Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala 

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeella pyritään edistä­mään kuntien ja yritysten ilmas­to­työtä. Tavoit­teena on, että kunnat ja yritykset kehit­tävät kasva­neen osaamisen ja toimin­tansa vaiku­tusten tunte­muksen kautta uusia toimin­ta­ta­poja ja innovaa­tioita, jotka edistävät alueel­lista elinvoimaa ja samalla vähen­tävät kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjä. Hinku-maakuntana Pohjois-Karjala on sitou­tunut vähen­tä­mään päästöjä 80 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Hanke on jaettu kolmeen toimen­pi­tee­seen; ilmas­to­kes­tävät kunnat, ilmas­to­kes­tävät yritykset ja ilmas­to­kes­tävät julkiset hankinnat. Kaikkia Pohjois-Karjalan kuntia tuetaan heidän lähtö­koh­dis­taan kokonais­val­taisen ilmas­to­työnsä kehit­tä­mi­sessä ja kasvi­huo­ne­kaa­su­pääs­töjen vähen­tä­mi­sessä, yrityk­sille hanke tarjoaa maksu­tonta asian­tun­ti­ja­tukea esimer­kin­omai­sesti yrityksen lähtö­ti­lan­teen selvi­tyk­sessä, päästö­vä­hen­nys­polun laati­mi­sessa ja järjestää yrityk­sille aihee­seen liittyviä koulu­tuksia. Julkisten hankin­tojen kehit­tä­misen tavoit­teena on kehittää ilmas­to­kes­tä­vien julkisten hankin­toja ja lisätä vuoro­vai­ku­tusta toimi­joiden välillä.

Hanke on käynnissä vuoden 2023 alusta ja kestää vuoden loppuun saakka. Hankkeelle on myönnetty Euroopan alueke­hi­tys­ra­haston (EAKR) ja valtion rahoi­tusta 82 206 euroa ja kokonais­kus­tan­nusarvio on 102 758 euroa. Tuen osuus hankkeen hyväk­syt­tä­vistä tukikel­poi­sista netto­kus­tan­nuk­sista on 80,00 %. Hanketta rahoi­te­taan osana Euroopan unionin covid-19- pande­mian johdosta toteut­tamia toimia.

Maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen maksut­tomat koulu­tukset yrityk­sille käynnis­tyvät syyskuussa

Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä edistävä Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke käynnistää neljän maksut­toman koulu­tus­ti­lai­suuden sarjan 20. syyskuuta. Koulu­tukset on suunnattu pk-yrityksille.

Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja ekolo­gista kestä­vyyttä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä talou­del­li­sesti ja sosiaa­li­sesti sekä tuoda työtä ja uuden­laisia yrittä­misen mahdol­li­suuksia maakuntaan.

Koulu­tusten lisäksi hanke tarjoaa yrityk­sille asian­tun­ti­ja­tukea yrityksen lähtö­ti­lan­teen selvit­tä­mi­seen ja päästö­vä­hen­nys­polun laatimiseen.

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala
Ilmas­to­kes­tävä kunta
Maakun­nal­linen ilmastotyö
Ilmas­to­kes­tävä yritys