Kategoriat
Tiedote

Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmas­to­työn edelläkävijöihin

Sadan Hinku-kunnan etappi lähestyy – Juuan kunta mukaan ilmas­to­työn edellä­kä­vi­jöihin Valta­kun­nal­li­seen Kohti hiili­neut­raali kuntaa ‑verkos­toon kuuluu jo 93 kuntaa. Päivi­tetty ilmas­to­laki velvoittaa kunnat laati­maan ilmas­to­suun­ni­telman yksin tai yhdessä alueen muiden kuntien kanssa. Juuri käynnis­ty­neen Ilmas­to­kes­tävä Pohjois-Karjala ‑hankkeen kohde­ryh­mänä ovat kuntien lisäksi yritykset. Juuan kunta liittyi Kohti hiili­neut­raalia kuntaa (Hinku) ‑verkos­toon maanan­taina 23.1. Samalla Juuka liittyi […]


Kategoriat
Tiedote

Itä-Suomen kunnat kokoon­tuvat ilmas­to­asioiden äärelle

Itä-Suomen kunnat kokoon­tuvat ilmas­to­asioiden äärelle  Itä-Suomen ilmas­to­kon­fe­renssi tarjoaa ajankoh­taisen ja monipuo­lisen katsauksen kuntien ja alueiden ilmas­to­työn kiemu­roihin keski­viik­kona 15.2.2023 Savon­lin­nassa. Ohjel­massa on ilmas­to­tut­kija Tero Mustosen puheen­vuoro Itä-Suomen sopeu­tu­mi­sesta ilmas­ton­muu­tok­seen, SYKEn asian­tun­ti­joiden esitys kuntien ilmas­to­suun­ni­tel­mista ja päästö­las­kennan työka­luista sekä vihreää siirtymää, vetyta­loutta ja ilmas­to­työn rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia käsit­te­leviä puheen­vuo­roja. Päivän päättää panee­li­kes­kus­telu maankäyt­tö­sek­torin ilmas­to­vai­ku­tuk­sista. Ilmas­to­kon­fe­renssi on kolmen maakunnan, […]


Kategoriat
Tiedote

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa

Kansain­vä­linen RUSTIK-hanke edistää kestävän kehityksen siirtymää myös Pohjois-Karjalassa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto ja Itä-Suomen yliopisto ovat mukana nelivuo­ti­sessa RUSTIK-hankkeessa, jossa etsitään keinoja maaseu­tua­lueiden kestävän kehityksen siirtymän edistä­mi­seksi. Hankkeessa pyritään tarjoa­maan maaseudun päättä­jille ja toimi­joille välineitä, joilla ne voivat suunni­tella siirtymää tukevaa politiikkaa, strate­gioita ja aloit­teita entistä paremmin. – Maakun­taoh­jelman visiossa Pohjois-Karjala on kestä­västi kasvava ja älykkäästi sopeutuva […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päi­vänä löyde­tään liikunnan ilo yhdessä Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivää viete­tään tänä vuonna teemalla Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Näin maakun­ta­liitto haluaa kannustaa kaikkia pohjois­kar­ja­laisia löytä­mään liikunnan ilon, koska liikunta on yksi tehok­kaim­mista tavoista vaikuttaa hyvin­voin­tiin. — Viime vuonna nostimme maakun­ta­päi­vänä esille kulttuurin merki­tyksen yhteis­kun­nalle, kun takana oli niin kansa­laisia kuin kulttuu­rialaa koetellut korona­ra­joi­tusten jakso. […]


Kategoriat
Hankeuutiset Tiedote

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteisrekrykampanjaan

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto kutsuu yrityksiä yhteis­rek­ry­kam­pan­jaan Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toteuttaa tänä vuonna useampia kampan­joita, joiden tarkoi­tuk­sena on kehittää paikal­listen yritysten työnantajamielikuva- ja rekry­toin­tio­saa­mista sekä houku­tella osaajia Pohjois-Karjalaan yhteis­rek­ryillä. Yritykset voivat kertoa tarpeis­taan sekä ilmoittaa kiinnos­tuk­ses­taan lähteä mukaan koulu­tuk­siin, tilai­suuk­siin ja tapah­tu­miin yrityshaku-verkkokyselyn kautta. ”Tämän vuoden kampanjat yritysten kanssa suunni­tel­laan kyselyn mukaan – eli nyt kannattaa kertoa toiveistaan […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois-Karjalan ja Naganon yhteistyö laajenee metsä­bio­ta­lou­desta elintarviketoimialalle

Pohjois-Karjalan ja Naganon yhteistyö laajenee metsä­bio­ta­lou­desta elintar­vi­ke­toi­mia­lalle JETRO (Japan External Trade Organiza­tion) järjestää japani­laisten ruoan ja juoman mininäyt­telyn helmi­kuun puoli­vä­lissä Riverian Niskalan kampuk­sella. Tapah­tumaa isännöivät Pohjois-Karjalan keittiö­mes­tarit ja Riveria. Mininäyt­te­lyssä esitel­lään japani­laisen ruoan perus­tuot­teita, kuten mausteita, soija­kas­tik­keita, liemi­tuot­teita, misoa, nuude­leita ja riisejä. Lisäksi esillä on teetä ja sakea. Tarjolla on myös maistiaisia. Näyttely on avoinna […]


Kategoriat
Tiedote

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huoltovarmuuden

Venäjän hyökkäys­sota Ukrai­naan toi alueke­hit­tä­misen teemoiksi myös turval­li­suuden ja huolto­var­muuden Turval­li­suus, huolto­var­muus ja muun muassa väestö­suh­teet eivät aiemmin ole olleet alueke­hit­tä­misen valta­vir­rassa, mutta nyt ne ovat nousseet keskus­te­luihin. Itä- ja Pohjois-Suomen asuttuna pitäminen onkin noussut arvoon arvaa­mat­to­maan. Kun maanpuo­lustus nousee vahvemmin alueke­hit­tä­misen agendalle, niin itäisen ja pohjoisen Suomen merkitys kasvaa. Kansain­vä­lisen toimin­taym­pä­ristön muutoksen vaiku­tukset aluekehittämiseen […]


Kategoriat
Hankeuutiset

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita

Haemme hiili­neut­raa­li­suutta ja innovaa­tiota edistäviä hankkeita  Pohjois-Karjalan vuoden 2023 ensim­mäinen EAKR-haku on käynnis­tynyt. Haku on avoinna 16.1.–12.3.2023. Tässä haussa rahoi­tusta paino­te­taan erity­sesti hankkeille, jotka edistävät hiili­neut­raa­li­suutta tai paran­tavat tutkimus- ja innovoin­ti­val­miuksia ja kehit­ty­neiden tekno­lo­gioiden käyttöön­ottoa. Lue lisää hakueh­doista ja valin­ta­pe­rus­teista Eura 2021:n hakuilmoituksesta.


Kategoriat
Tiedote

Tule ideoi­maan aiheita ruoka­mat­kailun juhla­vuo­delle 2024!

Tule ideoi­maan aiheita ruoka­mat­kailun juhla­vuo­delle 2024! Itäinen Suomi on vuonna 2024 Euroopan ruoka- ja kulttuu­ri­mat­kailun keskus. European Region of Gastro­nomy on kansain­vä­li­sesti arvos­tettu tunnustus, jota on myönnetty 2016 lähtien yhdelle tai useam­malle euroop­pa­lai­selle alueelle. Saimaa European Region of Gastro­nomy ‑status on annettu Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle yhtei­senä ja juhla­vuotta viete­tään 2024. Tule mukaan ideoi­maan aiheita juhlavuodelle! […]


Kategoriat
Tiedote

Anna palau­tetta kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnoksesta!

Anna palau­tetta kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman luonnok­sesta! Pohjois-Karjalan Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma Kudelma täydentää maakun­taoh­jelman Kulttuu­rista kasvua ja hyvin­vointia ‑teeman sekä luovan alan kehit­tä­mis­tee­moja. Luova ala on yksi Pohjois-Karjalan kärki­toi­mia­loista. Toimen­pi­deoh­jel­massa luodaan katsaus maakunnan kulttuurin ja luovien alojen nykyti­laan, kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­siin ja haastei­siin SWOT-analyysin muodossa. Lisäksi siinä määri­tel­lään tulevai­suuden visio ja tavoit­teet sekä esitetään […]