neille lieksa­lai­sille yrityk­sille muun muassa digita­li­saa­tion ja vihreän siirtymän kautta. Myönne­tyllä jatkoa­jalla ja lisära­hoi­tuk­sella mahdol­lis­te­taan yritys­koh­taisten toimen­pi­teiden loppuun saattaminen.

Hankkeelle on haettu ESR- ja valtion rahoi­tusta kaikkiaan 528 304 euroa. Hanke rahoi­te­taan Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2014–2020.

Seitse­mälle hankkeelle myönteinen rahoituspäätös

MYR:lle saatet­tiin tiedoksi seuraavat sihtee­ristön kokouk­sissa 18.1. ja 7.2. käsitellyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen saaneet hankkeet Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2014–2020:

  • UEF Hybri­dilab, 1.1.–31.12.2023. Hakija Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 109 390 euroa, josta Pohjois-Karjalaan 54 695 euroa.
  • GoGlobal 2023 – osaamista ja muutos­kykyä kansain­vä­li­seen liike­toi­min­taan, 1.1.–31.12.2023. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 220 500 euroa.
  • Reaktii­visen ioniet­saus­lait­teen inves­toin­ti­hanke, RIEinv, 1.1.–31.12.2023. Hakija Itä-Suomen yliopisto. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 490 000 euroa.

MYR:lle saatet­tiin tiedoksi seuraavat sihtee­ristön kokouk­sissa 18.1. ja 7.2. käsitellyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen saaneet hankkeet Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelmasta:

  • Yritysten vastuul­li­suuden ja digitaa­li­suuden kehitys­hanke Kontio­lah­della, 1.2.2023–30.6.2025. Hakija Kontion­loikka Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 160 825 euroa.
  • COBOT ‑Robotiik­kao­saa­mista yhdessä yritysten kanssa, 1.4.2023–31.3.2024. Hakija Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 44 336 euroa.
  • Älykäs tieto­yh­teisö, 1.3.2023–31.5.2024. Hakija Karelia-ammattikorkeakoulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 59 200 euroa.
  • Energia­te­ho­kuu­desta kilpai­lu­kykyä kärki­teol­li­suusa­lueille, 1.9.2022–29.2.2024. Hakija Business Joensuu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 146 665 euroa.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 28.4.

Lisätiedot: alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, [email protected], p. 050 307 4806, EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, p. 040 542 6642, [email protected]