Tiedot­teet

Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä sello­tai­tei­lija Jussi Makkoselle

Sello­tai­tei­lija ja diplo­mi­sel­listi Jussi Makkonen sai Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton tunnus­tus­pal­kinnon maakunnan eteen tehdystä työstä lauan­taina 27.8. Makkonen palkit­tiin maakun­ta­päivän avauk­sessa Joensuussa.

Maakun­ta­päivän tämän vuoden teemana on kulttuuri, joka ohjasi myös tunnus­tus­pal­kinnon saajan valintaa. Valinnan teki Pohjois-Karjalan maakuntahallitus.

Nykykar­ja­lai­suuden ilmen­ty­mäksi kuvailtu Jussi Makkonen, 43, on nostanut urallaan Pohjois-Karjalaa esille kauniisti ja kekse­li­äästi, viimei­sim­pänä tempauk­sena Sibelius-konsertti Hotelli Kolin katolla yhdessä pianisti Nazig Azezianin kanssa. Sibelius-asiantuntijana Makkonen on kertonut sekä kotimai­selle että kansain­vä­li­selle yleisölle, millainen rooli Pohjois-Karjalalla oli kansal­lis­sä­vel­tä­jämme elämässä ja tuotan­nossa. Tämä on tuonut uusia kävijöitä nautti­maan Kolin maise­mista ja maakunnan kulttuu­ri­koh­teista. Myös Makkosen kulttuu­ri­ko­dissa Nurmek­sessa käy taajaan ryhmä­mat­kai­li­joita eri puolilta maata.

— On ollut mahtavaa seurata, kuinka kulttuu­ri­mat­kailu on kasvanut ja kehit­tynyt näiden vuosien aikana. Mutta vielä riittää opittavaa elämysten paketoi­mi­sessa. Maakun­nas­samme on tietyn­laista eksotiikkaa ja vetovoimaa, joten kaikki nämä viime­ai­kaiset Pielisen alueen matkai­lualan inves­toinnit ja satsaukset ovat terve­tul­leita ja tarpeel­lisia, Jussi Makkonen kertoo.

Maailman konsert­ti­la­voja ahkerasti kiertänyt Makkonen kokee velvol­li­suu­dek­seen tuoda esille maakunnan kulttuuriperintöä.

— Kyse ei ole pelkäs­tään histo­riasta, vaan identi­tee­tis­tämme ja sitä kautta tulevai­suu­des­tamme. Täällä on vahva tunne­la­taus, joka kumpuaa myös luonnosta. 

Makkonen on konser­toinut myös kouluissa 15 vuoden ajan ja tavoit­tanut näin puoli miljoonaa lasta ja nuorta.

— Nuorilta tullut palaute on ollut upeaa. Lisäksi Taidetestaajat-toiminnan kautta olen voinut kertoa Kolin merki­tyk­sestä maamme histo­riassa ja taiteissa maakunnan 8.-luokkalaisille. Alkaneella syyskau­della Kolille saapuu vuoros­taan kuopio­laisia oppilaita ja toivot­ta­vasti tulevai­suu­dessa saamme nuoria tutus­tujia myös muualta Suomesta. Kokemus jättää vahvan muistijäljen.

Taide­tes­taajat on Suomen suurin kulttuu­ri­kas­va­tus­oh­jelma, joka tarjoaa kaikille kahdek­sas­luok­ka­lai­sille ja heidän opetta­jil­leen 1–2 vierailua lukuvuo­dessa korkea­laa­tuisen taiteen pariin.

Jussi Makkonen on neljäs tunnus­tus­pal­kinnon saaja. Edelliset palkitut ovat Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­taja Matti Vuojärvi (eläkkeellä), Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­dis­tyksen toimin­nan­joh­taja Elina Pajula ja toimit­taja Pekka Puustinen (eläkkeellä).

Lisätiedot: Jussi Makkonen, p. 050 586 2740, [email protected], maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen, p.050 357 7739, [email protected]

Jussi Makkonen

  • Syntynyt Lieksassa 1979. Asuu Nurmeksessa.
  • Musiikin maisteri 2005 (Sibelius-Akatemia).
  • Sellon­soiton lehtori Joensuun konservatoriossa.
  • Voitti 16-vuotiaana Eurovi­sion nuorten solis­tien kilpailun Suomen karsinnan.
  • Tehnyt laajoja kiertueita mm. Yhdys­val­loissa, Euroo­passa, Aasiassa ja Meksikossa.
  • Johti vuosina 2008–2015 Pielinen Soi ‑festi­vaalia yhdessä veljensä Matin kanssa.
  • Vuonna 2015 oli perus­ta­massa Lieksaan Monola-seuraa, joka kunnosti Sibeliusten häämat­ka­koh­teen kulttuuri- ja matkailukäyttöön.
  • Monola-juhlaviikon taiteel­linen johtaja vuodesta 2017 alkaen.
  • Makkosen ja pianisti Nazig Azezianin Soiva metsä ‑levy ylitti elokuussa 2015 kulta­le­vy­rajan ensim­mäi­senä suoma­lai­sena klassi­sena sello-piano-levynä ja elokuussa 2017 plati­na­le­vy­rajan ensim­mäi­senä suoma­lai­sena kamari­musiik­ki­le­vynä. Soiva metsä oli myös ehdolla vuoden 2016  Emma-gaalassa vuoden lastenalbumiksi.
  • Lukuisia kulttuu­rialan palkin­toja. Mm. vuonna 2019 Makkonen ja Azezian saivat Finlandia Founda­tion National ‑järjestön Award of Excel­lence ‑palkinnon ansiois­taan suoma­laisen taide­musiikin ja erityi­sesti Sibeliuksen musiikin tunne­tuksi tekemi­sestä Yhdysvalloissa.