Strategia 2040

Pohjois-Karjalan strategia 2040

Pohjois-Karjalan strate­gian tavoit­teena hahmottaa Pohjois-Karjalan iso kuva ja kuvata maakunnan tavoi­teltu kehitys vuoteen 2040.

Pohjois-Karjalan strategia 2040 tarkas­telee maakunnan tavoi­teltua kehitystä kuuden erityis­teeman kautta:

  1.     Korona­krii­sistä toipu­minen ja jälleenrakennus
  2.     Ratkai­suja väestöhaasteisiin
  3.     Ilmas­to­kes­tä­vyys, vastuul­li­suus ja puhtaat ratkaisut
  4.     Tulevai­suuden elinvoima
  5.     Tulevai­suuden hyvin­voiva väestö
  6.     Kestävä aluera­kenne ja saavutettavuus

Pohjois-Karjalalla on hyvät mahdol­li­suudet olla vetovoi­mainen, elinvoi­mainen ja hyvin­voiva maakunta tulevina vuosi­kym­me­ninä. Keskei­senä tavoit­teena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja lisätä asukkaiden hyvin­vointia. Kilpai­lu­ky­kyi­semmät ja kansain­vä­lis­tyvät yritykset, toimin­taym­pä­ris­tömme virit­tä­minen entistä iskukyi­sem­mäksi, osaamisen tason nosto jatku­valla oppimi­sella sekä maakunnan aito erikois­tu­minen omiin vahvuus­aloihin ovat keskeisiä keinoja tulevai­suuden elinvoi­mamme vahvis­ta­mi­seksi. Hyvin­voin­timme rakentuu pitkälti hyvin­voi­vista, aiempaa terveem­mistä ja osalli­sem­mista asukkaista, parem­masta työlli­syy­destä sekä hyvin­vointia edistä­vistä palve­luista. Myös kestävä aluera­kenne ja parempi saavu­tet­ta­vuus ovat tärkeitä tavoit­teita maakunnan kehittämiselle.

Pohjois-Karjalan pitkän aikavälin kehityksen kannalta väestö­ky­symys on monel­lakin tavalla ratkai­seva. Ratkai­suina väestö­haas­tei­siin ovat ennen kaikkea osaavan työvoiman riittä­vyyden turvaa­minen sekä palve­lu­ra­ken­teen muutta­minen kysyntää vastaa­vaksi. Väestö­haas­teiden ohella ilmas­ton­muutos haastaa maakun­tamme arjen ja elinkeinot. Toimin­tamme on oltava jatkossa ilmas­to­kes­tävää, vastuul­lista ja perus­tut­tava puhtai­siin ratkaisuihin. 

Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuusto hyväksyi Pohjois-Karjalan strate­gian 2040 kokouk­ses­saan 14.12.2020. Strate­gian neljän ensim­mäisen vuoden toteutus kehit­tä­mis­toi­men­pi­tei­neen tarken­ne­taan vuonna 2021 laadit­ta­vassa maakun­taoh­jel­massa. Maakunnan aluei­den­käytön ratkaisut täsmen­ne­tään puoles­taan maakuntakaavassa.