AgroRES

AgroRES ‑hanke

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana 1.8.2019 käynnis­ty­neessä AgroRES EU-hankkeessa. Hankkeen tavoit­teena on lisätä maata­louden sivuvir­toihin perus­tuvaa uusiu­tuvan energian hyödyntämistä.

Ensim­mäi­sessä vaiheessa kartoi­te­taan Pohjois-Karjalan maata­louden energia­muo­tojen ja sivuvir­tojen hyödyn­tä­mi­seen liittyvät hyvät käytännöt. Lisäksi selvi­te­tään merkit­tä­vimpiä esteitä uusien tekno­lo­gioiden yleis­ty­mi­selle ja mahdollistamiselle. 

Hankkeessa muodos­te­taan paikal­li­sista asian­tun­ti­joista koostuvan ryhmä, joka on tekee hankkeen teemoihin liittyviä uusia avauksia ja paran­nuseh­do­tuksia, sekä arvioi euroop­pa­laisten hyvien käytän­töjen sovel­tu­mista Pohjois-Karjalaan.

Hankkeen partne­ria­lueet ovat Espan­jasta, Puolasta, Iso-Britanniasta, Romaniasta, Italiasta ja Irlan­nista. Jokainen partneri tuo esille omat parhaat käytän­tönsä, joita muut sitten halutes­saan voivat kopioida omille alueil­leen. Näin on mahdol­lista löytää uusia talou­del­li­sesti kannat­tavia toimin­ta­ta­poja maata­louden energiatuotantoon.

Nelivuo­tisen hankkeen rahoitus tulee Interreg Europe ‑ohjel­masta ja sen alkupe­räis­nimi on Inves­ting in Renewable Energies for Agricul­ture. Maakun­ta­liiton budjetti on 265 625 euroa. 

Loppu­kon­fe­renssi Roomassa 19.4.2023

Italia­lainen AgroRES-hankepartneri, ARSIAL, järjesti Roomassa 19.4.2023 hankkeen loppu­kon­fe­renssin 80 hengen yleisölle. Kunkin seitsemän alueen hanke­part­nerit ja sidos­ryh­mien edustajat esitte­livät, mitä neljän vuoden yhteis­työn ja aluei­den­vä­lisen kokemusten vaihdon myötä on saatu aikaan. Maata­louden uusiu­tu­vien energia­muo­tojen ja sivuvir­tojen hyödyn­tä­minen etenee alueilla myös hankkeen päätyttyä, ja se nähtiin tärkeäksi ilmas­ton­muu­toksen hillinnässä.

Loppu­kon­fe­renssin materi­aalit ovat nähtä­villä AgroRES-hankkeen sivujen uutisen liite­tie­dos­toissa.

AgroRES-hanke jatkuu 31.7.2023 saakka. Pohjois-Karjalan alueel­linen asian­tun­ti­ja­ryhmä kokoontuu 12.5.2023 keskus­te­le­maan hankkeen loppu­tu­lok­sista sekä kuule­maan asian­tun­ti­ja­pu­heen­vuo­roja ja terveisiä Rooman konferenssista.