Tiedot­teet

Joensuun seudun sorava­rojen käyttö selvi­te­tään – tavoit­teena turvata maa-aineshuolto pohja­ve­sien suojelu huomioiden

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto selvittää yhdessä Joensuun, Kontio­lahden, Liperin, Outokummun ja Polvi­järven kanssa seudun soran­oton nykytilanteen.

Työssä kootaan kunnit­tain kokonais­kuva sorava­rojen käytöstä, kaava­va­ran­nosta ja luvitus­ti­lan­teesta. Alan yrittäjiä ja asian­tun­ti­joita haastat­te­le­malla muodos­te­taan maa-ainesten käytön ennuste lähivuosille.

Maakun­ta­liitto palkkaa harjoit­te­lijan kahdeksi kuukau­deksi tekemään selvi­tystä. Työ alkaa loppukesästä.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus määräsi touko­kuun alussa maa-ainesten ottamisen keskey­tet­tä­väksi Kontio­lahden kunnan alueella sijait­se­valla Kerolan­kan­kaalla, kun pohja­ve­dessä havait­tiin kohon­neita nikke­li­pi­toi­suuksia. Alueella toimii kuusi eri yhtiötä ja niillä on yhteensä 11 maa-ainesten ottolupaa.

Kerolan­kangas on paitsi Joensuun seudun tärkein soran­ot­toalue myös merkit­tävä pohjavesi­alue – sieltä otetaan enimmil­lään neljännes Joensuun kaupungin vedentarpeesta.

Soran­oton tulevai­suutta tarkas­tel­taessa onkin sovitet­tava yhteen seudul­li­sesti tärkeä maa-aineshuolto ja pohja­ve­sien hyvän tilan turvaa­minen. Yrittä­jille tulisi löytää korvaavia kohteita riittävän läheltä, jotta kustan­nukset eivät nouse liian korkeiksi. Olennaista on kiviai­neksen laatu, sen on sovel­lut­tava esimer­kiksi betonin valmistukseen.

Jatko­toi­men­pi­teet tarken­tuvat selvi­tyksen myötä. Selvi­tyk­sestä syntyvää raporttia voidaan esimer­kiksi käyttää lähtö­koh­tana laajem­malle maa-aineshuollon tulevaisuusselvitykselle.

Lisätiedot: Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton aluesuun­nit­te­lu­pääl­likkö Timo Korka­lainen, p. 045 663 5376, [email protected], Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton ympäris­tö­asian­tun­tija Jukka Nykänen, p. 050 4120 717, [email protected], Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Ympäristövastuu-yksikön päällikkö Ari Heiskanen, p. 0295 026 177, [email protected], Joensuun kaupungin strate­gia­pääl­likkö Sami Laakkonen, p. 050 443 1661 [email protected], Joensuun kaupungin ympäris­tön­suo­je­lu­tar­kas­taja Liina Lindberg, p. 050 311 6297 [email protected], Kontio­lahden kunnan ympäris­tö­pääl­likkö Antti Suontama, p. 050 428 5123, [email protected], Liperin kunnan tekninen johtaja Jouni Pekonen, p. 050 467 3533 [email protected], Outokummun ja Polvi­järven raken­nus­tar­kas­taja Janne Korpela, p. 044 755 9333, [email protected]