Kategoriat
Tiedote

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea myös Pohjois-Karjalasta

Interreg Itämeren alueen ohjelman rahoi­tusta voi hakea myös Pohjois-Karjalasta Interreg Itämeren alueen ohjelma avaa tammi­kuussa rahoi­tus­haun taval­li­sille hankkeille (core projects). Pienille hankkeille (small projects) ei voi hakea rahoi­tusta tällä hakukier­rok­sella. Ennen varsi­naisen hanke­ha­ke­muksen lähet­tä­mistä tulee lähettää oma hankeidea. Ideapa­peri on lähetet­tävä viimeis­tään 17. huhti­kuuta, ja varsi­nainen hakemus on lähetet­tävä viimeis­tään 21. kesäkuuta. Mitkä toimin­ta­linjat tulevat […]


Kategoriat
Tiedote

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakun­tien liitot ohjaavat kestä­välle polulle

Älä jää yksin ideasi kanssa – maakun­tien liitot ohjaavat kestä­välle polulle Itäsuo­ma­laiset ihmiset ja yritykset tunne­taan luovuu­desta ja lahjak­kuu­desta – ja kyllä, itsepin­tai­suu­des­takin. Pelkkä luonnon­lah­jak­kuus ei yksin riitä menes­tyk­seen. Tarvi­taan puitteet ja olosuh­teet, joissa jatkuva kehitys on mahdol­lista. Tässä työssä maakun­tien liitot ovat omimmil­laan. Maakun­tien liittojen tavoit­teena on edistää alueensa elinkei­noe­lämän toimin­tae­del­ly­tyksiä. Liitoista löytyy apua […]


Kategoriat
Tiedote Yleinen

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024

Kehit­tä­mis­hank­kei­siin käytet­tä­vissä runsaat 26 miljoonaa euroa vuonna 2024 Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryhmä hyväksyi Pohjois-Karjalan vuosien 2024 ja 2025 rahoi­tus­suun­ni­telmat. Suunni­telmat sisäl­tävät EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan EAKR‑, ESR+- ja JTF-rahoituksen. Lisäksi MYR hyväksyi vuoden 2021 ESR+ lisära­hoi­tuksen suunni­telman. Lisäksi rahoi­tus­suun­ni­tel­miin on arvioitu kuntien ja muun julkisen rahoi­tuksen osuus. Ensi vuonna Pohjois-Karjalassa on käytet­tä­vissä EU:n ja valtion rahoitusta […]


Kategoriat
Tiedote

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat: Menes­ty­misen mahdol­li­suudet taattava koko maassa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat: Menes­ty­misen mahdol­li­suudet taattava koko maassa Itä- ja Pohjois-Suomen maakun­tien huippu­ko­kous pidet­tiin Helsin­gissä 5.–6.10. Nämä suurimman osan Suomea muodos­tavat maakunnat odottavat Orpon halli­tuk­selta johdon­mu­kaisia ja vaikut­tavia kehit­tä­mis­toi­men­pi­teitä koko maahan. Vain näin voidaan varmistaa halli­tus­oh­jel­maan kirjat­tujen turval­li­suuden ja huolto­var­muuden tavoit­teet. Keskeisiä ovat Pohjoisen ohjelman ja Itäisen Suomen vision toimen­pi­teet, joiden riittävä resurs­sointi on […]


Kategoriat
Tiedote

Kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen haku käynnistyi

Kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen haku käynnistyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on avannut yhteis­työssä Joensuun kaupungin kanssa vuoden 2023 kestävän kaupun­ki­ke­hit­tä­misen EAKR-haun. Rahoitus toteuttaa Joensuun kaupungin ja valtion välistä innovaa­tio­toi­minnan ekosys­tee­mi­so­pi­musta vuosille 2021–2027. Haussa voi hakea rahoi­tusta hankkeille, jotka kohdis­tuvat Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 ‑ohjelman erityis­ta­voit­tei­siin 1.1 Tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuk­sien ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­oton paran­ta­minen, 1.2 Digita­li­saa­tion etujen hyödyntäminen […]


Kategoriat
Tiedote

Raja-alue yhteis­työn tulok­sista keskus­tel­laan Joensuussa

Raja-alueyhteistyön tulok­sista keskus­tel­laan Joensuussa Onko Pohjois-Karjala hyötynyt yhteis­työ­hank­keista? Tästä puhutaan Karelia CBC ‑ohjelman vuosi­ta­pah­tu­massa, joka pidetään keski­viik­kona 6.9. kello 12–16 Joensuussa Utran uitto­tu­valla. Toivo­tamme terve­tul­leiksi tilai­suu­teen kaikki entiset ja nykyiset hanke­toi­mijat sekä hanke­toi­min­nasta ja alueke­hi­tyk­sestä kiinnos­tu­neet. Pohjois-Karjala on vuodesta 1996 lähtien osallis­tunut raja-alueyhteistyöhön Karjalan tasavallan kanssa. Yhteis­työssä ovat olleet mukana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, ja […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­liiton EAKR-hankehaut käynnissä

Maakun­ta­liiton EAKR-hankehaut käynnissä Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on käynnis­tänyt 19.6.2023 kaksi Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston hanke­hakua, joiden hakuil­moi­tukset löytyvät EURA-järjestelmästä seuraa­villa tunnuk­silla ja nimillä: EAKR-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa voi hakea rahoi­tusta hankkeille, joilla tuetaan tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia, kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa sekä ediste­tään erityi­sesti Suomen hiili­neut­raa­li­suus­ta­voi­tetta energia­te­hok­kuuden ja kierto­ta­lou­teen siirty­misen näkökul­mista. Haku päättyy 15.10.2023 ja siihen on varattu myöntö­val­tuuksia 2 miljoonaa […]


Kategoriat
Tiedote

Paljon ideoita Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston hyödyntämiseksi

Paljon ideoita Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston hyödyn­tä­mi­seksi Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla erilai­siin kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonan euron arvosta, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki on kymmenen miljoonaa euroa. Maakun­ta­liitto haki myös kuntien tai […]


Kategoriat
Tiedote

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahoitus sai vauhdik­kaan alun Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton huhti­kuussa avaamat Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) ensim­mäiset haut saivat hanke­toi­mijat liikkeelle. Rahoi­tus­ha­ke­muksia tuli ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla reippaasti yli jaossa olevan rahoi­tuksen. Kilpailu oli kovaa erityi­sesti JTF-kehittämis- ja inves­toin­ti­han­ke­haussa. Sunnun­taina 4.6. päätty­neellä ensim­mäi­sellä valin­ta­jak­solla kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­kei­siin haettiin JTF-tukea yli 15,4 miljoonaa euroa, kun maakun­ta­liiton hakuun varaama tuki […]


Kategoriat
Tiedote

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudistamiseen 

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudis­ta­mi­seen  Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haut on saatu viimein käyntiin myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa. ELY-keskuksen yritys­tu­ki­haku on ollut auki jo maalis­kuun alusta asti. Hakuja on viiväs­tyt­tänyt tieto­jär­jes­telmän ongelmat. Maakun­ta­lii­tolla on ensi alkuun käytet­tä­vissä yli 15 miljoonaa euroa kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien ja kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen inves­toin­ti­hank­keille.  Nyt ensim­mäisen kerran käytössä […]