Asian­tun­ti­ja­ryhmät

Maakun­taoh­jelman painopis­teiden vastuuhenkilöt

Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tossa on toiminut vuodesta 1997 alkaen maakun­ta­hal­li­tuksen koolle kutsumia asian­tun­ti­ja­ryhmiä, joiden tarkoi­tuk­sena on vahvistaa alueen kehit­tä­misen sidos­ryh­mäyh­teis­työtä. Jokai­sella ryhmällä on myös maakun­ta­liiton henki­lös­töstä nimetty vastuu­hen­kilö, joka vastaa ryhmän kokoa­mi­sesta, organisoi ja koordinoi ryhmän toimintaa. Alla olevasta listasta löytyvät maakun­taoh­jelman painopis­teiden vastuu­hen­kilöt, joilta saa lisätietoa ko. painopis­teestä ja sen ryhmästä.

Hyvin­vointi, JANE – Järjes­tö­asiain neuvot­te­lu­kunta, Koulutus ja osaaminen

Kansain­vä­li­syys

Kulttuuri

Luovat alat

Venäjä

Ilmasto ja energia, Metsäbiotalous

Kaivan­naiset, Tekno­lo­gia­teol­li­suus, Älykäs erikoistuminen

Liiken­ne­jär­jes­telmä

Matkailu

Maatalous- ja elintarvikeryhmä