Tiedot­teet

Hyviä tekoja tehtai­le­valle Timo Tahva­nai­selle Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko ‑palkinto menee tänä vuonna jalka­pal­lo­seura JIPPO:n Timo Tahva­nai­selle. Viime vuonna pelaa­jau­ransa päättänyt Tahva­nainen on ollut kantava voima myös seura­toi­minnan kehit­tä­mi­sessä uuden­lai­seen, entistä yhtei­söl­li­sem­pään suuntaan.

Edustus­jouk­kueen myynnistä ja markki­noin­nista vastaava Tahva­nainen ideoi nelisen vuotta sitten Tekoja!-kampanjan, jonka tavoit­teena on vähentää yksinäi­syyttä, eriar­voi­suutta ja erilaisia epäkohtia. Kampan­jaan liittyvät toimen­pi­teet ovat kohdis­tu­neet mm. palve­lu­ta­loissa asuviin vanhuk­siin, koulu­lai­siin ja erityisryhmiin.

- Kaikki lähti siitä, kun aloimme miettiä, että voisimme olla enemmän kuin jalka­pal­lo­seura. Meillä ei ole seurana mahdol­li­suutta antaa suoraa talou­del­lista tukea vastuul­li­siin asioihin, mutta sen sijaan voimme tehdä hyviä tekoja ja näyttää esimerkkiä, jonka avulla pystymme haasta­maan muita vastaa­viin tekoihin, Timo Tahva­nainen kertoo.

Jipon edustus­jouk­kueen pelaajat ovat näyttä­neet esimerkkiä muun muassa vierai­le­malla Joensuun Koivu­pihan ikäih­misten luona ja ulkoi­le­malla heidän kanssaan. Suurin ponnistus oli korona-aikana, jolloin suuri joukko pelaajia ja seuran taustoja auttoivat riski­ryh­mään kuuluvia ihmisiä usean kuukauden ajan heidän viikoit­tai­sissa asioin­neis­saan.    

- Pelaa­jilla saattoi olla ennak­koon pientä epäilystä lähteä eri tekoihin mukaan. Jälki­kä­teen kaikki ovat antaneet vain kiittävää palau­tetta. Kyllä se niin on, että tekemällä hyvää saa itsel­leenkin hyvän mielen.

Tahva­naisen mukaan kampanja on vaikut­tanut myöntei­sesti seuran imagoon ja tuonut uusia yhteistyökumppanuuksia.

- Esimer­kiksi yritys­maa­il­masta löytyy toimi­joita, jotka haluavat olla mukana tällaisessa.

Tahva­naisen omat hyvät teot ovat hyvinkin arkisia, muun muassa naapu­reiden huomioi­mista. Sen tavan hän omaksui jo poika­sena Outokummussa.

- Kävin morjes­ta­massa naapurin mummoja. He antoivat pullaa siinä kuulu­misia vaihdel­lessa, Tahva­nainen hymyilee.

Tekoja!-kampanja on pitänyt sisäl­lään yhteensä 26 erilaista yhteis­kun­ta­vas­tuul­lista tekoa vuosien aikana. Kampanja jatkuu toistaiseksi.

- Vastuul­li­suus ja yhtei­söl­li­syys ovat meille pysyviä arvoja, mutta toteu­tus­tapa muuttaa varmasti vuosien myötä muotoaan, Tahva­nainen toteaa.

Yksinäi­syyttä vähen­tävä teko 2023: Timo Tahvanainen

  • Syntynyt Outokum­mussa 37 vuotta sitten
  • Joensuun edustus­jal­ka­pallo Oy:n myynti- ja markki­noin­ti­joh­taja, Joensuun Hope Areenan toimitusjohtaja
  • Naimi­sissa, 1 lapsi
  • Pelasi vuosien 2011–2017 aikana toista­sataa liigaot­telua FF Jarossa ja SJK:ssa, jossa pelipai­kaksi vakiintui vasen laitapuolustaja
  • Pelasi JIPPO:ssa kaudet 2007–2010 ja 2018–2022
  • Jalka­pallo on kuvioissa mukana edelleen harras­tus­mie­lessä. Joukku­eena 4. divariin nousua tavoit­te­leva Outokummun Pallo

Pohjois-Karjalan yhteinen pyrkimys on, että kukaan ei jää yksin. Siksi maakun­ta­liitto nostaa esille hyviä tekoja yhtei­söl­li­syyden puolesta ja palkitsee vuosit­tain yksinäi­syyttä vähen­tävän teon maakun­ta­päi­vänä.