Tiedot­teet

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivä uudistuu – vähemmän tapah­tumia, mutta entistä isompia

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto pyytää tarjouksia Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän 2022 kulttuu­ri­ta­pah­tu­mien toteut­ta­mi­sesta. Tapah­tumat voivat olla esimer­kiksi eri puolilla maakuntaa järjes­tet­täviä konsert­teja, teatteri- ja sirkus­esi­tyksiä, perfor­mans­seja tai muita vastaavia yleisö­ti­lai­suuk­siin sopivia kulttuu­rie­lä­myksiä. Tarjoukset tulee jättää perjan­taihin 27.5.2022 mennessä.

Maakun­ta­liiton tapah­tu­ma­tuen määrä säilyy ennal­laan, 50 000 eurossa, mutta edellis­vuo­sista poiketen rahoitus myönne­tään enimmil­lään kymme­nelle tuotannolle.

Maakun­ta­päivää on aiemmin juhlis­tettu useissa pieni­muo­toi­sissa tapah­tu­missa eri puolilla Pohjois-Karjalaa, ja maakun­ta­liitto on tukenut niiden järjes­tä­mistä. Tukisummat ovat olleet pieniä tapah­tumaa kohden, useim­massa tapauk­sessa vain muutamia satoja euroja. Jatkossa tuki on siis suurim­mil­laan 5 000 euroa per tapahtuma.

- Maakun­ta­päivää on vietetty vuodesta 2018 alkaen. Olemme kerän­neet jokai­sena vuonna palau­tetta niin järjes­tä­jiltä kuin tapah­tu­miin osallis­tu­neilta ja tämä uudistus pohjautuu osittain saamaamme palaut­tee­seen. Uudis­tu­vasta maakun­ta­päi­västä voi sanoa, että vähemmän tapah­tumia, mutta isompia, kertoo maakun­ta­liiton markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsänen.

Maakun­ta­päivää viete­tään jatkossa eri teemojen alla. Tulevia teemoja voivat olla esimer­kiksi hyvin­vointi, ruoka, kansa­lais­toi­minta ja luonto.

- Halusimme lähteä liikkeelle kulttuu­rista, koska ala on ollut korona­vuo­sina vaikeuk­sissa ja haluamme osaltamme tukea kulttuu­ri­toi­mi­joita ja kannustaa ihmisiä käyttä­mään kulttuu­ri­pal­ve­luita, sanoo maakun­ta­liiton viestin­tä­pääl­likkö Sami Tolvanen.

Kilpai­lu­tuk­sessa olevat maakun­ta­päivän tapah­tumat toteu­te­taan 12.–28.8.2022 välisenä aikana. Toki maakun­ta­päi­vänä kaikki muukin yhdessä tekeminen on terve­tul­lutta. Asukkaat ja toimijat voivat juhlistaa päivää kukin omalla taval­laan. Varsi­nainen maakun­ta­päivä on vakiin­tu­neesti elokuun viimeinen lauantai.