PASSPAR­TOOL

PASSPAR­TOOL – Keskeisiä työka­luja pehmeiden innovaa­tio­po­li­tiik­kojen arvioi­mi­seksi ja parantamiseksi

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on mukana Interreg Europe rahoit­tei­sessa PASSPARTOOL-hankkeessa, jossa kahdeksan partnerin voimin kehite­tään työka­luja ja arvioin­ti­me­ne­telmiä pehmeiden innovaa­tioiden tunnis­ta­mi­seen ja arvioin­tiin ja niiden avulla ediste­tään julkisten päätök­sen­te­ki­jöiden kykyä kehittää tehok­kaita toimin­ta­ta­poja, jotka tukevat epämuo­dol­lisia, pehmeitä ja avoimia innovaatioprosesseja.

Pehmeät innovaa­tiot

Perin­tei­sesti innovaa­tioista puhut­taessa käsite­tään usein tutkimus- ja tuote­ke­hi­tyksen tulok­sena synty­nyttä tuotetta tai uutta tekno­lo­giaa, jonka tavoit­teena on lisätä tuotta­vuutta, kilpai­lu­kykyä ja talous­kasvua. Innovaa­tio­pro­ses­seihin vaikut­tavat kuitenkin laajat vaikeammin määri­tel­tävät ja mitat­tavat tekijät, joita ovat raken­teet, verkostot ja muut sosiaa­liset tekijät. Nämä tekijät ovat pehmeitä innovaa­tioita, jotka yleensä syntyvät luovuu­desta ja inspi­raa­tiosta, tapaus­koh­tai­sesti ennakoimatta.

PASSPARTOOL-hankkeessa pehmeät innovaa­tiot on luoki­teltu neljään teemaan. Innovaa­tiot ovat uusia ratkai­suja ja toimin­ta­mal­leja, jotka syntyvät arjen toimin­nassa taval­listen ihmisten toimesta esimer­kiksi pk-yrityksissä (SME Innova­tions). Perin­teisen innovaa­tio­pro­sessin rinnalla kulkee ei-TKI-toiminta (Non‑R&D Innova­tions), jolla tarkoi­te­taan esim. uutta toimin­ta­me­ne­telmää innovaa­tion käyttöö­not­ta­mi­seksi. Hyvin­voin­tiin, lähiyh­tei­söön ja kansa­lai­syh­teis­kun­taan liittyvät ratkaisut ja toimin­ta­mallit ovat sosiaa­lisia innovaa­tioita (Social Innova­tions). Kulttuu­rista, taiteesta ja perin­teistä johdet­tuja innovaa­tioita kutsu­taan kulttuuri-innovaatioiksi (Cultural Innovations).

Hankkeen tavoit­teena on

  • analy­soida ja jakaa pehmeiden innovaa­tioiden dynamiik­kaan ja niiden laadul­li­seen ja määräl­li­seen arvioin­tiin liittyviä hyviä käytän­töjä ja kokemuksia
  • kehittää menetelmä sekä valikoima indikaat­to­reita innovaa­tio­dy­na­miikan seuran­taan alueilla, joille pehmeät ja sosiaa­liset innovaa­tiot ovat tyypillisiä.
  • toimin­ta­suun­ni­telman (Action Plan) avulla tunnistaa alueel­li­siin politiikkoihin/ohjelmiin parhaiten sovel­tuvat välineet ja indikaattorit
  • edistää Euroopan alueiden tietä­mystä jakamalla valit­tuja hyviä käytän­töjä Policy Learning Platformin kautta.

PASSPAR­TOOL – hankkeen koordi­naat­tori on italia­lainen Regional Agency for Tehcno­logy and Innova­tion Puglian alueelta Barista. Muut partnerit meidän lisäk­semme ovat 

  • Founda­tion FUNDECYT Science and Techno­logy Park of Extre­ma­dura, Espanja
  • Northern Nether­lands Alliance, Alankomaat
  • Univer­sity of Groningen, Alankomaat
  • Local Enterprise Office, Donegal County Council
  • Lithua­nian Innova­tion Center, Liettua
  • Rzeszow Regional Develop­ment Agency, Puola

Hanke on kaksi­vai­heinen ja sen toteu­tus­vaihe on 1.8.20219–31.7.2022 ja seuran­ta­vaihe 1.8.2022–31.7.2023.

Lisätie­toja