Timo Väänänen

Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä ‑palkinto Timo Väänäselle

Lieksa­lainen yrittäjä Timo Väänänen on Maakunnan kehit­täjä 2021 Pohjois-Karjalassa. Väänänen palkit­tiin 7.2.2022 Joensuussa.

- Timo Väänänen on rohkea ja maakun­taan sitou­tunut yrittäjä. Hän on ollut luomassa vahvaa maakun­nal­lista elintar­vi­kealan erikois­osaa­mista ja vaikuttaa alalla edelleen halli­tus­työs­ken­telyn kautta. Mutta voi sanoa, että leivon­naisten paista­minen on vaihtunut renkaan paista­mi­seen. Perin­teisen lieksa­laisen rengas­teol­li­suuden henkiin­he­rät­tä­minen ja vieminen kansain­vä­li­sille markki­noille on teko, josta kelpaa kertoa, sanoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­val­tuuston puheen­joh­taja Seppo Eskelinen.

Pielis­joen linnassa järjes­te­tyssä tilai­suu­dessa palkinnon ojensivat Väänä­selle maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen sekä Joensuun Nuorkaup­pa­ka­marin Janne Pölönen ja Eveliina Räsänen. Paikalla oli aiemmin palki­tuista Iivari Mononen Oy:n toimi­tus­joh­taja, teolli­suus­neuvos Ari Mononen (2008) ja Pohjois-Karjalan osuus­kaupan toimi­tus­joh­taja Juha Kivelä (2016).

- Aiemmin on palkittu niin kovia tekijöitä, että tämä iso juttu minulle. Tässä on pitänyt ihan miettiä, että mitähän sitä on tullut tehtyä, Timo Väänänen sanoo.

Aika paljon 55-vuotias Väänänen on ehtinyt tehdä. Hän toimi 32 vuotta leipo­mo­y­rit­tä­jänä ensin Brahean Paaka­reissa Lieksassa ja sitten Porokylän Leipo­mossa. Porokylän Leipomo on inves­toinut merkit­tä­västi Lieksaan ja Nurmek­seen ja työllistää nykyään yli 130 henkilöä. Väänänen myi osuutensa leipo­mosta vuonna 2018, mutta toimii edelleen sen hallituksessa.

Vuonna 2019 Väänänen näki pyöräilyn suosion nousussa mahdol­li­suuksia ja hankki konkurs­si­pe­sänä myynnissä olleen Lieksan Rengas­teh­taan yhdessä Jani Turusen kanssa. He jatkavat Suomen Rengas­teh­taan liike­toi­minnan pyörit­tä­mistä Lieksa Tyres Oy nimen alla. Yritys on polku­pyörän renkaiden valmis­taja Suomessa ja Skandi­na­viassa sekä Euroopan ainut polku­pyö­rien nasta­ren­kaiden valmistaja.

- Se taito oli katoa­massa Suomesta. Näin osaamisen säilyt­tä­misen tärkeänä. Haluamme olla maailman paras nasta­ren­kaan tekijä. Meillä on viiden miljoonan euron inves­toin­tioh­jelma vuoteen 2023 saakka. Työnte­ki­jöitä on nyt noin 25 ja kausi­työn­te­kijät päälle

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ja Joensuun Nuorkaup­pa­ka­marin myöntämän Maakunnan kehit­täjä ‑palkinnon tavoit­teena on aktivoida maakunnan asukkaita työsken­te­le­mään yhteisen ja yhä paremman Pohjois-Karjalan hyväksi. Kehit­tä­jä­pal­kinnon saaja on samalla myönteinen esimerkki maakunnan menes­tyk­sestä. Maakunnan kehit­tä­jäksi on valittu vuosien varrella monipuo­linen joukko liike-elämän, kulttuurin, koulu­tuksen ja urheilun vaikut­tajia. Viime vuonna palkinto myönnet­tiin ampuma­hiih­täjä Kaisa Mäkäräi­selle.

- Yrittä­jänä minua on ajanut työn ja hyvin­voinnin luominen kotiseu­dulle. Jos joku sanoo, että täällä ei voi tehdä jotakin, niin otan sen suoras­taan haasteena. Täällä voi toimia ihan yhtä hyvin kuin Etelä-Suomessa, pärjää­mi­semme ei ole logis­tii­kasta kiinni. Lisäksi meillä on osaavaa ja sitou­tu­nutta työvoimaa, Väänänen kertoo.

Maakunnan kehit­täjä 2021, perustelut:

  • Yrittäjä Timo Väänänen on Pohjois-Karjalan maakunnan kehit­täjä vuonna 2021. Lieksa­laisen Lieksa Tyres Oy:n toimi­tus­joh­ta­jana toimivan Väänäsen valintaa perus­tel­laan laajalla elämän­työllä pohjois­kar­ja­laisten hyväksi.
  • Timo Väänänen toimi leipo­mo­y­rit­tä­jänä työelä­mänsä ensim­mäiset 32 vuotta. Ensin Brahean Paaka­rien yrittä­jänä ja vuodesta 2006 lähtien Porokylän Leipomon omista­jana ja toimi­tus­joh­ta­jana. Väänänen on ollut osaltaan luomassa vahvaa pohjois­kar­ja­laista elintar­vi­kealan erikois­osaa­mista ja toimia­laklus­teria erityi­sesti Pielisen Karjalan alueelle. Porokylän leipomo on inves­toinut merkit­tä­västi Lieksaan ja Nurmek­seen ja työllistää nykyään yli 130 henkilöä.
  • Timo Väänänen myi lähes 130 henkilöä työllis­tävän yrityksen vuonna 2018. Hän ei jäänyt lepää­mään laake­reil­leen vaan etsi aktii­vi­sesti uusia kehit­tä­mis­koh­teita kotikau­pun­gis­taan Lieksasta. Hän hankki konkurs­si­pe­sänä myynnissä olleen Lieksan rengas­teh­taan yhdessä Jani Turusen kanssa. He jatkavat Suomen Rengas­teh­taan liike­toi­minnan pyörit­tä­mistä uudella yrityk­sellä, Lieksa Tyres Oy. Rengas­tehdas valmisti viime vuonna tuotannon alkuvai­keuk­sien jälkeen noin 70 000 polku­pyö­rien talvi­ren­gasta. Tilaus­kanta tälle vuodelle on 140 000 rengasta, joten yritys tuplaa tilaus­kan­tansa. Uusi yritys työllistää nyt noin 30 henkilöä.
  • Suomi Tyres on saanut hyvin työvoimaa. Keskei­senä syynä tähän on yrityksen erityisen hyvä maine työnha­ki­joiden keskuu­dessa. Panos­ta­minen työhy­vin­voin­tiin on ollut merkittävää.
  • Timo Väänä­sellä on ollut yrittä­jä­uran aikana merkit­tävä rooli yhteis­kunnan hyvän­te­ki­jänä. Hän ei ole rooliaan avustus­toi­mi­jana tuonut esille, mutta tämän merkit­tävän tekijän palkin­to­pe­rus­te­luihin ovat tuoneet lukuiset Pohjois-Karjalan avustus­työtä tekevät järjestöt.

Lisätiedot: Markus Hirvonen, maakun­ta­joh­taja, 050 357 7739, [email protected], Timo Väänänen, maakunnan kehit­täjä 2021, 0400 675 191, [email protected]

Lisätie­toja