Kategoriat
Tiedote

Japani­lainen huippu­kokki saapuu Pohjois-Karjalaan syksyllä

Japani­lainen huippu­kokki saapuu Pohjois-Karjalaan syksyllä Zaiyu Hasegawa on maineikas japani­lainen mesta­ri­kokki, jota odote­taan Pohjois-Karjalaan syksyllä 2023 Itä-Suomen Maa- ja kotita­lous­naisten vieraaksi. Hänen ravin­to­lansa Den on juuri nostettu maailman 50 parhaan ravin­tolan listalle. Pohjois-Karjalan Japani-toimijat pääsivät maista­maan Hasegawan taidon­näyt­teitä maalis­kuun alkupuo­lella järjes­te­tyllä verkos­toi­tu­mis­mat­kalla Japaniin. Delegaatio pääsi myös Hasegawasta tehtyyn ohjel­maan, joka esitet­tiin 26.3. Japanin yleis­ra­dion NHK:n […]


Kategoriat
Tiedote

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi

Energia- ja liiken­ne­rat­kaisut eduna­ja­misen kärjiksi Pohjois-Karjalan eduna­ja­misen kärki­hank­keet hyväk­syt­tiin maakun­ta­hal­li­tuksen kokouk­sessa maanan­taina 27.3. Vaikut­ta­misen kärjet 2024 ‑asiakir­jaan on koottu ne maakunnan elinvoi­malle tärkeät asiat, joiden edisty­minen riippuu maakunnan ulkopuo­li­sesta päätök­sen­teosta. Julkaisu ja sen pohjalta tehtävä vaikut­ta­mistyö tähtäävät valtion vuoden 2024 talous­ar­vioon vaikut­ta­mi­seen. Eduskun­ta­vaalit ovat parhail­laan käynnissä, joten Vaikut­ta­misen kärjissä on myös esityksiä tulevaan halli­tus­oh­jel­maan. Pohjois-Karjala […]


Kategoriat
Tiedote

Valoku­vaus­kil­pailu kiertotaloudesta

Valoku­vaus­kil­pailu kierto­ta­lou­desta Osallistu Discover Barents ‑valoku­vaus­kil­pai­luun, jonka teemana on kierto­ta­lous Barentsin alueella! Kilpailu on käynnissä 23.7.2023 saakka.  Valokuvat voivat korostaa kierto­ta­lou­teen liittyvää toimintaa, jonka ytimessä ovat ihmiset ja esineet. Myös luonto­ku­vaus on hyväk­syt­tävää, kunhan se on kytkök­sissä kilpailun teemaan. Valoku­vaaja päättää luovuu­tensa innoit­ta­mana valokuvan aiheen, mutta sen on liityt­tävä jollain tavalla kierto­ta­lou­teen. Valokuvan tulee olla […]


Kategoriat
Tiedote

Infoti­lai­suus Interreg Europe ‑hausta 13.4.

Infoti­lai­suus Interreg Europe ‑hausta 13.4. Interreg Europe ‑ohjelman 2021–2027 toinen hakukierros käynnistyi maalis­kuun puolessa välissä. Hakukier­roksen kansal­linen infoti­lai­suus pidetään torstaina 13.4. kello 10–11.30. Webinaa­rissa sihtee­ristön edustaja Ana Mihal­jevic esittelee keskeisiä haussa huomioi­tavia asioita. Mihal­jevic puhuu englantia. Lisäksi Maiju Jolma-Taylor kertoo suoma­lais­toi­mi­joiden mahdol­li­suu­desta hakea ohjel­masta rahoi­tet­ta­vaksi hyväk­sy­tylle hankkeelle kansal­lista vastin­ra­hoi­tusta. Webinaarin päätteeksi Pasi Ranta­hal­vari tuo esiin […]


Kategoriat
Tiedote

Kiusaa­misen vastainen kiertue käynnistyy

Kiusaa­misen vastainen kiertue käynnistyy  Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston Stop kiusaa­mi­selle ‑kiertueen ensim­mäiset etapit ovat Ilomantsi, Lieksa ja Joensuu. Maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto jalkautuu kuntiin keskus­te­le­maan kiusaa­mi­sesta sekä kerää­mään ajatuksia, kuinka kiusaa­mista voidaan vähentää tai estää. Mukana on paikka­kun­nasta riippuen myös perhe­kes­kus­ver­koston toimi­joita ja kuntien nuoriso-ohjaajia. — Haluamme yhdessä nostaa kiusaa­misen niin sanotusti pöydälle. Tarkoi­tuk­sena on tuoda ilmi, että […]


Kategoriat
Tiedote

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke tukee kuntia ja yrityksiä

Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hanke tukee kuntia ja yrityksiä Pohjois-Karjalan kuntien ilmas­to­työtä vauhditti viime vuonna maakun­ta­liiton Päästöt kuriin – tehok­kaasti kohti vähähii­li­syyttä ‑hanke. Tänä vuonna työtä jatke­taan Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kautta. Kuntien lisäksi kohde­ryh­mänä ovat yritykset. Hankkeen tavoit­teena on luoda kunnille ja yrityk­sille toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat kasvi­huo­ne­pääs­töjen vähen­tä­mistä ja luonnon monimuo­toi­suuden säilyt­tä­mistä. Toimin­ta­ta­pojen tulee olla myös kestäviä […]


Kategoriat
Tiedote

Itäisen Suomen liiken­ne­hank­keita tulee jouduttaa koko maan huolto­var­muuden varmistamiseksi

Itäisen Suomen liiken­ne­hank­keita tulee jouduttaa koko maan huolto­var­muuden varmis­ta­mi­seksi Itä-Suomen maakunnat edellyt­tävät, että perus­väy­län­pidon rahoitus on nostet­tava pysyvästi tasolle, joka mahdol­listaa korjaus­velan vähen­tä­misen myös tärkeillä pääväy­lien ulkopuo­li­silla osuuk­silla. Mahdol­li­simman suuri osa kulje­tuk­sista olisi saatava raiteille niin kustannus- kuin ympäris­tö­syistä. Väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnos vuosille 2024–2031 oli pettymys Etelä-Savolle, Kainuulle, Pohjois-Karjalalle ja Pohjois-Savolle. Alueelle tärkeille liiken­teen kehittämishankkeille […]


Kategoriat
Tiedote

Hankkeet ja rahoitus ovat kasva­neet POKAT 2025 ‑kaudella

Hankkeet ja rahoitus ovat kasva­neet POKAT 2025 ‑kaudella Vuoden 2022 alussa käynnis­ty­neen Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman POKAT 2025 toteutus on käynnis­tynyt hyvin. Kehit­tä­mis­hank­keita oli hyväk­sytty tammi­kuun 2023 loppuun mennessä 206 kappa­letta. Niiden rahoitus on yhteensä 56 miljoonaa euroa. Vuoteen 2025 ulottuvan Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelman toteuma on ensim­mäisen 13 kuukauden ajalta lupaava: hyväk­syt­tyjä hankkeita 206 kappa­letta 82 eri hakijalle. […]


Kategoriat
Tiedote

Ehdota meille Pohjois-Karjalan vuoden kylää!

Ehdota meille Pohjois-Karjalan vuoden kylää! Kuka tahansa voi antaa ehdotuk­sensa Pohjois-Karjalan vuoden kylä ‑tunnus­tuksen saajaksi, esimer­kiksi kylä itse, kunta tai maaseudun kehit­täjät. Asiasta on kuitenkin hyvä kertoa myös ehdote­tulle kylälle.  Haku tapahtuu täyttä­mällä hakulo­make ja lähet­tä­mällä se Pohjois-Karjalan Kylät ry:lle 30.4.2023 mennessä. Hakulo­mak­keen voi lähettää joko sähkö­pos­tilla [email protected] tai postitse Pohjois-Karjalan Kylät ry, Kauppa­katu 23b […]


Kategoriat
Tiedote

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin investointiohjelmaan

Maakun­ta­hal­litus vaatii Ylämyllyn erita­so­liit­tymän palaut­ta­mista takaisin inves­toin­tioh­jel­maan Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus edellyttää, että pitkällä suunnit­te­lussa oleva ja aiemmin jo inves­toin­tioh­jel­massa ollut valta­tien 9 paran­ta­minen Ylämyllyn kohdalla (yhteensä 49 miljoonaa euroa) palau­te­taan takaisin inves­toin­tioh­jel­maan ja tiesuun­nit­telua on jatket­tava. Liiken­ne­tur­val­li­suuden ja seudul­lisen työmat­ka­lii­ken­teen kannalta tärkeän kärki­hank­keen pudot­ta­minen tuoreim­masta ohjel­masta ei ole hyväk­syt­tävää. Toteut­ta­mi­seen on ohjel­massa esitet­tävä tarvit­tava määrä­raha ja […]