Kategoriat
Tiedote

Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee

Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee Päämi­nis­teri Orpon halli­tuksen ehdotus vuoden 2024 talous­ar­vioksi julkais­tiin eilen. Pohjois-Karjalan näkökul­masta budjet­tieh­dotus sisältää kaksi saavu­tet­ta­vuutta paran­tavaa päätöstä. Ostopal­ve­lulla toteu­tet­tava lento­yh­teys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevää­seen 2026 saakka. Valtio varaa maakun­ta­len­tojen tukemi­seen 38 miljoonaa euroa. — Tämä ratkaisu luo tulevai­suususkoa ja antaa työrauhan kehittää lentoja markki­naeh­toi­sem­maksi. Lentojen […]


Kategoriat
Tiedote

Hyvin­voin­tia­lueen vanhus­neu­vos­tosta tulee uusi ikäih­misten edunval­voja Pohjois-Karjalassa

Hyvin­voin­tia­lueen vanhus­neu­vos­tosta tulee uusi ikäih­misten edunval­voja Pohjois-Karjalassa Hyvin­voin­tia­lue­uu­distus vaikuttaa sekä Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston että eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunnan asemaan. Ne siirtyvät Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tia­lu­eelle. Laki hyvin­voin­tia­lu­eesta määrit­telee, että aluehal­li­tuksen on asetet­tava ikään­ty­neen väestön osallistumis- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien turvaa­mi­seksi hyvin­voin­tia­lueen vanhus­neu­vosto. Nuorille vastaava elin on hyvin­voin­tia­lueen nuori­so­val­tuusto tai nuori­so­ryhmä. Nuori­so­val­tuusto siirtyy sellai­se­naan hyvin­voin­tia­lueen nuori­so­val­tuus­toksi. Aluehal­litus asettaa nuori­so­val­tuuston maalis­kuussa 2022. […]