Tiedot­teet

Pohjois-Karjala kiinnosti kovasti Flow-festareilla

Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton Redesigner-projekti huipentui vilkkaa­seen viikon­lop­puun Flow-festivaaleilla. Pohjois-Karjalan showroo­missa oli esillä kierto­ta­lous­tee­maiset luomukset kolmelta nuorelta vaatesuunnittelijalta. 

Pohjois-Karjalan showroo­missa oli kolmen päivän aikana jatkuva kävijä­virta ja palaute oli ainoas­taan positii­vista. Markki­noin­ti­pääl­likkö Heli Räsäsen mukaan Redesigner-projekti sekä Flow-festivaalin kanssa tehty yhteistyö oli todella onnistunut. 

- Redesigner-luomusten korkea taso yllätti meidät. Työt olivat todella upeita ja oli ilo huomata, miten nämä nuoret suunnit­te­lijat inspi­roi­tuivat Pohjois-Karjalasta. Luomuk­sissa yhdistyy poikkeuk­sel­li­sella tavalla juurek­kuus ja pohjois­kar­ja­lainen käsityö­pe­rinne sekä kierto­ta­lous­tee­maan perus­tuva muoti­suun­nit­telu, Räsänen kertoo vaatteista ja asusteista, jotka ovat Elina Heilasen, Juha Vehmaan­perän ja Priss Niini­kosken suunnittelemia.

Heilanen, Vehmaan­perä ja Niini­koski valit­tiin keväällä mukaan projek­tiin 88 hakijan joukosta. Valinnan teki Camperin luova johtaja, Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Achilles Ion Gabriel.

Kierto­ta­lous­teema oli sekä vaate­suun­nit­telun että showroomin raken­ta­misen keskiössä. Suunnit­te­lijat hyödyn­sivät töissään Pohjois-Karjalan vierai­lulta mukaan löyty­neitä kasveja, kalaverk­koja ja vanhoja kierrä­tys­pyyh­keitä. Pohjois-Karjalan osaston raken­ta­mi­sessa hyödyn­net­tiin muun muassa vanhoja teolli­suuden säiliö­kont­teja, kattoik­ku­na­ku­puja ja pesuko­neiden rumpuja.

- Tavoit­tee­namme oli luoda visuaa­linen taikamaa, jossa kukin kävijä kokee itsensä erityi­seksi ja ihanaksi. Elämme aikaa, jossa näiden nuorten suunnit­te­li­joiden tulkinnat näyttävät esimerkkiä muillekin: käsillä tekeminen, juurek­kuus ja materi­aa­lien uusio­käyttö voivat olla pohjana uuden luomi­selle ja uusille elämyk­sille, Heli Räsänen kertoo.

Pohjois-Karjalan showroo­miin kutsut­tiin mukaan myös yrityksiä, joilla on juuret Pohjois-Karjalassa ja jotka ovat kiinnos­tu­neita työnan­ta­ja­mie­li­ku­vansa raken­ta­mi­sesta. Mukaan lähtivät Kekäle ja PKO/Koli.

- Pohjois-Karjalan kiinnos­ta­vuus oli tapah­tu­massa valtavan korkealla tasolla. Muun muassa pohjois­kar­ja­laiset juuret omaavat ihmiset ottivat paikan omakseen ja mainos­tivat laajasti showroomia sosiaa­li­sessa mediassa ja se sai aikaan kiinnos­ta­vuuden vyöryn. Uusi tapamme markki­noida maakuntaa toimi ja toi tuloksia. Tästä on hyvä jatkaa syste­maat­tista uuden­ai­kaista markki­nointia, maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen sanoo.

Redesigner-projektin yhteis­työ­kump­pani oli Fabrik ja showroomin toteutti Sun Effects.