Tiedot­teet

Erityis­lii­kun­na­noh­jaaja Eija Penna­selle tunnustus Pohjois-Karjalan eteen tehdystä työstä

Kun Eija Pennanen aloitti liikun­na­noh­jaa­jana Kontio­lahden kunnassa 2000-luvun alussa, ohjatuissa senio­reiden liikun­ta­ryh­missä kirjat­tiin vajaat 3 400 käynti­kertaa vuodessa. Ennen korona­pan­de­mian puhkea­mista käynti­ker­toja oli yli 15 000.

Pennanen on tehnyt vaikut­tavaa työtä eläke­läisten ja erityis­ryh­mien liikunnan suunnit­te­li­jana ja toteut­ta­jana. Hän on tullut tutuksi myös lapsille, sillä hän on opettanut koko työhis­to­riansa ajan myös tärkeää kansa­lais­taitoa eli uimataitoa.

Pohjois-Karjalan maakun­ta­päivän teemana on tänä vuonna Lähde liikkeelle – huvia ja hyvin­vointia liikun­nasta. Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto myöntää Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä ‑palkinnon maakun­ta­päivän teeman mukai­sesti ja palkinnon saa Eija Pennanen.

- Erityis­lii­kun­na­noh­jaaja Eija Pennanen on yksi niistä konkreet­tisen työn tekijöistä, joiden ansiosta Kontio­lahden kunta valit­tiin viime vuoden Suomen liikku­vam­miksi kunnaksi. Liikku­vimman kunnan titteli toi Kontio­lahden ja koko maakunnan valta­kun­nal­li­sesti esille ja samalla kannusti kaikkia tekemään Pohjois-Karjalasta entistä liikku­vampi paikka, maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen sanoo.

Pennasen näkyvin työ on Ikivihreät-ryhmien ohjaus. Ikivihreät-konseptissa kunnan seniorit voivat käydä maksutta erilai­sissa ohjatuissa, vertai­soh­ja­tuissa ja omatoi­mi­sissa liikun­ta­ryh­missä. Mukana on lähes 400 ihmistä.

Aloit­ta­misen kynnys on toisille korkea, ja sitä kynnystä Pennanen pyrkii kaikin keinoin madaltamaan.

- Toisen puoles­tahan ei voi liikkua, voi vain kannustaa ja innostaa. Kaikki eivät tykkää hikoilla, eikä se ole välttä­mä­tön­tä­kään. Parasta palau­tetta on se, että ihmiset liikkuvat ja kunnan liikun­ta­pal­velut ovat käytössä. On mukavaa kuultavaa, kun minulle sanotaan eri vaivojen helpot­ta­neen liikun­ta­har­ras­tuksen myötä, Pennanen kertoo.

Parempi myöhään kuin ei milloin­kaan ‑sanonta pätee myös liikun­taan. Pennanen toivoo kuitenkin, että ”aloitet­tai­siin jo ennen niitä kremppoja”.

- Liikunnan ilo pitäisi löytää jo lapsuu­dessa. Muistan itse, kuinka sain purettua energiaa, hyvää mieltä ja kavereita liikunnan parissa. Vanhem­milla on tässä tärkeä tehtävä, heidän pitäisi tehdä liikun­nasta mukava ja kiinnos­tava asia koko perheelle.

Joensuun seudun liikun­ta­mah­dol­li­suuksia Pennanen pitää hyvänä ja erityi­sesti luonto­lii­kun­taan on loistavat puitteet. Jos jotakin hän saisi toivoa, niin uimahal­li­ti­lanne kaipaisi selkeää paran­nusta. Kasva­vassa Kontio­lahden kunnassa ei ole omaa uimahallia, eikä Joensuun kapasi­teetti riitä palve­le­maan kaikkia.

Eija Pennanen on viides Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä ‑palkinnon saaja. Edelliset palkitut ovat sello­tai­tei­lija Jussi Makkonen, Pohjois-Karjalan kauppa­ka­marin toimi­tus­joh­taja Matti Vuojärvi (eläkkeellä), Pohjois-Karjalan Sosiaa­li­tur­vayh­dis­tyksen toimin­nan­joh­taja Elina Pajula (eläkkeellä) ja toimit­taja Pekka Puustinen (eläkkeellä).

Tunnustus maakunnan eteen tehdystä työstä 2023: Eija Pennanen

  • Syntynyt Juuassa 52 vuotta sitten.
  • Aloitti työsken­telyn Kontio­lahden kunnassa 2001. Tehtävä nykyään erityisliikunnanohjaaja.
  • Valmistui liikun­na­noh­jaa­jaksi 1998 (Pajulahden urheiluopisto).
  • Ennen Kontio­lahtea työsken­nellyt mm. liikun­nan­opet­ta­jana Pyhäjoella sekä uimao­pet­ta­jana ja vapaa-ajan ohjaa­jana Juuassa.
  • Muita tutkin­toja: viljelijä-koneenkorjaaja, sähkö­asen­taja ja kengi­tys­seppä. Työsken­nellyt mm. hitsaa­jana ja kokoon­pa­ni­jana konepajalla.
  • Kilpaillut nuorem­pana yleisur­hei­lussa ja maasto­hiih­dossa, piirin­mes­ta­ruuksia mm. maasto­juok­susta sekä 800 ja 1 500 metriltä.