Tiedot­teet

Itärata-hankeyhtiö on aloit­tanut toimin­tansa suunni­tel­mien mukaisesti

Itärata-hankeyhtiön toiminta on lähtenyt suunni­tel­mal­li­sesti käyntiin yhtiön perus­ta­misen jälkeen. Yhtiön toimia­lana on edistää järjes­tel­mäl­li­sesti radan suunnit­telua raken­ta­mis­val­miu­teen asti.

Itärata-hanke ja sen tarpeel­li­suus ovat nousseet viime aikoina julki­seen keskusteluun.

Halli­tus­oh­jel­maan perus­tuen Suomen valtio ja 24 omista­ja­kuntaa seitsemän maakunnan alueelta ovat perus­ta­neet Itärata Oy:n Lentorata-Porvoo-Kouvola ‑raideyh­teyden suunnit­te­le­mi­seksi raken­ta­mis­val­miu­teen saakka. Suuri ja alueel­li­sesti kattava joukko on nähnyt hankkeen merki­tyksen ja uskoo sen vaikutuksiin.

Hankeyh­tiön hallitus ja omista­ja­kunnat haluavat tuoda esille, että keväällä 2022 perus­tettu hankeyhtiö on aloit­tanut toimin­tansa ripeästi ja edistää hanketta määrätietoisesti. 

Muuttuva geopo­liit­tinen maail­man­ti­lanne korostaa itäisen Suomen merki­tystä koko Suomen turval­li­suu­delle. Samalla vaati­mukset sisäisen raide­lii­ken­teen toimi­vuu­delle ovat koros­tu­neet. Itärata ja itäisen Suomen kehit­tä­minen ovat nousseet koko Suomen huolto­var­muuden ja kilpai­lu­kyvyn sekä alueen elinvoi­mai­suuden näkökul­mista yhä merkit­tä­väm­pään rooliin.

Itäradan nopeus­hyö­tyjen lisäksi uudella raideyh­tey­dellä saadaan raiteille lisäka­pa­si­teettia ja mahdol­lis­te­taan palve­lu­tason nosto.

Joensuun ja Helsingin väli jopa kolmeen tuntiin

Itäisen Suomen saavu­tet­ta­vuus ja liiken­neyh­teydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen kehityk­sestä. Helsin­gistä itään suuntau­tuvan uuden radan eli Itäradan tarve on todettu myös halli­tus­oh­jel­massa. On elintär­keää, että koko Suomea kehite­tään tasapuo­li­sesti. Tarvit­semme itäisen Suomen, joka on elinvoi­mainen, kilpai­lu­ky­kyinen ja saavutettava.

Itärata yhdistää lisäksi Porvoon, Suomen suurim­pana ilman henki­lö­ju­nayh­teyksiä olevana kaupun­kina, henki­lö­lii­ken­teen rataverk­koon. Itärata yhdessä Savon ja Karjalan ratojen paran­ta­mis­toi­men­pi­teiden kanssa vähentää liiken­teen päästöjä sekä lyhentää raide­lii­ken­teen matka-aikoja itäisessä Suomessa, jopa kolmeen tuntiin pääkau­pun­ki­seudun ja Joensuun sekä Kuopion välisillä matkoilla. Itärata palvelee lähes kahta miljoonaa suoma­laista ja todella laajaa aluetta – puolta Suomea.

Lisätie­toja: Va. toimi­tus­joh­taja Petteri Portaan­korva, Itärata Oy, p. 050 357 7581, [email protected], halli­tuksen puheen­joh­taja Arto Räty, Itärata Oy, p. 050 411 7384, [email protected]