Tiedot­teet

Finnair hoitaa seuraa­vaksi Helsingin ja Joensuun väliset lennot

Liikenne- ja viestin­tä­vi­rasto Traficom on tehnyt julkisen tarjous­kil­pailun päätökset reitti­len­to­lii­ken­teen hankki­mi­seksi valtion tukemana Helsingin ja viiden maakun­ta­len­toa­seman välille. Finnair voitti kilpai­lu­tuksen kaikilla reiteillä. Lennot alkavat 31.10.2022.

Säännöl­liset reitti­lennot kilpai­lu­tet­tiin Helsingin ja Joensuun, Helsingin ja Jyväs­kylän, Helsingin ja Kajaanin lentoa­se­mien välille sekä kolmio­reit­tinä Helsingin ja Kokkola-Pietarsaaren sekä Kemi-Tornion lentoa­se­mien välille ajalle 31.10.2022–30.7.2023. 

Kilpai­lu­tuk­seen tuli tarjouksia neljältä lento­yh­tiöltä: Amapola Flyg AB, DAT A/S, NyxAir OÜ ja Finnair Oyj. Joensuun reitti sai kolme tarjousta, Kajaanin ja Jyväs­kylän kaksi ja Kemi-Kokkolan reitti yhden.

Kilpai­lu­tuksen ratkai­su­pe­rus­teena oli hinta kaikkien tarjous­pyynnön asetta­mien vaati­musten täyttä­vien tarjoa­jien kesken. Saatujen tarjousten hinta oli 13,7 miljoonaa euroa.

- Olemme tehneet hankin­ta­pää­töksen ja aloitamme nyt sopimus­neu­vot­telut Finnairin kanssa. Neuvot­telut pyritään saamaan valmiiksi mahdol­li­simman pian ja lennot alkamaan suunni­tel­lusti 31.10.2022, kertoo johtaja Pipsa Eklund

Maakun­ta­len­tojen käyttö ratkaisee jatkon

Kilpai­lutus perustuu eduskunnan myöntä­mään määrä­ra­haan (17 miljoonaa euroa) lento­lii­ken­teen ostoihin ja aiempaan vuonna 2020 tehtyyn väliai­kai­seen ratkai­suun, jolla pyritään yhdessä kaupun­kien kanssa uudel­leen raken­ta­maan markki­naeh­toinen lento­lii­kenne viidelle lentoa­se­malle korona­pan­de­miaa edeltävää tasoa kohti.

Pohjois-Karjalan tavoit­teena on ollut koko pande­mian ajan markki­naeh­toisen lento­lii­ken­teen palauttaminen.

— Tavoit­teena on siirtyä markki­naeh­toi­seen liiken­tee­seen ensi kesän jälkeen. Tuleva käyttö on nyt ratkai­se­vassa asemassa jatkon suhteen. Kannattaa siis käyttää lentoja, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen kertoo.

— Lähdemme Finnairin kanssa nyt tekemään yhteis­työtä päämää­ränä kaupal­lisen reitin palaut­ta­minen heinä­kuun 2023 jälkeen, toteaa Joensuun kaupungin strate­gia­joh­taja Sami Laakkonen.

Palve­lu­tasoa voidaan mahdol­li­sesti nostaa kauden aikana

Edesta­kaisia lentoja tulee olemaan korkein­taan kaksi kertaa arkipäi­vässä suorilla yhteyk­sillä ja kolme kolmio­lentoa Kemi-Kokkola-Helsinki ‑välillä. Jyväs­ky­lään lennot päättyvät jo 23.6.2023, ja lyhyempi kausi on huomioitu hieman parem­pana palve­lu­ta­sona eli lentoja on viikossa yksi enemmän.

- Meidän voi olla mahdol­lista nostaa hieman palve­lu­tasoa kentille kauden aikana, sillä hankinta alitti budjetin suunni­telman mukai­sesti.  Meidän tulee kuitenkin huomioida mahdol­linen polttoai­neen hinnan nousua ja varautua siihen. Palve­lu­taso tulee jäämään hieman alhai­sem­maksi kuin edelli­sellä kaudella, Eklund sanoo.

Lisätiedot: johtaja Pipsa Eklund, p. 029 534 5396, [email protected], yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. 0400 818 352, [email protected], strate­gia­joh­taja Sami Laakkonen, Joensuun kaupunki, p. 050 443 1661, [email protected]