Tiedot­teet

Syrjä­salmen silta­työmaa ei katkaise raide­lii­ken­nettä Pohjois-Karjalassa

Kiteen Syrjä­sal­melle raken­ne­taan teräk­sinen liitto­palk­ki­silta 45 metrin päähän nykyi­sestä sillasta, tiedotti Väylä­vi­rasto 29.9. Tämä tarkoittaa sitä, että silta­työmaa ei katkaise raide­lii­ken­nettä Pohjois-Karjalasta eteläi­seen Suomeen, liikenne jatkuu vanhalla sillalla uuden sillan valmis­tu­mi­seen asti. Uuden sillan raken­ta­minen alkaa aikai­sin­taan vuonna 2025.

- Tämä on erinomainen uutinen ja valtava helpotus maakun­tamme elinkei­noe­lä­mälle. Loppu­tulos on hyvä esimerkki siitä, että raken­ta­valla keskus­te­lulla vaiku­te­taan parhaiten. Kun ensim­mäisten tietojen perus­teella uhkana oli pitkä katko raide­lii­ken­tee­seen, kokosimme välit­tö­mästi merkit­tä­vimmät raiteilla kuljet­tavat yritykset ja muut maakunnan avain­toi­mijat pohti­maan ratkai­su­vaih­toeh­toja. Kävimme heti myös taustalla tiiviisti keskus­te­luja Väylä­vi­raston kanssa. Onneksi sielläkin ymmär­ret­tiin tilan­teen vakavuus ja alettiin hakea parempia toteu­tus­ta­poja, kertoo Pohjois-Karjalan maakun­ta­liiton yhteys­pääl­likkö Jarno Turunen.

Turusen mukaan ainoa kauneus­virhe koko proses­sissa oli lopulta imago­haitta, kun Pohjois-Karjalan saavu­tet­ta­vuus sai kysee­na­laista mainetta. Samalla Syrjä­salmi toimii varoit­ta­vana esimerk­kinä siitä, että talou­delle ja huolto­var­muu­delle tärkeä infra­struk­tuuri on pidet­tävä kunnossa. Itä-Suomessa on useita muitakin huolto­var­muu­delle tärkeitä siltoja pikaisen kunnos­tuksen tarpeessa.

- Valtion tehtävä on huolehtia infrasta, tällainen tilanne ei saa toistua. On harmil­lista, että liiken­neyh­teydet on laskettu itäisim­mässä Suomessa siihen jamaan, että uusien inves­toin­tien sijaan joudumme käyttä­mään aikaa itses­tään selvien asioiden puolesta taistelemiseen.

Perjan­taina 29.9. julkais­tiin myös Karjalan radan tarve­sel­vi­tykset, jotka tuovat esiin rataverkon korjaus­tar­peet. Karjalan radan paran­ta­minen on Pohjois-Karjalan ja koko Itä-Suomen kärkihanke. 

- Erityi­sesti yksirai­teisen Imatran ja Joensuun välin kunnos­ta­mista on nopeu­tet­tava. Ohitus­paik­koja on saatava lisää ja perus­kor­jaus nopeasti käyntiin. Samalla voidaan nopeuttaa matka-aikoja. Näin junamat­kustus kasvaa ja tavarat liikkuvat entistä enemmän raiteilla. Tämän lisäksi on syytä tarkas­tella, miten Joensuun ja Kontio­mäen rataa paran­ta­malla voidaan lisätä raide­kul­je­tuksia, Jarno Turunen sanoo.

Syrjä­salmen sillan yli kulkee Joensuun ja Imatran välinen vilkas ratao­suus. Vanha silta on elinkaa­rensa loppu­vai­heessa, ja tammi­kuussa 2023 käynnis­tet­tiin uuden sillan raken­ta­mis­työt vanhan sillan viereen. Raken­nus­töiden yhtey­dessä vanhassa sillassa havait­tiin liikettä ja sillalle asetet­tiin nopeus­ra­joitus. Turval­li­suuden varmis­ta­mi­seksi uuden sillan raken­nus­työt keskey­tet­tiin tarkemman selvi­tyksen ajaksi.