Tiedot­teet

Turval­li­semman tilan ohjeet julki­siin tiloihin esitel­lään 16.2.

”Annamme toisil­lemme tilaa, kiinni­tämme huomiota sanava­lin­toi­himme ja muistamme tapah­tu­mien osallis­tu­jien moninai­suuden. Emme koske toista kysymättä lupaa. Muistamme, ettei toisen rajoja voi tietää kysymättä niitä. Pyydämme tilaa myös itsel­lemme tarvittaessa.”

Näin kirjoi­te­taan kunnioi­tuk­sesta muita kohtaan Pohjois-Karjalan turval­li­semman tilan ohjeissa. Kahdek­san­koh­tainen ohjeistus esitel­lään torstaina 16.2.

Ohjeis­tuksen ovat laati­neet maakun­ta­liiton koordi­noimat maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto ja Järjes­tö­asian neuvot­te­lu­kunta (JANE) sekä Joensuun kaupunki. Ohjeis­tuk­sesta on tehty juliste, jota voi käyttää vapaasti koko maakunnassa.

Maakun­ta­liiton hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupposen mukaan ohjeis­tuksen tavoit­teena on parantaa kaikkien osallis­tu­jien viihty­vyyttä erilai­sissa ryhmä­ti­lan­teissa ja yhtei­sissä tiloissa.

— Järjes­tö­puolen toimijat toivoivat yhteisiä toimin­ta­ta­poja tai ohjeis­tuksia, joita voitai­siin käyttää esimer­kiksi ryhmissä. Samaan aikaan Joensuun kaupunki oli laati­massa turval­li­semman tilan säännöt Joensuun kaupun­gille ja päätimme tehdä yhteis­työtä. Näissä maakun­nal­li­sissa ohjeissa on siis hyödyn­netty Joensuun pohjaa, Nupponen kertoo.

Lisäksi lapsille on tehty oma ohjeistus. Sen on sanoit­tanut ja kuvit­tanut Kontio­lahden Kulhon eskariryhmä.

Turval­li­semman tilan ja Lasten turval­li­semman tilan julis­teita voi pyytää maakun­ta­lii­tosta Mari Nuppo­selta. Julis­teet voi ladata myös maakun­ta­liiton Kukaan ei jää yksin ‑sivus­tolta.

Turval­li­semman tilan ohjeet esitel­lään torstaina 16.2. kello 9–10 JANE:n aamukah­veilla. Tilai­suu­dessa pohdi­taan samalla yhdessä, kuinka psyko­lo­gista turval­li­suutta ja moninai­suuden ymmär­tä­mistä voidaan edistää käytän­nössä. Tilai­suuden alusta­jana toimii psyko­te­ra­peutti (VET) Suvi Pikkusaari. Teams-tilaisuuden ohjelma ja osallis­tu­mis­linkki löytyvät painik­keesta “Esitte­ly­ti­lai­suus 16.2.”

Lisätiedot: Hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupponen, p. 050 512 3432, [email protected]