Tiedot­teet

Nuoret ja aikuiset kokoon­tuvat Joensuuhun keskus­te­le­maan Barents-yhteistyöstä

Suomen Barentsin euroark­tisen neuvoston kaksi­vuo­tisen puheen­joh­ta­juuden päätös­ta­pah­tuma järjes­te­tään ulkomi­nis­te­riön johdolla Joensuussa tiistaina 24.10.2023. Suomea edustaa kokouk­sessa ulkomi­nis­te­riön ulko- ja turval­li­suus­po­li­tii­kasta vastaava alival­tio­sih­teeri Outi Holopainen.

Kokous toimii samalla lähtö­lau­kauk­sena Pohjois-Karjalan kaksi­vuo­ti­selle puheen­joh­ta­juu­delle Barentsin alueneuvostossa.

Ulkomi­nis­teriö ja Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto järjes­tävät kokouksen yhtey­dessä Joensuussa Genera­tion Barents ‑nuori­so­ta­pah­tuman maanan­taina 23.10.2023. Se tuo yhteen Barentsin alueen nuoria Suomesta, Ruotsista ja Norjasta keskus­te­le­maan Barents-yhteistyön tulevai­suu­desta sekä nuorten roolista alueen kehittämisessä.

- Odotan aktii­vista keskus­telua. Maailma on erilai­sessa tilan­teessa, joten pohjoisten yhteyk­sien merkitys kasvaa koko ajan, maakun­ta­joh­taja Markus Hirvonen sanoo.

Barentsin euroark­tinen neuvosto

Barentsin euroark­tinen neuvosto perus­tet­tiin vuonna 1993 Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän väliseksi yhteistyöfoorumiksi.

Venäjän laittoman hyökkäys­sodan seurauk­sena yhteistyö Venäjän kanssa jäädy­tet­tiin kaikissa BEAC-konteksteissa maalis­kuussa 2022. Venäjä erosi neuvos­tosta syyskuussa 2023. Yhteistyö jatkuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Euroopan unionin kesken.

Suomi on toiminut Barentsin euroark­tisen neuvoston puheen­joh­ta­jana lokakuusta 2021 lähtien. Suomen puheen­joh­ta­ja­kauden painopis­teitä ovat olleet kestävä kehitys ja terveel­linen ympäristö, ihmisten väliset yhteydet, vihreä siirtymä, liikenne ja hyvät yhteydet.

Seuraa­vaksi puheen­joh­ta­juuden jakavat yhdessä Suomi, Ruotsi ja Norja.

Lisätiedot: Antti Virtanen, vastuu­vir­ka­mies (Barentsin euroark­tinen neuvosto), ulkomi­nis­teriö, p. +358 295 350 739, [email protected], Tiina Moisala, alueke­hi­tys­asian­tun­tija, Pohjois-Karjalan maakun­ta­liitto, p. +358 40 702 1575, [email protected]