Tiedot­teet

Haemme projek­ti­pääl­likköä EXPRESS-hankkeeseen 1.3.2023–28.2.2026 väliseksi ajaksi 

Toimimme pääkump­pa­nina Interreg Europe ‑ohjelman rahoit­ta­massa EXPRESS-hankkeessa (European regions promo­ting renewable energy self-sufficiency). Kaikkiaan nelivuo­tisen hankkeen 1.3.2023–1.3.2027 tavoit­teena on kasvattaa siihen osallis­tu­vien alueiden energiao­ma­va­rai­suutta ja uusiu­tuvan energian osuutta energian tuotan­nossa. Hanke tukee Pohjois-Karjalan Ilmasto- ja energiaoh­jelman 2030 tavoit­teita 80 % energiao­ma­va­rai­suuden ja uusiu­tuvan energian käyttö­as­teen saavut­ta­mi­seksi vuoteen 2030 mennessä. 

Haemme hankkee­seen projek­ti­pääl­likköä, jolla on vastuul­linen tehtävä johtaa hanketta ja varmistaa, että hankkeen työt tulevat suori­tettua hanke­suun­ni­telman mukai­sesti. Projek­ti­pääl­likkö toimii linkkinä ohjelman sihtee­ristön ja hanke­kon­sor­tion välillä ja huolehtii viestin­nästä molem­pien suuntaan. Päällikkö vastaa erityi­sesti hankkeen talous­hal­lin­nosta ja rapor­toin­nista sekä vastaa hanke­kump­pa­neiden kyselyihin ja huolehtii, että myös heidän velvol­li­suu­tensa hankkeessa tulevat hoidettua. 

Lisätie­toja