Tiedot­teet

Kiusaa­misen vastainen kiertue käynnistyy 

Pohjois-Karjalan maakun­nal­lisen nuori­so­val­tuuston Stop kiusaa­mi­selle ‑kiertueen ensim­mäiset etapit ovat Ilomantsi, Lieksa ja Joensuu.

Maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto jalkautuu kuntiin keskus­te­le­maan kiusaa­mi­sesta sekä kerää­mään ajatuksia, kuinka kiusaa­mista voidaan vähentää tai estää. Mukana on paikka­kun­nasta riippuen myös perhe­kes­kus­ver­koston toimi­joita ja kuntien nuoriso-ohjaajia.

- Haluamme yhdessä nostaa kiusaa­misen niin sanotusti pöydälle. Tarkoi­tuk­sena on tuoda ilmi, että kiusa­tuksi joutu­minen voi olla monelle arkipäivää, eikä se ylety vain koulu­maa­il­maan. Toivot­ta­vasti voimme tämän kampanjan myötä myös vaikuttaa ja esittää ratkai­suja, mitä tulisi asialle tehdä, sanoo Henny Ahtiala maakun­nal­li­sesta nuorisovaltuustosta.

Kiertueen aikataulu on seuraava: Ilomantsi 14.3., Joensuu Aitta­ranta 16.3., Hammas­lahti 24.3. ja Lieksa 31.3. Tilai­suudet järjes­te­tään paikal­li­sissa K‑kaupoissa.

- Nuoret halusivat ottaa asian esille yleisesti, ei vain nuorison keskuu­dessa. Kauppoihin jalkau­tu­minen koettiin tässä kohdin hyväksi vaihtoeh­doksi, ja yhteistyö Keskon kanssa tuli heidän kiusaa­misen vastaisen toiminnan kautta, kertoo Siun soten kumppa­nuus­pääl­likkö Maarita Mannelin.

- Näemme asian tärkeänä ja haluamme tukea nuorten itsensä tekemää kampan­ja­työtä. K‑Marketit ovat julis­tau­tu­neet kiusaa­misen vastai­siksi vyöhyk­keiksi, joten siinäkin mielessä tämä sopii meille erittäin hyvin, kertoo Keskon Itä-Suomen aluejoh­taja Jere Penttilä.

Taustalla on maakunnan nuorille syksyllä 2021 tehty hyvin­voin­ti­ky­sely ja ‑kiertue, joissa nousivat esille nuorten jaksa­minen, ahdistus sekä kiusaa­minen ja seksu­aa­linen häirintä. Nuoret halusivat jatkaa työtä tarken­ta­malla kiusaa­mi­seen liittyvää osuutta. Maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto toteutti viime syksynä erillisen kyselyn kiusaa­mi­sesta ja siihen saatiin 667 vastausta reilussa viikossa.

Vain kolmannes vastaa­jista kertoi, että havait­tuun kiusaa­mi­seen on aina puututtu. Puolet vastaa­jista kertoi, että kiusaa­mi­seen on puututtu joskus. Joka viidennes vastasi, ettei kiusaa­mi­seen ole puututtu lainkaan.

Nuorten mukaan kiusaa­minen on usein verbaa­lista, mutta myös fyysistä kiusaa­mista ilmenee.

- Jos pari vuotta sitten tehdyssä kyselyssä paljastui, että kiusaa­misen ja seksu­aa­lisen häirinnän kokemuksia on valitet­tavan paljon. Nuorten mukaan kiusaa­mi­seen pitäisi puuttua herkemmin ja kiusaa­misen kokemus pitäisi ottaa vakavammin. Myös Kiva-koulu sai paljon kritiikkiä nuorilta, kertoo hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupponen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Pohjois-Karjalan maakun­nal­linen nuori­so­val­tuusto (PKMANUVA) siirtyi Pohjois-Karjalan maakun­ta­lii­tolta Siun soten alle hyvin­voin­tia­lueiden käynnis­ty­misen myötä. Maakun­ta­liitto on edelleen mukana nuori­so­val­tuuston toiminnan koordinoimisessa.

Lisätiedot: Stop kiusaa­mi­selle ‑kiertueen vastaava Henny Ahtiala, [email protected], Pohjois-Karjalan kumppa­nuus­pääl­likkö Maarita Mannelin, puh. 013 330 4762, [email protected]e.fi, hyvinvointi- ja koulu­tus­asian­tun­tija Mari Nupponen, 050 512 3432, [email protected]