Kaista kaikille

Kaista kaikille

Nopea laaja­kaista ‑hanke käynnistyi halli­tuksen periaa­te­pää­tök­sellä joulu­kuussa 2008. Hankkeen tavoit­teena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laaja­kais­ta­verk­kojen raken­ta­minen alueilla, joille kaupal­linen tarjonta ei toden­nä­köi­sesti toteudu. Nopeita yhteyksiä raken­ne­taan vain sinne, missä niille on kysyntää.

Nopea laaja­kaista ‑hankkeen päämää­ränä on, että yli 99 prosen­tilla käyttä­jistä on saata­villa 100 megan laaja­kais­tayh­teys. Käyttä­jiksi laske­taan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkis­hal­linnon organi­saa­tioiden vakinaiset toimipaikat.

Maakun­ta­liitot valit­sevat yhteyk­sien raken­ta­mi­seen tarvit­tavan julkisen tuen saajan. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto hallinnoi Kaista kaikille ‑yhteis­han­ketta, jossa koordi­noi­daan ja valmis­tel­laan kahdeksan maakunnan laaja­kais­ta­hank­keet: Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa sekä Pohjois-Savo.

Kiinteän laaja­kais­ta­ra­ken­ta­misen tuen haku Kuopion kaupungin alueella

Kiinteän laaja­kais­ta­ra­ken­ta­misen lain 1262/2020 mukaista tukea on haetta­vissa Kuopion kaupungin alueella. Pohjois-Savon liitolle osoitetut hakemukset on toimi­tet­tava viimeis­tään 1.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköi­senä osoit­teella [email protected]

Kiinteän laaja­kais­ta­ra­ken­ta­misen tuen haku Sauvon kunnan alueella

Kiinteän laaja­kais­ta­ra­ken­ta­misen lain 1262/2020 mukaista tukea on haetta­vissa Sauvon kunnan alueella. Varsinais-Suomen liitolle osoitetut hakemukset on toimi­tet­tava viimeis­tään 13.11.2023 klo 12.00 mennessä sähköi­senä osoit­teella [email protected]

Monitori-palvelu on paikka­tie­toon pohjau­tuva palvelu, josta löytyy koottua tietoa muun muassa henki­lö­au­tojen ja ajokort­tien lukumää­ristä, laaja­kaistan saata­vuu­desta, radio­ka­na­vien kuulu­vuu­desta, antenni-tv:n näkyvyy­destä sekä posti­pis­teiden sijain­nista. Palvelu on jaettu kahteen näkymään; kartta­nä­ky­mässä tietoja voi tarkas­tella alueel­li­sesti Suomen kartalla ja lähia­lue­nä­ky­mässä valitun osoit­teen perus­teella. Palvelu on täysin ilmainen selai­messa toimiva palvelu, johon ei tarvitse kirjautua tai rekisteröityä.