Kategoriat
Tiedote

Nopea kunta ehtii vielä hyödyntää tukirahan valokui­tu­verkon rakentamiseen

Nopea kunta ehtii vielä hyödyntää tukirahan valokui­tu­verkon raken­ta­mi­seen  Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficom on myöntänyt nopeiden valokui­tu­verk­kojen raken­ta­mi­seen valtion­tukea 15 miljoonaa euroa vuonna 2022 käynnis­ty­neessä laaja­kais­ta­tu­kioh­jel­massa. EU:n elpymis­va­roista valokui­tu­verk­kojen raken­ta­mi­seen varattua tukirahaa on jäljellä vielä noin 17 miljoonaa euroa ja se tulee kohdistaa tukihank­keille vuoden loppuun mennessä. Valtion­tukea on tähän mennessä myönnetty seitse­mälle verkon­ra­ken­ta­jalle kuuden maakunnan […]


Kategoriat
Tiedote

Syrjä­salmen ratasillan suunni­telmat lupaavia – Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toivoo, että myös muita Karjalan radan toimen­pi­teitä kiirehdittäisiin

Syrjä­salmen ratasillan suunni­telmat lupaavia – Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto toivoo, että myös muita Karjalan radan toimen­pi­teitä kiireh­dit­täi­siin Väylä­vi­rasto tiedotti tiistaina 6.6. Kiteen Syrjä­salmen ratasillan raken­ta­misen vaihtoeh­doista. Väylä­vi­rasto selvittää seuraa­vaksi kahta vaihtoehtoa, ja tavoit­teena on mahdol­li­simman lyhyt katko raide­lii­ken­tee­seen. Tällä puhutaan enimmil­lään 3–4 kuukauden mittai­sesta katkosta, mutta kaikki keinot luvataan käyttää, jotka lyhen­täi­sivät katkoa vielä enemmän. — On […]


Kategoriat
Tiedote

Itäradan suunnit­telu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnit­telu on käynnistynyt

Itäradan suunnit­telu etenee — Savon ja Karjalan ratojen suunnit­telu on käynnis­tynyt Valta­kun­nal­li­sessa liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­massa (Liikenne 12) on linjattu, että Suomen nykyistä rataverkkoa kehite­tään ja tärkeiden Savon ja Karjalan ratojen kehit­tä­mistä jatke­taan osana Itärata-kokonaisuutta. Valtio­neu­vosto päätti 28.10.2021 Itärata-hankeyhtiön perus­ta­mi­sesta ja osallis­tu­mi­sesta siihen 51 prosentin omistuso­suu­della. Muut osakkaat ovat 24 kaupunkia ja kuntaa seitsemän maakunnan alueelta. Itärata-hankeyhtiö perustettiin […]


Kategoriat
Tiedote

Joensuun lentojen aikataulut on julkaistu

Joensuun lentojen aikataulut on julkaistu Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficom on allekir­joit­tanut Finnairin kanssa sopimukset tuetun lento­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sestä viidelle maakun­ta­ken­tälle Joensuuhun, Kajaa­niin, Kokkola-Pietarsaareen, Kemi-Tornioon ja Jyväs­ky­lään. Lennot Joensuun ja Helsingin välillä alkavat 31. lokakuuta. Aikataulut: Maanantai Joensuu–Helsinki , lähtö­aika klo 5.40 Tiistai Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 6.35 Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 8.00 Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 16.55 Joensuu–Helsinki, lähtöaika […]


Kategoriat
Tiedote

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi muutoksin Itä-Suomen maakun­tien yhteisen lausunnon valtion väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Vuosia 2023–2030 koskeva inves­toin­tioh­jelma on Väylä­vi­raston tietoon perus­tuva ehdotus uusien rata‑, maantie- ja vesiväy­lä­hank­keiden toteut­ta­mi­sesta ja niiden vaiku­tuk­sista. Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ovat huoles­tu­neita inves­toin­tioh­jelman alueel­li­sesta painot­tu­mi­sesta etelään ja länteen. Luonnok­seen sisäl­ty­vistä rataverkon […]