Kategoriat
Tiedote

Itäradan suunnit­telu etenee – Savon ja Karjalan ratojen suunnit­telu on käynnistynyt

Itäradan suunnit­telu etenee — Savon ja Karjalan ratojen suunnit­telu on käynnis­tynyt Valta­kun­nal­li­sessa liiken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­massa (Liikenne 12) on linjattu, että Suomen nykyistä rataverkkoa kehite­tään ja tärkeiden Savon ja Karjalan ratojen kehit­tä­mistä jatke­taan osana Itärata-kokonaisuutta. Valtio­neu­vosto päätti 28.10.2021 Itärata-hankeyhtiön perus­ta­mi­sesta ja osallis­tu­mi­sesta siihen 51 prosentin omistuso­suu­della. Muut osakkaat ovat 24 kaupunkia ja kuntaa seitsemän maakunnan alueelta. Itärata-hankeyhtiö perustettiin […]


Kategoriat
Tiedote

Joensuun lentojen aikataulut on julkaistu

Joensuun lentojen aikataulut on julkaistu Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficom on allekir­joit­tanut Finnairin kanssa sopimukset tuetun lento­lii­ken­teen järjes­tä­mi­sestä viidelle maakun­ta­ken­tälle Joensuuhun, Kajaa­niin, Kokkola-Pietarsaareen, Kemi-Tornioon ja Jyväs­ky­lään. Lennot Joensuun ja Helsingin välillä alkavat 31. lokakuuta. Aikataulut: Maanantai Joensuu–Helsinki , lähtö­aika klo 5.40 Tiistai Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 6.35 Joensuu–Helsinki, lähtö­aika klo 8.00 Helsinki–Joensuu, lähtö­aika klo 16.55 Joensuu–Helsinki, lähtöaika […]


Kategoriat
Tiedote

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne

Väylä­verkon inves­toin­tioh­jel­massa huomioi­tava muuttunut tilanne Pohjois-Karjalan maakun­ta­hal­litus hyväksyi muutoksin Itä-Suomen maakun­tien yhteisen lausunnon valtion väylä­verkon inves­toin­tioh­jelman luonnok­sesta. Vuosia 2023–2030 koskeva inves­toin­tioh­jelma on Väylä­vi­raston tietoon perus­tuva ehdotus uusien rata‑, maantie- ja vesiväy­lä­hank­keiden toteut­ta­mi­sesta ja niiden vaiku­tuk­sista. Itäisen Suomen maakunnat (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) ovat huoles­tu­neita inves­toin­tioh­jelman alueel­li­sesta painot­tu­mi­sesta etelään ja länteen. Luonnok­seen sisäl­ty­vistä rataverkon […]