Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudistamiseen 

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudis­ta­mi­seen  Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haut on saatu viimein käyntiin myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa. ELY-keskuksen yritys­tu­ki­haku on ollut auki jo maalis­kuun alusta asti. Hakuja on viiväs­tyt­tänyt tieto­jär­jes­telmän ongelmat. Maakun­ta­lii­tolla on ensi alkuun käytet­tä­vissä yli 15 miljoonaa euroa kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien ja kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­hank­keille.  Nyt ensim­mäisen kerran käytössä […]


Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut ovat käynnistyneet

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut ovat käynnis­ty­neet Pohjois-Karjalassa on haetta­vana yli 15 miljoonaa JTF-rahoitusta. Rahoi­tusta myönne­tään vihreään siirty­mään ja uusien liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien kehit­tä­mi­seen. Rahoi­tusta voi hakea jatku­vasti. Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahasto (Just Transi­tion Fund, JTF) on uusi rahoi­tus­vä­line, joka sisältyy Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjel­ma­ko­ko­nai­suu­teen. Rahaston tarkoitus on lieventää turpeen energia­käytön vähen­tä­mi­sestä syntyviä alueta­lou­del­lisia ja sosio­eko­no­misia haittavaikutuksia. […]


Kategoriat
Tiedote

Infoti­lai­suus Interreg Europe ‑hausta 13.4.

Infoti­lai­suus Interreg Europe ‑hausta 13.4. Interreg Europe ‑ohjelman 2021–2027 toinen hakukierros käynnistyi maalis­kuun puolessa välissä. Hakukier­roksen kansal­linen infoti­lai­suus pidetään torstaina 13.4. kello 10–11.30. Webinaa­rissa sihtee­ristön edustaja Ana Mihal­jevic esittelee keskeisiä haussa huomioi­tavia asioita. Mihal­jevic puhuu englantia. Lisäksi Maiju Jolma-Taylor kertoo suoma­lais­toi­mi­joiden mahdol­li­suu­desta hakea ohjel­masta rahoi­tet­ta­vaksi hyväk­sy­tylle hankkeelle kansal­lista vastin­ra­hoi­tusta. Webinaarin päätteeksi Pasi Ranta­hal­vari tuo esiin […]


Kategoriat
Tiedote

Hankkeet ja rahoitus ovat kasva­neet POKAT 2025 ‑kaudella

Hankkeet ja rahoitus ovat kasva­neet POKAT 2025 ‑kaudella Vuoden 2022 alussa käynnis­ty­neen Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman POKAT 2025 toteutus on käynnis­tynyt hyvin. Kehit­tä­mis­hank­keita oli hyväk­sytty tammi­kuun 2023 loppuun mennessä 206 kappa­letta. Niiden rahoitus on yhteensä 56 miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteuma on ensim­mäisen 13 kuukauden ajalta lupaava: hyväk­syt­tyjä hankkeita 206 kappa­letta 82 eri hakijalle. […]


Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut käyntiin maaliskuussa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston haut käyntiin maalis­kuussa Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä tänä ja ensi vuonna Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta yhteensä 31,198 miljoonaa euroa. Maakun­taan ohjataan samoille vuosille Euroopan sosiaa­li­ra­haston (ESR+) ja valtion rahoi­tusta 15,077 miljoonaa euroa sekä Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ja valtion rahoi­tusta 45,021 miljoonaa euroa. Valtio­neu­vosto päätti viime viikon torstaina Uudis­tuva ja osaava […]


Kategoriat
Tiedote

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana nelivuo­ti­sessa RUSTIK-hankkeessa, jossa etsitään keinoja maaseu­tua­lueiden kestävän kehityksen siirtymän edistä­mi­seksi. Hankkeessa pyritään tarjoa­maan maaseudun päättä­jille ja toimi­joille välineitä, joilla ne voivat suunni­tella siirtymää tukevaa politiikkaa, strate­gioita ja aloit­teita entistä paremmin. – Maakun­taoh­jelman visiossa Pohjois-Karjala on kestä­västi kasvava ja älykkäästi sopeutuva […]


Kategoriat
Tiedote

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huoltovarmuuden

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huolto­var­muuden Turval­li­suus, huolto­var­muus ja muun muassa väestö­suh­teet eivät aiemmin ole olleet alueke­hit­tä­misen valta­vir­rassa, mutta nyt ne ovat nousseet keskus­te­luihin. Itä- ja Pohjois-Suomen asuttuna pitäminen onkin noussut arvoon arvaa­mat­to­maan. Kun maanpuo­lustus nousee vahvemmin alueke­hit­tä­misen agendalle, niin itäisen ja pohjoisen Suomen merkitys kasvaa. Kansain­vä­lisen toimin­taym­pä­ristön muutoksen vaiku­tukset aluekehittämiseen […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita  Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäinen EAKR-haku on käynnis­tynyt. Haku on avoinna 16.1.–12.3.2023. Tässä haussa rahoi­tusta paino­te­taan erity­sesti hankkeille, jotka edistävät hiili­neut­raa­li­suutta tai paran­tavat tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa. Lue lisää hakueh­doista ja valin­ta­pe­rus­teista Eura 2021:n hakuilmoituksesta.


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen käytet­tä­vissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen käytet­tä­vissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä EURA 2021 ‑järjes­telmän korjaa­minen on edennyt. Yritys­tu­ki­ha­ke­musten päätösten tekeminen voidaan aloittaa lähiai­koina. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan alueel­lisen rahoi­tus­suun­ni­telman (Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027) vuosille 2022–2024. Rahoi­tus­suun­ni­telma pitää sisäl­lään rahan­jaon ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton välillä. Ensi ja sitä seuraa­vana vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä Euroopan […]