Metsä­bio­ta­lous­yh­teistyö

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto sekä Japanin Naganon prefek­tuurin aluehal­linnon ja Naganon Inan kaupun­gin­edus­tajat allekir­joit­tivat kaksi yhteis­työ­ai­e­so­pi­musta Joensuussa 23.10.2019 laaja-alaisen suomalais-japanilaisen metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn käynnis­tä­mi­seksi. Yhteis­työn tavoit­teena on monipuo­lisen asian­tun­te­muksen, osaamisen ja tekno­lo­gioiden siirto alueiden välillä.

Yhteis­työtä ediste­tään ja vakiin­nu­te­taan Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsä­bio­ta­lous­yh­teis­työn kehit­tä­minen 2020–2022 ‑hankkeessa. Hanke vie pohjois­kar­ja­laista metsä­bio­ta­louden osaamista, asian­tun­te­musta, tuotteita ja palve­luja Naganon alueelle, jossa metsä­va­rojen hyödyn­tä­minen, metsä­alan kehit­tä­minen ja siihen liittyvä liike­toi­minta ovat vielä kehit­ty­vässä vaiheessa. Vasta­vuo­roi­sesti hanke avustaa japani­laisen osaamisen, asian­tun­te­muksen ja yritysten verkos­toi­tu­mista pohjois­kar­ja­laisten toimi­ja­ta­hojen kanssa.

Pääta­voit­teet:

  • Alueiden välille muodostuu säännöl­listä yhtey­den­pitoa ja monipuo­lista vuoro­pu­helua. Pohjois-Karjala välittää tietoa maakunnan osaami­sesta ja osaajista Naganon kumppa­neille sekä viestii kohdea­lueen yhteis­työ­mah­dol­li­suuk­sista maakunnan toimijoille.
  • Pohjois­kar­ja­laiset yhteis­työy­ri­tykset aloit­tavat yhteis­työn ja kansain­vä­listä liike­toi­mintaa japani­laisten toimi­joiden kanssa. Yritykset löytävät hankkeen aikana vähin­tään yhden poten­ti­aa­lisen kumppa­nieh­dok­kaan Japanin markki­noilta, jonka kanssa käynnis­tävät kaupal­lista yhteis­työtä. Hankkee­seen osallistuu 10–12 pohjois­kar­ja­laista yritystä.
  • Pohjois­kar­ja­laiset koulutus- ja tutki­musor­ga­ni­saa­tiot löytävät yhteis­työ­kump­pa­neita Naganon alueelta sekä laativat kumppa­neiden kanssa yhteis­työ­so­pi­mukset ja suunni­telmat kumppa­nuuk­sien kehittämiselle.
  • Koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden koulu­tus­ke­hi­ty­syh­teistyö Japaniin käynnistyy ja konkreet­tisia kehit­tä­mis­toi­men­pi­teitä toteu­te­taan jo hankkeen aikana.
  • Japani­laiset yritykset ja organi­saa­tiot verkos­toi­tuvat suoma­laisten ja pohjois­kar­ja­laisten toimi­joiden kanssa.
  • Japani­laista osaamista, asian­tun­te­musta ja tekno­lo­giaa siirre­tään Suomeen.
  • Järjes­te­tään kaupal­lisia tutus­tu­mis­vie­rai­luja, joista muodostuu keskeinen osa alueiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen tulok­sena Pohjois-Karjalan metsä­bio­ta­lous­alan yrityk­sistä, tutkimus‑, kehitys- ja koulu­tusor­ga­ni­saa­tioista sekä muista toimi­joista muodostuu monipuo­linen, valta­kun­nal­li­sesti ja kansain­vä­li­sesti merkit­tävä osaaja- ja asian­tun­ti­ja­joukko, joka kykenee yhdessä toimien vastaa­maan Japanin Naganon alueen metsä­bio­ta­louden monita­hoi­siin kehittämishaasteisiin.

Hankkeen kesto: 1.10.2020–31.3.2023

Rahoitus: Euroopan alueke­hi­tys­ra­hasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hanke­toi­mijat: Karelia Ammat­ti­kor­kea­koulu Oy (pääto­teut­taja), osato­teut­tajat: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, Luonnon­va­ra­keskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulu­tus­kun­tayh­tymä Riveria, Business Joensuu Oy. Asian­tun­ti­ja­jä­senet: Suomen Metsä­keskus (Pohjois-Karjala), Pohjois-Karjalan Ely-keskus/Team Finland –verkostot