POKAT 2025

Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelma POKAT 2025

Maakun­taoh­jelma valmis­tel­laan lain mukai­sesti laajassa sidosryhmä- ja viran­omai­syh­teis­työssä. Valmis­te­lussa avaina­se­massa ovat maakun­taoh­jelman työryhmät, mutta jokai­sella on mahdol­li­suus osallistua tähän työhön. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön asettaman aikataulun mukai­sesti maakun­taoh­jelma valmistui vuoden 2021 lopussa.

Maakun­taoh­jelma POKAT 2025 sisältää alueen mahdol­li­suuk­siin ja tarpei­siin, kulttuu­riin ja muihin erityis­piir­tei­siin perus­tuvat kehit­tä­misen tavoit­teet ja kuvauksen keskei­sistä toimen­pi­teistä niiden saavut­ta­mi­seksi. POKAT 2025 maakun­taoh­jelman teemoiksi on johdettu valta­kun­nal­lisen alueke­hit­tä­mis­pää­töksen ja Pohjois-Karjalan strategia 2040:n perusteella:

  • Saavu­tet­ta­vuus – toimiva liikennejärjestelmä
  • Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
  • Osaava elo – osaaminen ja koulutus
  • Hyvä olo – hyvin­voivat, terveet ja osalliset asukkaat
  • Ilmas­to­kes­tä­vyys ja luonnon lumo

Älykkään erikois­tu­misen strategia on osa Pohjois-Karjalan maakun­taoh­jelma POKAT 2025. Älykkään erikois­tu­misen valin­noissa on ohjel­ma­kauden 2021–2027 vaati­musten mukai­sesti elinkei­nol­li­sesta toimia­la­koh­tai­sesta ajatte­lusta laajem­paan temaat­ti­seen ilmiö­läh­töi­seen ajatte­luun. Kehit­tä­misen keskiössä on edelleen yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Nykyisen toimin­taym­pä­ristön määräävin piirre on muutos, mihin varau­tu­minen edellyttää alueiden ominais­piir­teet ja vahvuusalat tunnis­tavaa laaja-alaista kehit­tä­mistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikois­tu­misen painopis­teiksi on valittu:

  • Uudis­tuva teolli­suus ja kehit­tyvät teknologiat
  • Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
  • Innova­tii­viset ja kestä­västi tuotetut palvelut

Maakun­ta­hal­litus lähetti maakun­taoh­jelman lausun­to­kier­rok­selle 25.10.2021. Lausun­to­kierros käynnistyi 26.10. ja sulkeutui 12.11.2021. Lausun­toja saapui määrä­ai­kaan mennessä 32 kappa­letta. Maakun­ta­val­tuusto hyväksyi maakun­taoh­jelman 13.12.2021.

Lisätie­toja