Tiedot­teet

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laadinta on käynnistynyt

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto on käynnis­tänyt uuden Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelman laati­misen vuosille 2022–2025. Kyseessä on maakun­nal­linen tahdo­nil­maus yhtei­sistä kehit­tä­mis­koh­teista tuleville vuosille, ja sen laati­mi­seen kutsumme mukaan kaikki Pohjois-Karjalassa kulttuurin ja luovien alojen parissa työskentelevät.

Olemme käynnis­tä­neet ohjelman laadinnan kyselyllä, vastaathan siihen 31.5. mennessä.

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/2CB8F299142978D1

Työsken­tely jatkuu kysely­tu­losten pohjalta työpa­joissa ja seminaa­reissa heti alkusyksyllä.

Tarkempaa tietoa prosessista:

Kulttuurin ja luovien alojen toimen­pi­deoh­jelma perustuu Pohjois-Karjalan strate­giaan sekä POKAT 2025 ‑maakun­taoh­jel­massa asetet­tuihin kulttuurin ja luovien alojen kehit­tä­misen painopisteisiin. 

Ohjel­ma­työssä noste­taan tarkas­te­luun Pohjois-Karjalan maakunnan eri alueiden kulttuu­riset vahvuudet ja pyritään raken­ta­maan uuden­laisia yhteis­työ­mal­leja mm. kulttuurin, luovien alojen, matkailun ja hyvin­voinnin verkos­to­maisen toiminnan kehittämiseksi. 

Proses­sissa pyrimme löytä­mään mahdol­li­simman konkreet­tisia tavoit­teita kulttuurin ja luovien elinvoi­mai­suuden edistä­mi­seksi. Tavoit­teena on myös herättää laajemmin tietoi­suutta ja puhetta kulttuu­rista ja luovista aloista, koota yhteen maakunnan kulttuu­ri­tietoa ja tuoda maakunnan aktii­vista kulttuurin ja luovien alojen toimi­ja­ver­kostoa tunne­tuksi sekä maakun­nal­li­sesti että kansallisesti. 

Ohjelma laadi­taan mahdol­li­simman osallis­ta­vasti. Menetelmiä ovat mm. alan toimi­joille suunnattu kysely, haastat­telut, työpajat, webinaarit ja laaja sidos­ryh­mäyh­teistyö. Kehitämme samaan aikaan myös viestin­täämme varmis­taak­semme, että mahdol­li­simman laaja joukko toimi­joita tulee tietoi­seksi ohjel­ma­työstä ja saadaan sitou­tettua proses­siin mukaan. 

Tavoit­teena on saada toimen­pi­deoh­jelma valmiiksi vuoden 2022 aikana. 

Olethan yhtey­dessä, jos jokin jäi askarruttamaan!