Kategoriat
Tiedote

Syrjä­salmen silta­työmaa ei katkaise raide­lii­ken­nettä Pohjois-Karjalassa

Syrjä­salmen silta­työmaa ei katkaise raide­lii­ken­nettä Pohjois-Karjalassa Kiteen Syrjä­sal­melle raken­ne­taan teräk­sinen liitto­palk­ki­silta 45 metrin päähän nykyi­sestä sillasta, tiedotti Väylä­vi­rasto 29.9. Tämä tarkoittaa sitä, että silta­työmaa ei katkaise raide­lii­ken­nettä Pohjois-Karjalasta eteläi­seen Suomeen, liikenne jatkuu vanhalla sillalla uuden sillan valmis­tu­mi­seen asti. Uuden sillan raken­ta­minen alkaa aikai­sin­taan vuonna 2025. — Tämä on erinomainen uutinen ja valtava helpotus maakun­tamme elinkeinoelämälle. […]


Kategoriat
Tiedote

Hallinto-oikeus pudotti kuusi suota pois maakun­ta­kaavan 1. vaiheen turvetuotantoalueista 

Hallinto-oikeus pudotti kuusi suota pois maakun­ta­kaavan 1. vaiheen turve­tuo­tan­toa­lueista  Hallinto-oikeus antoi 20.9.2023 päätöksen Pohjois-Karjalan maakun­ta­kaavan 2040, 1. vaihetta koske­vassa valituk­sessa, joka koski maakun­ta­kaavan turve­tuo­tan­to­va­rauksia. Hallinto-oikeus päätti kumota 29 turve­tuo­tan­toon sovel­tu­vien alueiden (tu) joukosta kuusi suota, jotka kuuluvat luonnon­ti­lai­suus­luok­kaan II. Kumotut alueet sijait­sevat Ilomant­sissa ja Tohma­jär­vellä. Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Kumot­tujen soiden pinta-ala on yhteensä […]


Kategoriat
Tiedote

Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee

Lentojen jatko Joensuuhun turvattu, Karjalan radan kunnostus etenee Päämi­nis­teri Orpon halli­tuksen ehdotus vuoden 2024 talous­ar­vioksi julkais­tiin eilen. Pohjois-Karjalan näkökul­masta budjet­tieh­dotus sisältää kaksi saavu­tet­ta­vuutta paran­tavaa päätöstä. Ostopal­ve­lulla toteu­tet­tava lento­yh­teys Joensuun ja Helsingin välillä jatkuu kevää­seen 2026 saakka. Valtio varaa maakun­ta­len­tojen tukemi­seen 38 miljoonaa euroa. — Tämä ratkaisu luo tulevai­suususkoa ja antaa työrauhan kehittää lentoja markki­naeh­toi­sem­maksi. Lentojen […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan

Pohjois­kar­ja­laista metsä­osaa­mista Kanadaan Pohjois-Karjala hakee aktii­vi­sesti yhteis­työ­kump­pa­neita eri puolilta maailmaa metsä­bio­ta­louden saralla. Tuoreim­pana kohteena on Pohjois-Amerikka. Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi aieso­pi­muksen kanada­laisen Quesnelin kaupungin kanssa. Sopimuk­sessa Pohjois-Karjalan ja Quesnelin yhteis­työhön sisäl­tyvät kestävä metsän­hoito, tutkimus ja innovaa­tiot, metsä­teol­li­suuden tekno­logia ja siihen liittyvät ratkaisut sekä alan koulutus ja työvoiman kehit­tä­minen. Tavoit­teiden saavut­ta­mista voidaan edistää mm. hankkeiden avulla. Pohjois-Karjalassa […]


Kategoriat
Tiedote

Jakamis­ta­lous ei ole lyönyt läpi Pohjois-Karjalan kunnissa, mutta sen edistä­mi­seen on oivat mahdollisuudet

Jakamis­ta­lous ei ole lyönyt läpi Pohjois-Karjalan kunnissa, mutta sen edistä­mi­seen on oivat mahdol­li­suudet Jakamis­ta­louden nykytilaa ja poten­ti­aalia Pohjois-Karjalan kunnissa selvi­tet­tiin Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Circwaste – Kohti kierto­ta­loutta ‑hankkeessa kesällä 2023. Gaia Consul­ting Oy:llä teetetyn selvi­tyksen mukaan kunnissa on jo jonkin verran jakamis­ta­louden kokei­luja ja käytän­teitä, mutta laaja­mit­tai­sesti jakamis­ta­lous ei ole jalkau­tunut osaksi kuntien toimintaa, ja tilaa […]


Kategoriat
Tiedote

Miljoo­nien eurojen toimen­pi­deoh­jelma kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­tä­mi­seksi käynnistyy

Miljoo­nien eurojen toimen­pi­deoh­jelma kansain­vä­listen opiske­li­joiden työllis­tä­mi­seksi käynnistyy  Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa käynnistyy nelivuo­tinen hanke, jonka tavoit­teena on edistää alueen kansain­vä­listen tutkinto-opiskelijoiden työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuksia ja parantaa työnan­ta­jien valmiuksia työllistää heitä. Talent Hub Eastern Finland ‑hankkeen takana olevat Itä-Suomen yliopisto, Karelia-ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä, Savon koulu­tus­kun­tayh­tymä ja Ylä-Savon koulu­tus­kun­tayh­tymä haluavat osaltaan varmistaa sen, että alueelle saapu­neet ulkomaa­laiset opiske­lijat löytävät […]


Kategoriat
Tiedote

Vuoden kotiseu­tu­yh­distys Juuka-seura sai kunnia­kirjan ja kukkaset

Vuoden kotiseu­tu­yh­distys Juuka-seura sai kunnia­kirjan ja kukkaset Juuka-seura palkit­tiin Kotiseu­tu­liiton vuoden kotiseu­tu­yh­dis­tyk­senä Kotkan kotiseu­tu­päi­villä 8.–10. syyskuuta.  Kotiseu­tu­liitto valitsi Juuka-seuran vuoden kotiseu­tu­yh­dis­tyk­seksi jo kesäkuussa. Kunnia­kirja ja kukkaset ojennet­tiin seuralle perin­tei­seen tapaan kotiseu­tu­päi­vien yhtey­dessä pidetyssä Kotiseu­tu­liiton vuosi­ko­kouk­sessa.  Kotiseu­tu­liiton vuosi­ko­kouk­sessa Satama Areenalla valit­tiin Kotiseu­tu­liiton valtuus­toon Pohjois-Karjalan edusta­jaksi Pentti Ojajärvi, joka toimii Kesälahti-seuran ja Pohjois-Karjalan kotiseu­tu­yh­dis­tysten liiton puheenjohtajana.


Kategoriat
Tiedote

Metsä­ta­louden murros haastaa Suomen – metsän­käyttöä on monipuolistettava

Metsä­ta­louden murros haastaa Suomen – metsän­käyttöä on monipuo­lis­tet­tava Joensuussa 8. ja 9. syyskuuta pidet­tävän Silva-metsänäyttelyn yhtenä teemana on puun uudet innovaa­tiot ja luonnon­tuot­teiden kasvava kysyntä. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on juuri julkaissut verkko­si­vuil­laan tutkittua tietoa ilmas­to­kes­tä­västä metsän­hoi­dosta. Selvi­tyk­sessä kerro­taan myös hiili­nie­luista ja ‑varas­toista ja niiden merki­tyk­sestä kestä­vässä metsä­ta­lou­dessa. Ilmas­to­ta­voit­teet, metsien monimuo­toi­suuden turvaa­minen, ilmas­ton­muu­toksen vaikutus metsiin ja uuden […]


Kategoriat
Tiedote

Pohjoinen osaaminen NPA-ohjelman vuosi­kon­fe­renssin aiheena

Pohjoinen osaaminen NPA-ohjelman vuosi­kon­fe­renssin aiheena  Pohjoinen periferia ja arktinen (NPA) ‑ohjelman vuosi­kon­fe­renssi pidetään 8. marras­kuuta Ruotsin Skellef­teåssa. Tänä vuonna teemana on Pohjoinen osaaminen. Yhtenä aiheena on, kuinka NPA-projekteilla voidaan tukea osaavan työvoiman houkut­te­le­mista ja kotout­ta­mista Euroopan harvaan asutuilla alueilla. Tapah­tu­maan ilmoit­tau­tu­minen on avattu ja päättyy 8.10. Lisätiedot: Paula Mikkola, NPA-ohjelman kansal­linen kontak­ti­hen­kilö, p. 040 711 8380


Kategoriat
Tiedote

Interreg Aurora ‑ohjelman hanke­ha­kujen info kainuu­lai­sille ja pohjoiskarjalaisille

Interreg Aurora ‑ohjelman hanke­ha­kujen info kainuu­lai­sille ja pohjois­kar­ja­lai­sille Interreg Aurora on Suomen, Ruotsin ja Norjan sekä saame­laisten välinen Euroopan pohjoi­sim­pien alueiden rajat ylittävää yhteis­työtä rahoit­tava ohjelma. Pohjois-Karjala ja Kainuu kuuluvat varsi­nai­seen Aurora-ohjelma-alueeseen ensi vuodesta lähtien. Interreg Aurora ‑ohjelman teemoja ovat mm. koulutus- ja tutki­musyh­teistyö, elinkei­noe­lämän yhteistyö, ympäristö, matkailu, kulttuuri ja kansa­laisten välinen yhteistyö. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto […]