Tiedot­teet

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa

Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä edistävä Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke käynnistää neljän maksut­toman koulu­tus­ti­lai­suuden sarjan 20. syyskuuta. Koulu­tukset on suunnattu pk-yrityksille.

Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja ekolo­gista kestä­vyyttä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä talou­del­li­sesti ja sosiaa­li­sesti sekä tuoda työtä ja uuden­laisia yrittä­misen mahdol­li­suuksia maakuntaan.

Koulu­tusten lisäksi hanke tarjoaa yrityk­sille asian­tun­ti­ja­tukea yrityksen lähtö­ti­lan­teen selvit­tä­mi­seen ja päästö­vä­hen­nys­polun laatimiseen.

Koulu­tukset ovat:

  • Energia­te­hok­kuus pk-yrityksissä, ke 20.9. klo 9.00–10.30. Sisältö pohjautuu Motivan vuosit­tain järjes­tä­mään Energia­kat­sel­moi­jien perus­kurssin sisältöön.
  • Hiili­ja­lan­jäljen laskenta yrityk­sessä, ti 3.10. klo 14.00–15.30. Perus­asiat pk-yrityksen hiili­ja­lan­jäljen laske­mi­sesta sekä hiili­ja­lan­jäljen muodostumisesta.
  • Kierto­ta­lous, ilmas­to­kes­tävän yritys­toi­minnan kehit­tä­minen ja uudet liike­toi­min­ta­mallit, ke 25.10. klo 14.00–15.30. Perus­asiat kestävän yritys­toi­minnan kehit­tä­misen vaihtoeh­doista ja käytännön vinkkejä uuden­laisen liike­toi­minnan kehittämisestä.
  • Ilmas­to­toi­mista viesti­minen ja kestä­vyys osana yrityksen brändiä, ke 8.11. klo 14.00–15.30. Ilmasto- ja vastuul­li­suus­toi­minnan viestin­tä­tavat ja kestävän yritysbrändin kehittäminen.

Koulu­tuk­siin voi osallistua paikan päällä Joensuun Tiede­puis­tolla (Vellamo-huone, rakennus 1, 2. kerros) tai Teams-yhteydellä. Hanke tiedottaa tilai­suuk­sista Pohjois-Karjalan tapah­tu­ma­ka­len­te­rissa. Myös ilmoit­tau­tu­minen tapahtuu tapah­tu­ma­ka­len­terin kautta. Koulu­tuksia voi hakea tapah­tu­ma­ka­len­te­rista kirjoit­ta­malla etusivun hakukent­tään ”Ilmas­to­kes­tävä”.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke kestää vuoden 2023 loppuun. Sille on myönnetty Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta 82 206 euroa. Hanketta rahoi­te­taan osana Euroopan unionin korona­pan­de­mian johdosta toteut­tamia toimia.