Kategoriat
Tiedote

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana nelivuo­ti­sessa RUSTIK-hankkeessa, jossa etsitään keinoja maaseu­tua­lueiden kestävän kehityksen siirtymän edistä­mi­seksi. Hankkeessa pyritään tarjoa­maan maaseudun päättä­jille ja toimi­joille välineitä, joilla ne voivat suunni­tella siirtymää tukevaa politiikkaa, strate­gioita ja aloit­teita entistä paremmin. – Maakun­taoh­jelman visiossa Pohjois-Karjala on kestä­västi kasvava ja älykkäästi sopeutuva […]


Kategoriat
Tiedote

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huoltovarmuuden

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huolto­var­muuden Turval­li­suus, huolto­var­muus ja muun muassa väestö­suh­teet eivät aiemmin ole olleet alueke­hit­tä­misen valta­vir­rassa, mutta nyt ne ovat nousseet keskus­te­luihin. Itä- ja Pohjois-Suomen asuttuna pitäminen onkin noussut arvoon arvaa­mat­to­maan. Kun maanpuo­lustus nousee vahvemmin alueke­hit­tä­misen agendalle, niin itäisen ja pohjoisen Suomen merkitys kasvaa. Kansain­vä­lisen toimin­taym­pä­ristön muutoksen vaiku­tukset aluekehittämiseen […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita  Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäinen EAKR-haku on käynnis­tynyt. Haku on avoinna 16.1.–12.3.2023. Tässä haussa rahoi­tusta paino­te­taan erity­sesti hankkeille, jotka edistävät hiili­neut­raa­li­suutta tai paran­tavat tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa. Lue lisää hakueh­doista ja valin­ta­pe­rus­teista Eura 2021:n hakuilmoituksesta.


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen käytet­tä­vissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä

Pohjois-Karjalan kehit­tä­mi­seen käytet­tä­vissä EU-rahaa kaikkien aikojen suurin määrä EURA 2021 ‑järjes­telmän korjaa­minen on edennyt. Yritys­tu­ki­ha­ke­musten päätösten tekeminen voidaan aloittaa lähiai­koina. Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan alueel­lisen rahoi­tus­suun­ni­telman (Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027) vuosille 2022–2024. Rahoi­tus­suun­ni­telma pitää sisäl­lään rahan­jaon ELY-keskuksen ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton välillä. Ensi ja sitä seuraa­vana vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä Euroopan […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­hal­litus vieraili Brysselissä

Maakun­ta­hal­litus vieraili Brysse­lissä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntia kehite­tään merkit­tä­västi EU:n raken­ne­ra­has­to­va­roin, ja maakun­tien liitot ovat rahoit­ta­ja­vi­ran­omaisia ELY-keskuksen kanssa. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus on perin­tei­sesti tehnyt halli­tus­kauden alussa matkan Brysse­liin tutus­tu­maan EU-päätöksentekoon sekä tapaa­maan viran­hal­ti­joita ja Euroopan parla­mentin jäseniä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto hallinnoi Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon yhteistä Brysselin EU-toimistoa, jonka tehtä­viin kuuluu muun muassa […]


Kategoriat
Tiedote

Halli­tus­oh­jel­massa on huomioi­tava Itä- ja Pohjois-Suomen geopo­liit­tinen erityisasema 

Halli­tus­oh­jel­massa on huomioi­tava Itä- ja Pohjois-Suomen geopo­liit­tinen erityis­a­sema  Venäjän Ukrai­naan suuntau­tuvan hyökkäys­sodan heijas­te­vai­ku­tukset uhkaavat koko Suomen talous­ke­hi­tystä. Huoleh­ti­malla Itä- ja Pohjois-Suomen turval­li­suu­desta, talou­desta ja saavu­tet­ta­vuu­desta vahvis­te­taan koko maan huolto­var­muutta ja vapau­te­taan alueen kehitys­po­ten­ti­aalia. Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­tien liittojen mukaan tulevan halli­tus­oh­jelman tulee pohjautua realis­ti­seen tilan­near­vioon. Turval­li­suus, huolto­var­muus ja tasapuo­linen talous­ke­hitys on huomioi­tava. Itä- ja Pohjois-Suomen […]


Kategoriat
Tiedote

Karjalan radan kunnostus liikkeelle

Karjalan radan kunnostus liikkeelle Maan halli­tuksen esitys vuoden 2023 talous­ar­vioksi esitel­tiin alusta­vasti torstaina 1.9. Pohjois-Karjalan ykkös­ta­voite tässä niin sanotussa budjet­ti­rii­hessä oli saavu­tet­ta­vuus ja Karjalan radan paran­ta­minen. Tämä toteutui varsin hyvin. Karjalan radan paran­ta­mis­hank­kee­seen osoite­taan 31,1 miljoonaa euroa osana perus­väy­län­pitoa. Vuonna 2023 toteu­te­taan myös 13 miljoonan euron hanke Syrjä­salmen ratasillan uusimi­seksi Kiteellä. Lisäksi käynnis­te­tään selvitys uuden, raaka-ainekuljetuksiin […]


Kategoriat
Tiedote

Alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telu on uusi työkalu maakun­tien ja minis­te­riöiden välillä

Alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telu on uusi työkalu maakun­tien ja minis­te­riöiden välillä Viime syksynä hyväk­syt­tyyn uuteen alueke­hit­tä­mis­la­kiin kirjat­tiin uutena työka­luna maakun­tien ja minis­te­riöiden välille alueke­hit­tä­mis­kes­kus­telut, jotka käydään kerran vuodessa. Tilai­suuk­sissa alueke­hi­tyk­sestä vastaavat minis­te­riöt käyvät paritun­tisen keskus­telun jokaisen maakunnan kanssa ajankoh­tai­sista asioista ja kehit­tä­misen pullon­kau­loista. Pohjois-Karjalan asialis­talla oli helmi­kuun alussa käydyssä keskus­te­lussa kaksi teemaa: osaavan työvoiman saata­vuus ja työvoiman alueellinen […]


Kategoriat
Tiedote

Kansain­vä­listen hankkeiden kautta uutta osaamista ja kehit­tä­mis­nä­kö­kulmaa Pohjois-Karjalaan

EU-ohjelmakaudella 2014–2020 Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto osallistui 23 kansain­vä­li­seen hanke­ha­ke­muk­seen, joista 18 hyväk­syt­tiin. Näihin hankkei­siin maakun­ta­liitto on saanut rahoi­tusta yhteensä 2,4 miljoonaa euroa ja ne työllis­tävät tällä hetkellä neljä henkilöä päätoi­mi­sesti. Maanan­taina 21.2. kokoon­tunut maakun­ta­hal­litus sai tiedok­seen maakun­ta­liiton kansain­vä­lisen hanke­toi­minnan toteuman. — Kansain­vä­lisen EU-hankerahoituksen saami­seen vaikuttaa alueen oma osaaminen ja aktii­vi­suus, joten maakun­ta­liiton voi katsoa onnis­tu­neen tässä […]