Tiedot­teet

Maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen kehit­tä­mään kalastusmatkailua

Pohjois-Karjalan maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen on valittu maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riön asetta­maan työryh­mään, jonka tehtä­vänä on laatia kalas­tus­mat­kailun kehit­tä­mis­oh­jelma. Työryhmän toimi­kausi on 1.3.–16.9.2022.

Laadit­tavan kehit­tä­mis­oh­jelman tavoit­teena on kotimaisen kalas­tus­mat­kailun edistä­minen ja kalas­tus­pal­ve­luita tuotta­vien yritysten kilpai­lu­kyvyn, kasvun ja toimin­tae­del­ly­tysten paran­ta­minen. Tavoit­teena on myös kalas­tus­mat­kai­lu­pal­ve­luiden tunnet­tuuden lisää­minen sekä kalakan­tojen ja kalas­tus­mah­dol­li­suuk­sien hyödyn­tä­minen aikai­sempaa enemmän matkailutoiminnassa.

Nimitet­tävän työryhmän tehtä­vänä on tehdä esitys maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riölle uudeksi kalas­tus­mat­kailun kehit­tä­mis­oh­jel­maksi. Ohjel­mae­si­tyksen tulee sisältää kalas­tus­mat­kailun nykytila, kehit­tä­mis­tar­peet ja selkeät kehittämistoimenpiteet.

Markus Hirvonen kertoo pitävänsä työryh­mään pääsyä henki­lö­koh­tai­sesti merkit­tä­vänä asiana, koska Pohjois-Karjalassa riittää tällä saralla mahdol­li­suuksia ja annettavaa.

- Meillä on lukuisia järvi ja jokikoh­teita, joiden poten­ti­aalia ei ole hyödyn­netty matkai­lussa. Sitten meillä on tehty todella hienoja ja rohkeita tekoja järvilohi- ja taimen­kan­tojen elvyt­tä­mi­seksi eli Laurin­virran poikas­tuo­tan­toalue Pielis­joella ja Saramo­joen Louhi­kosken voima­lai­toksen purka­minen. Puhumat­ta­kaan Heinä­veden Palokin koskien mahdol­li­suuk­sista, Hirvonen sanoo.

Hirvosen mielestä kalas­tus­mat­kailun kasvu kaipaa erityi­sesti palve­lu­verkkoa eli yrittäjiä ja hyviä liiken­neyh­teyksiä. Itse kohteissa luonnol­li­suus on se paras valtti.

- Uhana­laisen järvi­lohen elvyt­tä­minen olisi todel­linen jätti­potti kalas­tus­mat­kai­lunkin näkökul­masta, mutta realis­ti­sinta on luottaa tuttuihin puhtaiden vesiemme vetonau­loihin, kuten haukeen, ahveneen ja kuhaan. Maail­malla on kasvava into kalastaa haukea, joka on meillä valitet­ta­vasti lähes roska­kalan asemassa. Hyvillä hauki­pai­koilla takaamme kansain­vä­listen kalas­tus­mat­kai­li­joiden mielenkiinnon.

Työryhmän tulee toimittaa esityk­sensä maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­te­riölle 30.9.2022 mennessä. Maa- ja metsä­ta­lous­mi­nis­teriö vahvistaa kalas­tus­mat­kailun kehit­tä­mis­oh­jelman lopul­lisen sisällön.

Kehit­tä­mis­oh­jelman uudis­ta­minen sisältyy päämi­nis­teri Sanna Marinin halli­tus­oh­jel­maan. Edellinen kalas­tus­mat­kailun kehit­tä­misen valta­kun­nal­linen toimen­pi­deoh­jelma oli voimassa vuosina 2008–2013.