Digitukea Pohjois-Karjalassa

Digitukea Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan digituen verkosto muodostuu maakun­nassa digitukea antavista ja digitukea kehit­tä­vistä toimi­joista. Joensuun kaupunki vastaa digituen verkoston vetämi­sestä vuonna 2024.

Verkos­toon voivat liittyä Pohjois-Karjalassa digituen parissa toimivat tahot. Tällaisia ovat mm. kunnat, kansalais- ja työväen­opistot, viran­omaiset, kirjastot, järjestöt, hankkeet ja vapaa­eh­toiset digitu­kijat. Kaikkien näiden tahojen yhteistyö on tarpeel­lista maakunnan asukkaiden sujuvan digiarjen turvaamiseksi.

Verkoston tapaa­miset keväällä 2024:

14.2. klo 12–13.30 (Teams)

27.3. klo 9–10.30 (Teams)

7.5. klo 9–11 (kasvok­kain)

5.6. klo 9–10.30 (Teams)

Maksu­tonta digitukea Pohjois-Karjalassa

Digituki on sähköisen asioinnin, ‑palve­luiden ja digilait­teiden käytön tukea.
Digituen tarkoi­tuk­sena on auttaa asiakasta itsenäi­seen ja turval­li­seen laitteiden ja sähköisten palve­luiden käyttöön.

Valitse kunta tai toimija, niin näet, mistä ja miten saat maksu­tonta digitukea.

Digiohjausta ikäihmisille Ilomantsin kirjastolla

Lisätie­toja