RUSTIK

RUSTIK edistää kestävän kehityksen siirtymää Pohjois-Karjalassa

RUSTIK eli Rural Sustai­na­bi­lity Transi­tions through Integra­tion of Knowledge for improved policy processes ‑hankkeessa etsitään keinoja maaseu­tua­lueiden kestävän kehityksen siirtymän edistä­mi­seksi. Hankkeessa pyritään tarjoa­maan maaseudun päättä­jille ja toimi­joille välineitä, joilla ne voivat suunni­tella siirtymää tukevaa politiikkaa, strate­gioita ja aloit­teita entistä paremmin.

RUSTIK-hanketta rahoittaa Horisontti Eurooppa ‑ohjelma. Siinä tutki­taan kestävän kehityksen edellyt­tämiä sopeu­tu­mis­vaa­ti­muksia sekä kehite­tään maaseu­tu­po­li­tiikan päätök­sen­tekoa, jotta maaseu­tua­lueiden eri toimin­toja ja ominai­suuksia sekä niiden mahdol­li­suuksia ja haasteita voitai­siin ymmärtää paremmin. Hankkeessa pureu­du­taan erityi­sesti yhteis­kun­taan, talou­teen, ympäris­töön ja digita­li­saa­tioon liitty­viin muutoksiin.

Yksi hankkeen 14 pilot­tia­lu­eesta on Pohjois-Karjala, jota edustaa Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto. Pilot­tia­lueet ovat hankkeessa keskei­sessä roolissa maaseudun monimuo­toi­suutta ja muutosta koske­vien näkemysten muodos­ta­mi­sessa. Pilot­tia­lueille luodaan Living Labs ‑innovaa­tio­eko­sys­tee­mejä, joissa testa­taan uusia tiedon­ke­ruu­me­ne­telmiä sekä yhdis­te­tään uutta dataa olemassa oleviin tieto­läh­tei­siin luoden uusia indikaat­to­reita kestävän siirtymän tueksi.  Hankkeessa keski­ty­tään myös tiedon integroin­tiin ja viesti­mi­seen, jotta ajankoh­tainen tieto on maaseudun päättä­jien ja toimi­joiden käytet­tä­vissä. Hankkeen tavoit­teena on myös parantaa vaiku­tusten arviointia maaseutualueilla.

Monitie­tei­sessä konsor­tiossa on mukana 31 organi­saa­tiota.  Hankkeessa on mukana kahdeksan yliopistoa ja neljä tutki­mus­lai­tosta, jotka tuovat hankkee­seen tieteel­listä asian­tun­te­musta maaseudun kehit­tä­mi­sestä, aluesuun­nit­te­lusta, politiikan proses­seista sekä kestä­västä kehityk­sestä. Pohjois-Karjalasta mukana on Itä-Suomen yliopisto, jossa hankkeesta vastaa Karjalan tutki­mus­laitos. Kaiken kaikkiaan hankkee­seen osallistuu toimi­joita Saksasta, Itäval­lasta, Espan­jasta, Ranskasta, Suomesta, Italiasta, Slove­niasta, Serbiasta, Puolasta, Belgiasta, Bulga­riasta ja Iso-Britanniasta.

Nelivuo­tinen hanke alkoi syyskuussa 2022. Hankkeen kokonais­bud­jetti on 5 838 694 euroa, josta Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton osuus on 187 385 euroa. Hanketta koordinoi saksa­lainen Insti­tute for Rural Develop­ment Research – IFLS.

Lisätie­toja