Tiedot­teet

Rahoi­tusta tarjolla vihreään siirty­mään ja elinkei­nojen uudistamiseen 

Oikeu­den­mu­kaisen siirtymän rahaston (JTF) haut on saatu viimein käyntiin myös Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa. ELY-keskuksen yritys­tu­ki­haku on ollut auki jo maalis­kuun alusta asti. Hakuja on viiväs­tyt­tänyt tieto­jär­jes­telmän ongelmat. Maakun­ta­lii­tolla on ensi alkuun käytet­tä­vissä yli 15 miljoonaa euroa kehittämis- ja inves­toin­ti­hank­keille sekä kuntien ja kuntayh­ty­minen perus­ra­ken­teen investointihankkeille. 

Nyt ensim­mäisen kerran käytössä olevan JTF-rahaston taustalla on turpeen energia­käytön puolit­ta­mi­sesta koitu­vien vaiku­tusten kompen­sointi, mutta se ei ole niin sanotusti turpeessa kiinni. Sen toimilla tuetaan muun muassa talouden monipuo­lis­ta­mista, uusien työpaik­kojen luomista sekä vauhdi­te­taan alueiden vihreää siirtymää. 

Esimer­kiksi kunnat voivat toteuttaa JTF-rahoituksella bioter­mi­naa­leja, kierto­ta­lous­a­lueita sekä yritys­toi­minnan kasvua ja kilpai­lu­kykyä paran­tavia teollisuusalueita. 

Hakijoina voivat olla esimer­kiksi kunnat, kuntayh­tymät, valtion viran­omaiset, korkea­koulut, tutki­mus­lai­tokset, toisen asteen koulu­tuksen järjes­täjät, kehit­tä­mis­yh­tiöt, yhdis­tykset, järjestöt ja säätiöt tai näiden muodos­tamat verkostot. Maakun­ta­liitto ei voi myöntää tukea yksit­täi­selle yrityk­selle sen oman liike­toi­minnan kehittämiseen. 

Lisätietoa hakemista löytyy osoit­teesta https://pohjois-karjala.fi/2023/04/oikeudenmukaisen-siirtyman-rahaston-haut-ovat-kaynnistyneet/.

Kahdek­salle hankkeelle myönteinen rahoituspäätös

Pohjois-Karjalan maakunnan yhteis­työ­ryh­mälle saatet­tiin tiedoksi seuraavat sihtee­ristön kokouk­sissa 28.2., 21.3. ja 11.4. käsitellyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen saaneet hankkeet Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2014–2020:

  • Hyvin­voiva pohjois­kar­ja­lainen nuori, 1.1.–31.12.2023. Hakija Suomen Humanis­tinen Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 102 928 euroa.
  • SportEdu – Tulevai­suuden koulu­tus­osaa­mista liikunta-alalle, 1.2.–31.12.2023. Hakija Itä-Suomen Liikun­tao­pisto Oy. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 63 800 euroa.
  • Yhdessä kulkien, 1.3.–30.12.2023. Hakija Suomen Punainen Risti, Savo-Karjalan piiri. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 246 298 euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus 123 149 euroa.
  • STEPS – Askel­merkit digiloik­kaan, 1.3.–30.12.2023. Hakija Pohjois-Karjalan Liikunta ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 52 496 euroa.

MYR:lle saatet­tiin tiedoksi seuraavat sihtee­ristön kokouk­sissa 28.2., 21.3. ja 11.4. käsitellyt myönteisen rahoi­tus­pää­töksen saaneet hankkeet Uudis­tuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja raken­ne­po­li­tiikan ohjelmasta:

  • AVE – lisäarvoa ja yhden­ver­tai­suutta, 2.1.2023–31.12.2024. Hakija Pohjois-Karjalan Mielen­ter­vey­den­tuki ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 264 225 euroa.
  • VIMMA – vahvempaa naisyrit­tä­jyyttä, 1.4.2023–31.10.2024. Hakija Työte­ho­seura ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 154 433 euroa.
  • Oikea-aikainen eroneu­vonta, 1.4.2023–31.7.2024. Hakija Perhei­den­paikka ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 64 591 euroa.
  • Vastuul­linen yritys­toi­minta Pohjois-Karjalassa, 1.6.2023–31.5.2026. Hakija Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta ELY-keskukselta 399 528 euroa.

Lisäksi MYR:n tietoon saatet­tiin, että Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto valmis­telee myönteistä rahoi­tus­pää­töstä hankkeelle

  • Tuore­hake – vähästä enemmän, 1.4.2023–31.10.2024. Hakija Luonnon­va­ra­keskus. Haettu EU:n ja valtion rahoi­tusta Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta 120 392 euroa.

MYR kokoontuu seuraavan kerran 15.6.

Lisätiedot: alueke­hi­tys­joh­taja Eira Varis, [email protected], p. 050 307 4806, EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen, p. 040 542 6642, [email protected]