Tiedot­teet

Ysitielle oma eduskuntaverkosto

Pro Ysitien ja kansan­edus­ta­jien yhtei­sessä Ysiväylä-seminaarissa keski­tyt­tiin Ysiväy­lään. Pohjois­kar­ja­lai­sista kansan­edus­ta­jista Seppo Eskelinen, Hanna Huttunen ja Anu Vehvi­läinen ilmoit­tau­tuivat mukaan perus­tet­ta­vaan yhteistyöryhmään.

Turusta aina Niiralan raja-asemalle ulottuva, viittä maakuntaa koskeva ja 663 kilometriä pitkä ysitie on saanut oman eduskun­ta­ver­kos­tonsa. Tie ja sitä myötäi­levä rautatie satamayh­teyk­si­neen yhdistää viisi vahvaa kasvu­kes­kusta ja yliopis­to­kau­punkia. Verkoston perus­ta­mis­ko­kous pidet­tiin keski­viik­kona Pro Ysitien koolle kutsu­massa Ysiväylä-seminaarin yhtey­dessä. Seminaa­rissa kuultiin kansan­edus­taja Anu Vehvi­läisen sekä Liikenne- ja viestin­tä­mi­nis­teri Timo Harakan puheen­vuoro. Suomen väylä­verkon kehit­tä­mi­sestä kertoi Väylä­vi­raston pääjoh­taja Kari Wihlman.

Ysiväylä-yhteistyöryhmän puheen­joh­ta­jaksi valit­tiin kansan­edus­taja Arto Pirtti­lahti. Pirtti­lahti toimii eduskun­nassa muun muassa valtio­va­rain­va­lio­kunnan varapu­heen­joh­ta­jana ja liiken­ne­jaoston jäsenenä.

- Kiitän luotta­muk­sessa tehtä­vään. Perus­tet­tavan Ysiväylä-yhteistyöryhmän toiminta käynnis­te­tään välit­tö­mästi. Aluksi kootaan Ysiväylän vaiku­tus­pii­rissä olevien kansan­edus­ta­jien ja eduskunnan työnte­ki­jöiden kanssa yhteis­työ­ryhmä. Ryhmän puitteissa tulemme järjes­tä­mään yhdessä Pro Ysitien ja eri asian­tun­ti­joiden kanssa infor­ma­tii­visia tapah­tumia 9‑tien ja ysitie väylän tunnet­ta­vuuden ja merkit­tä­vyyden
paran­ta­mi­seksi koko eduskunnan väelle muille päätöksentekijöille.

Verkoston toimin­taan ilmoit­tau­tuivat mukaan kansan­edus­tajat Marko Asell, Seppo Eskelinen, Petri Honkonen, Hanna Huttunen, Vilhelm Junnila, Toimi Kankaan­niemi, Marko Kilpi, Jari Kinnunen, Pauli Kiuru, Esko Kiviranta, Joonas Könttä, Veijo Niemi, Jouni Ovaska, Piritta Rantanen, Annika Saarikko, Arto Satonen, Matti Semi, Anu Vehvi­läinen ja Sinuhe Wallinheimo.

Ysiväylän merkitys on kiistaton

Pro Ysitie yhdistys on vuonna 2009 perus­tettu yleis­hyö­dyl­linen yhdistys, jonka toiminnan tarkoi­tuk­sena on Suomen merkit­tä­vimmän poikit­tai­syh­teyden Turku-Tampere-Jyväskylä-Kuopio-Joensuu-Niirala muodos­taman ysitien ja vastaavan rauta­tie­yh­teyden edunval­vonta. Halli­tuksen puheen­joh­taja, Suonen­joen kaupun­gin­joh­taja Juha Piiroinen:

- Tien vaiku­tusa­lu­eella asuu yli miljoona ihmistä ja merkit­tävä osa Suomen kansan­tuot­teesta muodostuu ysitien ympäris­tössä. Suomen kilpai­lu­kyvyn ylläpi­tä­minen edellyttää merkit­täviä panos­tuksia ysiväylän turval­li­suu­teen ja tietä myötäi­levän rauta­tien läpäi­sy­ky­kyyn. Pro Ysitie korostaa kokonais­val­taista ”Ysiväylä-ajattelua”. Kyse on siis sekä valtatie 9:stä että sen rinnak­kai­sesta rautatieyhteydestä.

- Pro Ysitie katsoo, että poikit­taisten pääväy­lien, kuten VT 9 ja sen rinnalla kulkevan rauta­tien, kehit­tä­minen edistäisi elinkei­noe­lämän tavoit­teita, mutta myös yhdis­täisi maakun­ta­kes­kuksia. Poikit­taiset liiken­neyh­teydet teolli­sesta Suomesta rahti­sa­ta­miin tulisi varmistaa ja liiken­ne­käy­tä­vä­ajat­telua tulisi vahvistaa.

Tilai­suu­dessa sivut­tiin myös Ukrainan tilannetta.

- Tässä turval­li­suus­po­liit­ti­sessa tilan­teessa on erittäin tärkeää huomioida myös poikit­tais­väylät. Ysitien merkitys korostuu entises­tään maan elinkei­noe­lä­män­toi­mi­vuuden ja logis­tisen saavu­tet­ta­vuuden näkökul­masta, lisää Pro Ysitien halli­tuksen puheen­joh­taja Juha
Piiroinen.

Lisätiedot:

Anna-Mari Alkio, toimin­nan­joh­taja, Pro Ysitie ry, 040 631 0464, [email protected]

Jarno Turunen, yhteys­pääl­likkö, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, 0400 818 352,[email protected]