Tiedot­teet

Hyvin­voin­tia­lueen vanhus­neu­vos­tosta tulee uusi ikäih­misten edunval­voja Pohjois-Karjalassa

Hyvin­voin­tia­lue­uu­distus vaikuttaa sekä Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston että eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunnan asemaan. Ne siirtyvät Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle.

Laki hyvin­voin­tia­lu­eesta määrit­telee, että aluehal­li­tuksen on asetet­tava ikään­ty­neen väestön osallistumis- ja vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sien turvaa­mi­seksi hyvin­voin­tia­lueen vanhus­neu­vosto. Nuorille vastaava elin on hyvin­voin­tia­lueen nuori­so­val­tuusto tai nuorisoryhmä.

Nuori­so­val­tuusto siirtyy sellai­se­naan hyvin­voin­tia­lueen nuori­so­val­tuus­toksi. Aluehal­litus asettaa nuori­so­val­tuuston maalis­kuussa 2022. Maakun­ta­liitto tulee kuitenkin jatka­maan nuorten parissa tehtävää työtä erityisen yhteis­työ­so­pi­muksen pohjalta.

Eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunta lakkau­te­taan maakun­ta­lii­tosta sen jälkeen kun aluehal­litus on asettanut vanhus­neu­voston huhti­kuussa 2022.

- Kun eläke­läis­neu­vot­te­lu­kun­nassa on ollut eläke­läis­jär­jes­töjen edustajia, niin vanhus­neu­vos­tossa tulee olemaan yksi edustaja jokaisen kunnan vanhus­neu­vos­tosta. Lisäksi neuvos­toon valitaan viisi edustajaa eläke­läis­jär­jes­töistä. Pohjois-Karjalassa vanhus­neu­vos­toon nimetään siis 18 henkilöä, kertoo hyvin­voin­tia­lueen kumppa­nuus­pääl­likkö Marita Mannelin, joka koordinoi vanhus­neu­voston toimintaa.

Maakun­ta­liiton koordi­noi­mana eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunta toi maakunnan kehit­tä­mi­seen vanhus­väestön näkökulmaa vuodesta 2001 alkaen. Se tunnet­tiin alussa Pohjois-Karjalan eläkeläistyöryhmänä.

Eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunnan viimeinen kokous pidet­tiin perjan­taina 4.3. kakku­kah­vien kera.

- Olipa vanhus­neu­voston kokoon­pano mikä tahansa, niin sen tärkein tehtävä on ajaa yhdessä eläke­läisten asioita ilman poliit­tista skismaa, neuvot­te­lu­kunnan jäsen ja ex-puheenjohtaja Marjatta Räty sanoi.

Neuvot­te­lu­kunnan jäsenet evästivät tulevaa vanhus­neu­vostoa olemaan tarkkana kotihoi­toon ja omais­hoi­toon liitty­vissä asioissa.

- Yleisellä tasolla sujuva palve­luihin pääsy on turvat­tava, ja niitä palve­luja on edelleen tärkeää saada oikeilta ihmisiltä. Tiedot­ta­minen on erityisen tärkeää näin digiai­kana, kuului eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunnan viesti.

Maakun­ta­liitto ja hyvin­voin­tialue tekevät tulevai­suu­dessa yhteis­työtä eläke­läisten asioiden edistä­mi­sessä. Maakun­ta­liitto muun muassa käyttää vanhus­neu­vostoa asiantuntijana.

Lisätiedot:

  • Mari Nupponen, hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija (eläke­läis­neu­vot­te­lu­kunnan koordinointi)Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 050 512 3432, [email protected],
  • Maarita Mannelin, kumppa­nuus­pääl­likkö (vanhus­neu­voston toiminnan koordi­nointi), Pohjois-Karjalan hyvin­voin­tialue, p. 013 330 4762, [email protected]